מכירה 61 - פריטים נדירים ומיוחדים

דף בכתב-יד קדשו של רבינו החיד"א - מתוך ספרו ברכי יוסף - עם שינויים מהנדפס

פתיחה: $5,000
נמכר ב: $12,500
כולל עמלת קונה
דף (שני עמודים) בכתב-יד קדשו של רבינו החיד"א, חידושים על אבן העזר, סימן ט.
תוכן הדברים נדפס בספרו של החיד"א "ברכי יוסף" (ליוורנו תקל"ד), אלא שלפנינו שינויים רבים מהנדפס.
דוגמאות לשינויים:
· לפנינו ביטוי מליצי על הרמב"ם: "הדבר יצא מפי המלך הרמב"ם תשובה הובאה בשו"ת מהרם אלשקר...". בנדפס הושמטה מליצה זו, וכך נדפס: "הרמב"ם בתשובה הביאה מהר"ם אלשקר...".
· לפנינו מופיע: "וראיתי למהרלנ"ח תשובה סי' ל"ו שעל מדוכה זו ישב..." ובנדפס: "ובצפייתנו צפינו להרב מהר"ר לוי ן' חביב בתשו' סי' ל"ו דעל מדוכה זו ישב...".
· לפנינו מופיע: "וק"ק דבתחילת דבריו כתב דראיה זו...", ואילו בנדפס: "ויש להעיר דתחילת דיבר כתב דראיה זו...".
בראש העמוד הראשון הקדים החיד"א הערה מעניינת, המתייחסת לסדר כתיבתו: "בסימן ט' כתוב אצלי בקונט'[רס] נ"א מאות רכ"ז ואילך, ובעה"י בל"נ [א]שיבה ידי על כל מ"ש ויעת"ק משם, הן עתה מה שאכתוב פה הוא במקום מה שכתוב שם באות רל"ב". הערה זו לא נדפסה.
רבינו החיד"א - רבי חיים יוסף דוד אזולאי (תפ"ד-תקס"ו), מגדולי הפוסקים, מקובל אלוקי, גאון מופלג, מחבר פורה ושד"ר מפורסם. נולד בירושלים לרבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי, מחכמי ירושלים ונינו של המקובל רבי אברהם אזולאי בעל "חסד לאברהם". מנערותו יצק מים על ידיהם של גדולי החכמים והמקובלים בירושלים, ביניהם רבינו חיים בן עטר - ה"אור החיים" הקדוש. את לימודיו בחכמת הסוד החל בישיבת המקובלים "בית אל", אצל רבי שלום מזרחי שרעבי - הרש"ש הקדוש. יחד עם החיד"א למד אז אצל הרש"ש חברו המהרי"ט אלגאזי.
בשנת תקי"ג יצא במסע שליחות ראשון כשד"ר [=שלוחא דרבנן] מטעם קהילת חברון, מסע שנמשך כחמש שנים בהן עבר בערי איטליה, גרמניה, הולנד, אנגליה וצרפת. בשליחות זו החל שמו להתפרסם. הופעתו עוררה תשומת לב רבה, ובמקומות רבים הכירו בגדולתו. בשנת תקל"ג יצא החיד"א לשליחות נוספת מטעם קהילת חברון. שליחותו השניה הטביעה חותם עמוק בכל המקומות בהם ביקר. בסוף מסע זה השתקע בליוורנו שבאיטליה, בה כיהן ברבנות והוציא את רוב ספריו.
החיד"א היה מגדולי מחברי הספרים בכל הדורות. הוא כתב למעלה מ-80 חיבורים בכל מקצועות התורה. ספריו התקבלו בכל תפוצות ישראל וזכו להערכה רבה. את רוב חיבוריו כתב תוך כדי טרדותיו ומסעותיו, כשבידיו ספרים מועטים, ומתוך כך משתקפת גאונותו האדירה וכוח זכרונו הבלתי מצוי. בכל מקום אליו הגיע נהג החיד"א לבדוק את אוצרות הספרים והספריות המקומיות, וחקר אחרי כתבי יד וחיבורים של גדולי ישראל שלא נודעו. בזכות הכבוד וההערצה להם זכה, קיבל אישורי כניסה לספריות גדולות ומוזיאונים, כדוגמת הספריה הלאומית בפריז, בה ישב שעות רבות והעתיק כתבי יד חשובים. גילוייו וידיעותיו הרבות בענייני ספרים, שרכש בביקורים אלה, משוקעים בכל ספריו, אך במיוחד בספרו הביבליוגרפי החשוב "שם הגדולים".
בין ספריו מתבלט חיבורו הגדול "ברכי יוסף" - פירוש וחידושים לשולחן ערוך, שהתפרסם ביותר ונודע בהשפעתו הרבה בתחום פסיקת ההלכה. את הספר התחיל לחבר בחברון אך הוסיף וכתב אותו גם בימי נדודיו. בראשית שליחותו השניה, כשהגיע לליוורנו, בשנת תקל"ד, העלה אותו על מזבח הדפוס. הספר התפשט בכל תפוצות ישראל וכבר בחיי החיד"א נעשו ממנו קיצורים, האחד הוא ספר "משפט כתוב" לרבי אברהם ב"ר ישראל פינסו, והשני ספר "קמח סולת" לרבי יהודה ב"ר משה עלי (שני הספרים נדפסו בשאלוניקי, בשנת תקנ"ח).
דף, שני עמודים כתובים בכתב-יד קדשו של החיד"א. 31 שורות בעמוד. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. פגעי עש, עם פגיעה חלקית בטקסט.
מצורף אישור מומחה על זיהוי כתב-היד ככתיבת ידו של רבינו החיד"א.