מכירה 85 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי-יד, מכתבי רבנים, חפצים

חומשי "עזרת הסופר" - אמשטרדם, תקכ"ז-תקכ"ט - המהדורה המנוקדת - סט בכריכות עור מקוריות

פתיחה: $600
נמכר ב: $1,375
כולל עמלת קונה
ספר עזרת הסופר, "תקון סופרים ווי העמודים", חמשה חומשי תורה, עם ההפטרות, ועם הגהות אור תורה לרבי מנחם די-לונזאנו, "נכון הוא להגות בו ולהעתיק ממנו ספר תורת ה'". אמשטרדם, [תקכ"ז-תקכ"ט? 1767-1769?]. חמישה כרכים. קדם-שער מאויר בכל הכרכים, ובו פרט השנה תקכ"ט. בשאר השערים פרט השנה תקכ"ז. שערים נפרדים לחלק ההפטרות שבכל כרך, עם פרט השנה תקכ"ח.
בתחילת ספר בראשית (בין קדם השער לשער המפורט) נדפסו הסכמות ושירים בשבח הספר והעורך, ואחריהם נדפס החיבור "מאיר נתיב" - על שמות קודש וחול בספר התורה, מאת רבי יהודה פיזא. בסוף ספר דברים נדפסו: הפטרת "שבת איכה" עם תרגום לספרדית, פסוק אחרי פסוק; ספר "לוחות העיבור" (שער נפרד) - דפי לוחות לקביעת מועדים (עברית ופורטוגזית).
הספר נועד לשמש דוגמה לסדר הכתיבה עבור סופרי סת"ם [על פי המנהג המכונה "ווי העמודים", לפיו כל עמודה בספר התורה מתחילה באות ו']. שירת הים וכן שירת האזינו עוצבו על פי מנהג הכתיבה בספר התורה, ועל כן נדפסו על עמודים רחבים יותר (בעותק שלפנינו קרעים חסרים בשירת הים).
חמישה כרכים. בראשית: [11], סה; כו דף. שמות: [1], [סו]-קכא; [2], כח דף. ויקרא: [1], [קכב]-קסג; [2], כד דף. במדבר: [2], [קסה]-רכא; [2], טז דף. דברים: [2], [רכג]-רעב, [1]; [3], רעז-רצ; [8] דף. 18 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש קלים. קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט בדפים של שירת הים. מספר דפים מנותקים בחלקם. רישומים בכתב-יד. כריכות עור מקוריות, מעוטרות בעיטורים מוזהבים, עם נייר פורזץ צבעוני מקורי. בלאי ופגמים בכריכות (חלקן מנותקות מעט). קרעים בשדרות (שדרה חסרה באחד מן הכרכים).
הספר נדפס באותה תקופה במהדורה נוספת, ללא ניקוד וטעמים וללא מספור פרקים.
תנ"ך ותהילים
תנ"ך ותהילים