מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

אוסף ספרי האדמו"ר רבי אהרן ראטה בעל "שומר אמונים" – מהדורות ראשונות

פתיחה: $150
נמכר ב: $750
כולל עמלת קונה

שישה ספרים מאת האדמו"ר הקדוש רבי אהרן (ר' אהר'לע) ראטה בעל "שומר אמונים". סאטמר וירושלים, תרצ"ג-תש"ח. מהדורות ראשונות.
1. ספר שלחן הטהור, תיקוני השולחן וקדושת האכילה, מאמר אמונה ופרנסה, ועניינים נוספים. עם סדר הקידוש, כוונות וזמירות לשלחן שבת, וברכת המזון. סאטמר, דפוס מאיר ליב הירש, [תרצ"ג 1933]. מהדורה ראשונה. בשולי כמה דפים, הגהות בכתב-יד [כנראה כתב-ידו הגאון מבראשוב, רבי דוד שפרבר].
2. ספר נועם הלבבות, מאמרים בענייני אמונה ובטחון, שמחה, תשובה ותפילה, פרישות, התבוננות במעלת הבורא ובשפלות האדם, ועוד. סאטמר, דפוס מאיר ליב הירש, [תרצ"ד 1934]. מהדורה ראשונה.
3. ספר מנחם ציון, סיפורי מופתים על הרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב ותלמידו הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב, "מאשר שמעו אזניי מפי צדיקים וחסידים אנשים נאמנים". סאטמר, דפוס מאיר ליב הירש, [תרצ"ה 1935]. מהדורה ראשונה. עם הקדמת המו"ל החותם: "דהמול"ס שהט"ה" [=דברי המוציא לאור ספר שולחן הטהור - האדמו"ר רבי אהרן ראטה, שהביא ספר זה לבית הדפוס].
4. ספר שומר אמונים, לחזק הלבבות לאמונה ולגאולה ולבטחון ולשמחה בהשגחה פרטית וקבלת עול מלכות שמים, ובסופו קונטרס אהבת הבורא ואני מאמין ושירי דביקות ושמחה. חלקים א-ב. ירושלים, [תש"ב 1942]. מהדורה ראשונה.
5. ספר מבקש אמונה, "קיצור מספר שומר אמונים מלבד כמה דברים שנתוספו בו", בעניני התחזקות באמונה והשגחה פרטית, אהבת הבורא וקבלת עול מלכות שמים. ירושלים, דפוס בית יתומים דיסקין, [תש"ג 1943]. מהדורה ראשונה.
6. עובדא דאהרן, תולדות, ספורים, הנהגות והדרכות, אגרות, דרושים ושיחות האדמו"ר בעל "שומר אמונים". ירושלים, דפוס "חורב", [תש"ח 1948].


6 ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד בינוני. חתימות וחותמות. כריכות חדשות.

האדמו"ר בעל "שומר אמונים" - רבי אהר'לע ראטה מסאטמר וירושלים
האדמו"ר בעל "שומר אמונים" - רבי אהר'לע ראטה מסאטמר וירושלים