מכירה 61 - פריטים נדירים ומיוחדים

דף בכתב-יד, תשובה הלכתית בכתב-ידו וחתימתו של רבי משה בן חביב - ירושלים, המחצית השניה של המאה ה-16

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $3,500
כולל עמלת קונה
דף בכתב-יד, תשובה הלכתית בכתב-ידו וחתימתו של רבי משה בן חביב בעל "גט פשוט". [ירושלים, המחצית השניה של המאה ה-16].
דף כתוב משני צדיו. כתיבה אוטוגרפית של הרב המחבר, עם מחיקות ותיקונים, בעניין ביאור התוספות במסכת ראש השנה, דף ד' ד"ה צדקות ומעשרות. לפנינו מחציתה השניה של התשובה, עם חתימתו בסיום התשובה: "הנלע"ד כתבתי הצעיר משה ן' חביב". תשובה זו נדפסה בספר "קול גדול" (ירושלים תרס"ז, סימן פד; נדפסה שנית בשו"ת מהר"ם חביב, מהדורת חכמת שלמה, סימן רעד).
הגאון הנודע רבי משה (מהר"ם) אבן (בן) חביב (תי"ד-תנ"ו), מגדולי דורו ומגדולי חכמי ארץ ישראל, ה"ראשון לציון" ורבה של ירושלים, בעל "שמות בארץ וכפות תמרים", "גט פשוט" וחיבורים נוספים. זכה לכינויי הערצה רבה על גדלותו המופלגת בתורה. החיד"א מכנהו: "גדול הדור", "המאור הגדול בדורו", ועוד, ובין היתר הוכתר גם בתואר "גדול האחרונים". כך לדוגמה כותב עליו בעל ה"פני יהושע" (כתובות יד/א, קונטרס אחרון, אות מו): "צא ולמד מה שכתב גדול האחרונים מהר"ם ן' חביב ז"ל בספר גט פשוט...", וכך מופיע כינויו במקורות נוספים (ראה חומר מצורף). נולד בשאלוניקי למשפחה מיוחסת ממגורשי ספרד (מצאצאי רבי יעקב ן' חביב בעל "עין יעקב" ובנו רבי לוי ן' חביב - מהרלב"ח), בגיל צעיר - בשנות העשרה לחייו - עלה לארץ ישראל ללמוד בירושלים בישיבתו של רבי יעקב חאגיז. עד מהרה תפס את מקומו כאחד מהאריות שבחבורה, ועל אף שנותיו הצעירות היו גדולי החכמים בישיבה, כרבי חזקיה די סילווה בעל "פרי חדש", רבי שלמה אלגזי, רבי משה גאלנטי ועוד, נושאים ונותנים עמו במלחמה של תורה כאחד מהם. בהיותו כבן חמש עשרה נשא לאשה את בתו של ראש הישיבה - רבי יעקב חאגיז. לאחר פטירת אשתו זו, נשא לאשה את בתו של רבי יונתן גאלנטי, אביו של רבי משה גאלנטי - הרב המג"ן. עם פטירת הרב המג"ן, נתמנה במקומו כ"ראשון לציון" ואב"ד ירושלים. במשרה זו שימש כשבע שנים עד פטירתו בדמי ימיו. הותיר אחריו כתבים רבים, מהם נדפסו לאחר פטירתו: "גט פשוט", "עזרת נשים" ו"שמות בארץ" (הכולל את החיבורים "יום תרועה" - על מסכת ראש השנה, "תוספת יום הכפורים" - על מסכת יומא, ו"כפות תמרים" - על מסכת סוכה). הספרים "גט פשוט" ו"עזרת נשים" הפכו לספרי יסוד בפסיקת ההלכה. הספר "שמות בארץ" התקבל כספר חשוב בפרשנות המסכתות הנזכרות. בעל ה"פני יהושע" מרבה להביאו ובמקום אחד כותב כי קיצר את חיבורו בשל קיומו של ספר זה, והגאון רבי עקיבא איגר כתב עליו את הגהותיו. בדורות האחרונים יצאו לאור עוד מחיבוריו, בהם: תשובותיו בהלכה (בספר 'קול גדול' ובספר 'שו"ת מהר"ם בן חביב'), פירושו על הירושלמי - פני משה, וספר דרשותיו.
[1] דף, כתוב משני צדיו, 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים ועקבות רטיבות, בלאי וקרעים גסים בשוליים.