מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

ספר תניא רבתי – מהדורה ראשונה – מנטובה, רע"ד

פתיחה: $1,500
הערכה: $3,000 - $5,000
נמכר ב: $2,750
כולל עמלת קונה

ספר מנהג אבות תניא, מנהגים והלכות, מאת רבי יחיאל ב"ר יקותיאל עניו, בעל "מעלות המדות". [מנטובה, דפוס שמואל לטיף, רע"ד 1514]. מהדורה ראשונה.
נדפס במקור בלי שער. בדף [99] קולופון המדפיס: "נשלם מנהג אבות ספר התניא, בחדש סיון שנת חמשת אלפים ושבעים וארבע לבריאת עולם... ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך... על יד הצעיר שמואל לטיף, פה מנטובה".
ספר תניא הוא עיבוד מקוצר של הספר "שבלי הלקט", עם הוספות רבות. הספר נערך כחיבור הלכתי המלווה את סידור התפלה כמנהג איטליה (מנהג בני רומא). נדפס בעילום שמו של המחבר, ויוחס במהדורות שונות לרבי יחיאל ב"ר אשר (הרא"ש) ולרבי יחיאל ב"ר צדקיה. ספר זה זכה למהדורות רבות, וברובן נקרא "תניא רבתי" או "תניא רבתא".
מחיקות צנזורה במספר מקומות. הגהה קצרה באחד מהדפים.


[99] דף. הדף האחרון (עם "סימני הספר") חסר (הושלם בצילום). שיבוש בסדר ארבעה דפים באמצע הספר ([81]-[84] – הלכות יום הכפורים). 20 ס"מ בקירוב. מרבית הדפים במצב טוב, שני הדפים הראשונים במצב בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט (בעיקר בשני הדפים הראשונים). קרעים חסרים קטנים בשולי מספר דפים. בשני הדפים הראשונים, קרעים חסרים גדולים על גבול הטקסט, משוקמים במילוי נייר (יתכן שדפים אלו הושלמו מעותק אחר). כריכת עור חדשה.


על המחבר והחיבור, ראו: י"צ פיינטוך, מסורות ונוסחאות בתלמוד, רמת גן תשמ"ה, עמ' 65-76;

י' תא-שמע, בתוך: איטליה, יא, תשנ"ה, עמ' מח-מט.
מקור: אוסף ספריית קרן ולמדונה.

קטגוריה
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'