מכירה 42 - פריטים נדירים ומיוחדים

הלכות רב אלפס - העותק של האדמו"ר מסיגט בעל "ייטב לב", ונכדו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר – הגהה ארוכה בכתב ידו ובחתימתו של ה"ייטב לב"

פתיחה: $25,000
לא נמכר
הלכות רב אלפס, חלק שישי, על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא עם המרדכי והתוספתא. פרעסבורג, [תקצ"ח] 1838.

עותק מיוחס שעבר בירושה בבית משפחת האדמו"רים בסיגט ובסאטמר. בשער חותמת בעלות עתיקה של האדמו"ר רבי "יקותיאל יהוד' טייטלבוים" [בעל ה"ייטב לב"], וחותמת בעלות של נכדו רבי "יואל טייטלבוים אב"ד דק"ק קראלי והגליל יע"א", [האדמו"ר המפורסם מסאטמר שכיהן קודם לכן ברבנות קראלי], באמצע ובסוף הכרך מופיעה חותמתו עוד שתי פעמים. בדף ק/2, הגהה למדנית ארוכה (וקצוצה) בכתב-יד-קדשו של האדמו"ר בעל "ייטב לב" ובחתימתו "ייטב". בדף כג ע"א תיקון מילה בכת"י הדומה לכתב-ידו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר.

האדמו"ר הקדוש רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים (תקס"ח-תרמ"ג), בן רבי אלעזר ניסן טייטלבוים אב"ד דרוהוביטש וסיגעט, וחתן רבי משה דוד אשכנזי - הרב מטולטשווא שעלה לצפת.

תלמידו המובהק של אבי-אביו האדמו"ר בעל "ישמח משה" רבי משה טייטלבוים אב"ד אויהעל, אשר היה מקרבו ביותר וגילה לו גילויים שמימיים, מדברים שהתגלו אליו ברוח הקודש. היה גם מחסידיו של האדמו"ר רבי אשר ישעיה מרופשיץ [הוא הפגיש בין רבו זה לבין סבו בעל ה"ישמח משה", שאמר עליו כי הוא ירא-שמים אמיתי]. בשנת תקצ"ג (בהיותו כבן 25) נתמנה לרב בסטרופקוב, ולאחר פטירת סבו הגדול נתקבל לעלות על מקומו כאב"ד אויהעל. אחד מפרנסי הקהילה דרש ממנו להתחייב שלא יכהן כאדמו"ר, שלא יקבל פדיונות מחסידים ולא יאריך בדרשותיו, ולאחר שסירב פנה הלה אל השלטונות שגירשוהו מן העיר. באותם ימים נתמנה לרבנות בגורליץ, ולאחר תקופה עבר לכהן ברבנות דרוהוביטש.

בשנת תרי"ח עבר לכהן ברבנות סיגעט בירת מחוז מארמארוש והקים ישיבה גדולה, בה למדו בתקופת פריחתה כמאתיים תלמידים. בין תלמידיו שם נודע הגאון רבי שלמה ליב טאבאק בעל "ערך שי" וראב"ד סיגעט. נכדו מעיד כי "היה להם לאב הרחמן ונשאם על כתפיו כאשר ישא האומן את היונק, והשגיח עליהם בפרטיות שילמדו תורה בקדושה ובטהרה".

מסיגעט נתפרסם שמו על פני כל הארץ, ואלפי חסידים נהרו אל העיר, ליטול ממנו עצה ותבונה, להתברך ולהיוושע מפיו. נודע בקדושתו הרבה ונכדו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר העיד עליו שמעולם לא פגם בקדושתו. סיפורי מופת רבים מסופרים אודותיו, בהם דברי פלא שהתגלו לו ב"רוח הקודש" ובחכמתו המופלאה. מקובל היה בדורו כמי שיודע את מחשבות העומדים מולו, וסיפורים מופלאים התפרסמו אודות כך.

על מצבתו נכתב: "הרב המפורסם שמו נודע בשערים, העמיד תלמידים הגונים וישרים, השאיר אחריו חיבורים יקרים". נודע בספריו: ספר ייטב לב על התורה, ייטב פנים על המועדים וספר רב טוב על התורה, ושו"ת אבני צדק.

בנו ממלא מקומו היה האדמו"ר הקדוש רבי חנניה יום טוב ליפא אב"ד סיגעט בעל "קדושת יו"ט", אביהם של האדמו"רים הקדושים רבי חיים צבי אב"ד סיגעט בעל "עצי חיים" ואחיו רבי יואל טייטלבוים אב"ד סאטמר.

נכדו האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים (תרמ"ז-תשל"ט), נודע מנעוריו בחריפותו ובגאונותו, בקדושתו ובטהרתו הנפלאה. לאחר חתונתו עם בת האדמו"ר רא"ח הורביץ הרב מפאלאנטש, התיישב בסאטמר והרביץ שם תורה וחסידות לקבוצה נבחרת של תלמידים וחסידים. כיהן ברבנות בערים אורשיווא, קראלי (משנת תרפ"ה), וסאטמר (משנת תרצ"ד). בכל ערי רבנותו ניהל ישיבה ועדת חסידים גדולה. עמד בראש היהדות האורתודוקסית הנאמנה באזור מארמארוש, ונודע בקנאותו הבלתי מתפשרת. בשנות השואה ניצל ב"רכבת ההצלה" הידועה של ד"ר קסטנר, הגיע דרך ברגן בלזן וארץ ישראל לארצות הברית, בה כונן את העדה החסידית הגדולה בעולם - חסידות סאטמר שהיא עד היום בין הקהילות הדומיננטיות ביותר ביהדות האורתודוקסית בארה"ב. עמד בראש המתנגדים לציונות ולהקמת מדינת ישראל. השיב תשובות רבות בהלכה, ומחיבוריו יצאו לאור עשרות ספרים: "ויואל משה", שו"ת "דברי יואל", ספרי "דברי יואל" עה"ת, ועוד.

[3], ב-ס, ס-קנה דף. 43 ס"מ. מצב טוב. כתמים. במספר דפים ראשונים חיזוקי נייר ישנים בפינות הדפים. כריכת עור חדשה.
פריטים נדירים ומיוחדים
פריטים נדירים ומיוחדים