מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

כתב-יד הגאון רבי שמואל רוזובסקי – חידושים על מסכת יבמות וכתובות, וענייני ברית מילה – בני ברק, שנות התש"י

פתיחה: $1,000
הערכה: $2,000 - $4,000
נמכר ב: $3,500
כולל עמלת קונה

מחברת בכתב-ידו של הגאון רבי שמואל רוזובסקי, מראשי ישיבת פוניבז', חידושים על מסכת יבמות (פרק אלמנה לכהן גדול ופרק הערל), חידושים בענייני ברית מילה וגירות, וחידושים על מסכת כתובות (פרק נערה). [בני ברק?, שנות התש"י בקירוב].
כתיבה אוטוגרפית עם הוספות ומחיקות. בין היתר מזכיר רבי שמואל דברים ששמע בעצמו מפי רבותיו ומגדולי התורה בדורו: "ודכירנא ששמעתי מאדמו"ר הגרש"ש זצ"ל שהק'[שה]..." (עמ' 2; מורו ורבו הגאון רבי שמעון שקופ, ראש הישיבה בגרודנא); "וכאשר שאלתי בענין זה את פי הגאב"ד דבריסק הגרי"ז שליט"א, אמר לי שגם הוא אמר יסוד זה בשי' הר"ם [בשיטת הרמב"ם], ואלו דבריו..." (עמ' 23); "וכזאת הקשה לי גם הגר"י כהנמן האב"ד דפוניבז'..." (עמ' 18). "והגר"א קאוונער ר"מ ישיבת חברון שליט"א העירני..." (עמ' 8; הגאון רבי אהרן כהן, בעל "בית אהרן").
רבי שמואל מזכיר גם הערות מתלמידיו בישיבת פוניבז' ומהר"מים בישיבה, לדוגמא: "וידידי הר"ג העירני עפי"מ [על פי מה] שנסתפקתי..." (עמ' 15 ממסכת יבמות; כנראה הכוונה לתלמידו הגאון רבי גרשון אדלשטיין, המכהן כיום בראשות ישיבת פוניבז'); "ועפי"ז נסתפק ידידי הרב ר' גרשון איידלשטיין שליט"א, עפ"י מה דמוכח מהראשונים בסוגיא..." (עמ' 34 ממסכת כתובות); "ותלמיד אחד העירני דבאמת י"ל" (עמ' 10; בשולי הגליון נכתב בסוגריים: "מינצר" – כנראה הכוונה היא לגאון רבי יצחק מינצר, תלמיד ישיבת פוניבז'. בתקופת בחרותו נלמדה מסכת יבמות בישיבת פוניבז' בזמן חורף תש"ו ובזמן חורף תשי"א).
במחברת שלפנינו עוסק רבי שמואל בביאור ובליבון דברי הראשונים וגדולי האחרונים בסוגיות הנ"ל. מעניין לציין את דבריו (בעמ' 2-5) על קושיא מפורסמת של הגאון רבי שאול מברלין בהערותיו לספר "בשמים ראש" (המכונות "כסא דהרסנא"), אשר דנו בה גדולי האחרונים, בהם: המנחת חינוך, הערוך לנר ורבי אלחנן וסרמן: "והנה ידועה קושיית ה'כסא דהרסנא' שהק'[שה]...". בתוך הדברים הוא כותב: "ועיין בס' מנ"ח [בספר מנחת חינוך], ואינו כעת תח"י [תחת ידי] לעיין בו..." (עמ' 3). כמו כן, הוא מביא דברים רבים מהגאון רבי חיים מבריסק, כשהוא מדגיש בכל פעם את המקור לדברי הגר"ח: "הגר"ח בספרו" [הספר "חידושי רבנו חיים הלוי" על הרמב"ם, שנערך על ידי הגר"ח בבירור ודיוק הדברים]; "כתבי התלמידים מהגר"ח זצ"ל" [מחברות השמועות מהגר"ח, שנדפס מהם "חידושי הגר"ח" במהדורת סטנסיל] ו"כתבי הגר"ח" [כתבי הגר"ח עצמו, שלא שולבו בספרו על הרמב"ם, וחלקם נדפסו בחידושי הגר"ח סטנסיל].
הגאון רבי שמואל רוזובסקי (תרע"ג-תשל"ט), בן הגאון רבי מיכל דוד רוזובסקי מרבני גרודנא (תרכ"ט-תרצ"ה). למד אצל הגאון רבי שמעון שקופ בישיבת "שער התורה" בגרודנא (עיר מולדתו של רבי שמואל), בישיבת מיר בפולניה ובישיבת לומז'ה בפתח תקוה. חתן הגאון רבי צבי פסח פרנק רבה של ירושלים. בעודו בחור נתמנה לר"מ בישיבת לומז'ה ובהמשך עבר עם תלמידיו לישיבת פוניבז' שהוקמה בבני ברק בכסלו תש"ד (1943), והיה הר"מ הראשון בישיבת פוניבז'. שיעוריו היו האבן השואבת לישיבת פוניבז', בה הנחיל את תורת הישיבות בליטא לבני הדור החדש בארץ ישראל. השפעתו על כל עולם התורה בדורנו גדולה מאד, ועד היום השיעורים ברוב הישיבות הגבוהות בנויים על יסודותיו ומהלכיו של "ר' שמואל", כפי שקיבל מרבותיו בישיבת גרודנא ובישיבות ליטא. עוד בחייו התפרסמו רשימות השיעורים של ר' שמואל על פי כתבי התלמידים, שצולמו והודפסו במהדורות סטנסיל שונות. אחרי פטירתו נערכו מחדש חידושיו ושיעוריו על ידי צאצאיו וגדולי תלמידיו, ויצאו לאור בסדרות הספרים "חידושי רבי שמואל" ו"שיעורי רבי שמואל", ובקובץ הזיכרון "זכרון שמואל". בעריכת הספרים הללו השתמשו בעיקר ברשימות התלמידים ששמעו את השיעורים, ורק מעט בכתבי-ידו של ר' שמואל עצמו. ר' שמואל לא הירבה בכתיבת שיעוריו, עקב הזמן הרב שהיה משקיע בהכנת הדברים (לאמירתם כראוי בצורה ערוכה וברורה), ועל כן רוב תורתו נמסרה לדורות ע"י תלמידיו, מפיהם ומפי-כתבם.

החידושים על מסכת יבמות נכתבו מצדה האחד של המחברת, והחידושים על מסכת כתובות נכתבו מצדה השני, במהופך (מאוחר יותר נוסף מספור עמודים כפול, משני צדי המחברת).


74 עמ' כתובים. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. מעטפת קרטון מקורית, קרועה ומנותקת. אחד העמודים נכתב על חלקה הפנימי של המעטפת.

כתבי יד
כתבי יד