מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

ספר שער התפלה – מבעל ה"באר מים חיים" – סדילקוב, תקפ"ה – מהדורה ראשונה

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,375
כולל עמלת קונה

ספר שער התפלה, על עבודת התפלה, מאת הרה"ק רבי חיים טירער אב"ד טשרנוביץ, בעל "באר מים חיים" ו"סידורו של שבת". סדילקוב, דפוס אליעזר בן מרדכי ביליטץ, [תקפ"ה 1825]. מהדורה ראשונה.
האדמו"ר בעל "שומר אמונים" כתב דברים מופלאים על גודל קדושת הספר שלפנינו: "כי הספר הקדוש שער התפילה כתב בארץ הקודש בקדושה ובטהרה והתלהבות נורא כזה שכמה פעמים לא היה יכול לכתוב מרוב התלהבותו והוא רק אמר התיבות והגבאי שלו כתב, והיה מעשה נוראה בעת שאמר דיבור המתחיל 'ואולם כי נמצא עוד' אז היה במירון על ציון קבר הרשב"י זי"ע והגבאי הכין דיו ונייר לכתוב המאמר מפי הרב הקדוש, ומיד שהתחיל להגיד המאמר בהתלהבות נורא מאוד ראה הגבאי כי הרב הקדוש פרח באויר מסביב בתוך האהל, וכה אמר והוא כתב באימה ופחד עד שגמר המאמר, ומזה אפשר לראות גודל קדושת זה הספר".
בראש הספר נדפסה לראשונה תשובתו החריפה המפורסמת בעניין אמירת "לשם יחוד", בה השיב על דברי ה"נודע ביהודה" שיצא לערער על המנהג החסידי.
המחבר, הרה"ק רבי חיים טִירֶער מטשרנוביץ (ראשית שנות הת"ק – תקע"ד בקירוב), מגדולי החסידות, תלמידו של המגיד מזלוטשוב, כיהן ברבנות בערים קריפץ, מוהילוב-פודולסק, בוטושאן, קישינב וטשרנוביץ. נודע כאיש אלוקים קדוש וסיפורי פלא מתהלכים אודותיו. במסורת החסידית ידוע עליו שלאחר טבילתו בערב שבת הייתה משתנית צורתו וקומתו גבהה בטפח. בשנת תקע"ג, בערוב ימיו, עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, בה חיבר את ספרו "שער התפלה" ושם מקום מנוחתו. ספריו היסודיים "סידורו של שבת", "באר מים חיים" ו"שער התפלה" מיוחדים הן בהסברתם הכובשת והבהירה והן ברגש החסידי הנלהב השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם אבני יסוד בתורת החסידות.
מעבר לדף האחרון, רישום בעלות בכתב-ידו וחתימתו של רבי נפתלי מנחם הרצוג אב"ד וילקוטש (גליציה): "הספר הקדוש שער התפלה הלזו שייך לה"ה הרבני הנגיד הגביר המפורסם לשבח כש"ת מו"ה שמואל הערצג מסאנוק, באתי עה"ח יום ב' ויקרא תד"ר... הק' נפתלי מנחם מענדל הערצג בהרב המאה"ג החריף... מ' מרדכי אב"ד וויילקאטש נכד הנ"ל" – רבי נפתלי מנחם הרצוג (נפטר בשנות התר"ס בערך), בנו וממלא מקומו של רבי מרדכי אב"ד וילקוטש. בנו רבי אריה ליב הרצוג כיהן כדומ"ץ בובוב, ובנו רבי משה הרציג כיהן כאב"ד טשיטש (ראה אודות משפחת הרצוג מסאנוק ווילקוטש, באנציקלופדיה לחכמי גליציה, ב, עמ' 713-719).
חותמת "[ש]למה זלמן חזן".


י, קב, קיג-קטו דף. 21.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש רבים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעה קלה בטקסט, וקרעים במספר דפים נוספים, משוקמים במילוי נייר. הדף האחרון הושלם כפי הנראה מעותק אחר (סימני עש רבים, וקרעים חסרים בשוליו). כריכת עור חדשה.


הספר נדפס בסדילקוב. אמנם בשער מופיעה תיבת "במאהלוב" באותיות גדולות, אך יש כאן הטעיה, שכן באותיות הקטנות שקדמו למילה "מאהלוב" נכתב שהספר נדפס בסדילקוב בדפוסו של רבי אליעזר בן מרדכי ביליטץ, "במצות ובהגהת הרבני הנגיד מוהר"ר צבי זאב בהרבני הנגיד מוהר"ר דוד רבין שטיין שהי' מדפיס במאהלוב" (ראה: א' יערי, הדפוס העברי במאהלוב על נהר דנייסטר, קרית ספר, כג, עמ' 312).

ספרי חסידות
ספרי חסידות