מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

אוסף גדול של הירחון התורני "מגד ירחים" / "המגיד" – גליונות משתי ההוצאות של המערכת שהתפצלה לאחר סכסוך העורכים – סאטמר, תרפ"ה-תרצ"ט

פתיחה: $150
נמכר ב: $300
כולל עמלת קונה

אוסף גדול של גליונות הירחון התורני "מגד ירחים", וגליונות הירחון בגלגולו המאוחר בשם "המגיד", שנדפסו בסאטמר בין השנים תרפ"ה-תרצ"ט [1925-1939].
• מגד ירחים; יוצא לאור פעם בחודש. כולל מגדים חדשים גם ישנים, ביאורים ופירושים בדעת קדושים לכל חפציהם דרושים על פרשיות התורה, יפוצו אורה, וגם על מדרשי חכז"ל האהובים כזוויות מחוטבים, דרושים לכל חפציהם בזמניהם, פנינים יקרים, מפי סופרים וספרים, בעזרת יוצר הרים – "ערוך מאת יצחק הק' קליין ראב"ד בסאטמאר מח"ס אהל יצחק" / "ערוך ע"י יוסף חיים הכהן ווייס סאטמאר". סאטמר, תרפ"ה-תר"צ.
• המגיד, יופיע לחלקים, בעזרת שוכן שחקים, מאסף דרשות לכל שבתות השנה, ודברים בעתם למועדים, לנשואין, ברית מילה, והספד ולכל מאורעות החיים דרושים לכל חפציהם בזמניהם – "נאסף ונסדר ע"י הרב יצחק קליין נר"ו ראב"ד סאטמאר". סאטמר, דפוס מאיר ליב הירש, תרפ"ח-תרצ"ט.
באחד הכרכים חותמות העורך המשני, רבי "שלום-יצחק בהר"ר דוד בן ציון זצ"ל לעוויטאן אב"ד שוועקשנא"; פתק עם הודעה בכתב יד המאסף רבי יצחק קליין ראב"ד סאטמאר, כרוך בראש אחד הכרכים (שנת תר"ץ); בראש אחד הכרכים, חותמת של רבי לוי יצחק מילר אב"ד נירעש והגלילות (הכרך נושא רישומים והגהות בכתב יד בשולי הדפים).


13 כרכים. גודל ומצב משתנים. גליונות כפולים. הגליונות לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם. כריכות חדשות.


"מגד ירחים"/"המגיד"
לפנינו שתי הדפסות שונות של גליונות הירחון "מגד ירחים" - גליונות זהים עם וריאנטים בדף השער: בהדפסה אחת נרשם בשערי הגליונות שעורך הירחון הוא רבי יצחק קליין ראב"ד סאטמר [העורך לשעבר של הירחון "אהל יצחק" – ראה פריט קודם] – "ערוך מאת יצחק הק' קליין ראב"ד בסאטמאר מח"ס אהל יצחק", ואילו בהדפסה השניה נרשם שהירחון נערך על ידי רבי יוסף חיים הכהן ווייס – "ערוך ע"י יוסף חיים הכהן ווייס סאטמאר". כפי הנראה, העיתון נערך בתחילה על ידי שני האישים במשותף, כשרבי יצחק קליין שימש כעורכו התוכני של העיתון ורבי יוסף חיים ווייס שימש כעורך העיתון בפני השלטונות ברומניה, אולם במהלך הזמן התלקחה ביניהם מריבה חריפה באשר לזהות העורך הראשי והעיקרי. בשנת תרפ"ח החליט רבי יצחק קליין להתפצל מרבי יוסף חיים ווייס ולהדפיס את העיתון בנפרד תחת שם חדש – "המגיד". לאחר פרישתו המשיך העיתון "מגד ירחים" להופיע בתדירות הולכת ופוחתת, עד שהופעתו פסקה לגמרי בשנת תר"צ. גליונות "המגיד" מאידך המשיכו להופיע עד שנת תרצ"ט.
הד לאותה מריבת עורכים ניתן למצוא בגיליון ז' של השנה השלישית, תרפ"ז. הגליונות שונים לחלוטין בין שתי ההדפסות, ובסופם מופיעים האשמות הדדיות של העורכים. מעניין לציין כי רבי יצחק קליין נהג לחתום בשולי כמה ממכתביו באותה תקופה "העורך האמתי של הירחון מגד ירחים". במעטפת אחד הגליונות של "המגיד" משנת תרפ"ח מובאת מודעה מאת רבי יצחק קליין: "בשער בת רבים אודיע בזה כי מר"ה שנה זו תפר"ח חדלתי לערוך את הירחון 'מגד ירחים' אשר הייתי לבדי היוצרו והמחוללו המייסדו והעורכו שלש שנים, ותמורתו אני עורך את 'המגיד'".
לפנינו מרבית הגליונות משתי ההדפסות של הירחון "מגד ירחים" (תרפ"ה-תרפ"ז), גליונות "מגד ירחים" בעריכתו הבלעדית של הרב ווייס (תרפ"ח-תר"ץ), ורבים מגליונות הירחון בשמו החדש "המגיד", בעריכתו הבלעדית של הרב קליין (תרפ"ח-תרצ"ט).

ספרים שנדפסו במרמרוש-סיגט וסאטמר
ספרים שנדפסו במרמרוש-סיגט וסאטמר