מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

מכתב ברכה ותודה מהגאון רבי ברוך בער ליבוביץ – קמניץ, טבת תרצ"ט

פתיחה: $1,000
הערכה: $1,500 - $2,500
נמכר ב: $2,000
כולל עמלת קונה

מכתב מהגאון רבי ברוך דוב (בער) ליבוביץ ראש ישיבת כנסת בית יצחק בקמניץ. [קמניץ], טבת תרצ"ט [1939].
מכתב ביידיש שנשלח אל נדיבי הישיבה, בני משפחת פייגין מפילדלפיה, ארה"ב. רבי ברוך בער מרעיף עליהם במכתבו צרור ברכות ותודות על תמיכתם הנדיבה בישיבה. הוא גם כותב להם כי בג' בטבת ציינו בישיבה את יום ה'יארצייט' של הינדע חנה בת ר' שלמה זלמן נ"ע, על פי תקנות הישיבה.
רוב המכתב מודפס במכונת כתיבה, ובסיומו שש שורות עם ברכות חמות ולבביות, בעצם כתב-יד-קדשו וחתימתו של ראש הישיבה רבי ברוך בער ליבוביץ: "...איך בענטש אייך מיט אייער פרויא הגבירה הצדקנית שתחי' לאורך ימים ושנים טובים, מיט אלע ברכות והצלחות וכל הנחת לעולמים... מיט עושר ואושר ואורך ימים ושנים טובים, און מיר זאלין זוכה זיין צוא דער גאולה און דעם קלאנג פון די משיח [=הנני לברך אתכם עם רעייתך הגבירה הצדקנית שתחיה לאורך ימים ושנים טובות, בכל הברכות וההצלחות ונחת, עושר ואושר ואריכות ימים ושנים טובות, ונזכה להגיע לגאולה ולשמוע פעמי משיח], און דיא ברכה ברוך אשר יקים וגו'... המברכו ומכבדו ברוך דוב לייבאוויץ ר"מ בישיבה הק' בית יצחק".
הגאון הקדוש רבי ברוך דוב (בער) ליבוביץ (תרכ"ד-ת"ש), בעל "ברכת שמואל", מגדולי מרביצי התורה בדורו. מתלמידי הגר"ח מבריסק בישיבת וולוז'ין. חתן הגאון רבי אברהם יצחק צימרמן אב"ד הלוסק. לאחר שעבר חותנו לכהן כרב בקרמנצוג, מילא את מקומו ברבנות הלוסק והקים בה ישיבה. לאחר י"ג שנה הוזמן לכהן כראש ישיבת "כנסת בית יצחק" בסלבודקה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה נדד עם ישיבתו למינסק, לקרמנצוג ולווילנה, עד שלבסוף הקים אותה בקמניץ. בעל "ברכת שמואל" על סוגיות הש"ס. תורתו שבעל-פה ושבכתב היא מאבני היסוד של הלימוד הישיבתי המעמיק.


[2] דף, נייר מכתבים רשמי. 29.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים. סימני קיפול.

מכתבים
מכתבים