מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

אוסף ספרי קבלה ודרוש מתורת הגר"א ותלמידיו

פתיחה: $300
נמכר ב: $813
כולל עמלת קונה

תשעה ספרי קבלה ודרוש מתורת הגר"א מווילנא ותלמידיו:
• ספר אפיקי יהודה, עשרים וארבעה דרושים מאת רבי יהודה ליב הלוי אדל. לבוב, דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל, תקפ"ט 1828. בדרוש "עמק הבכא" מופיע הספד על הגאון מווילנא.
• ספר היכלות הזוהר מפרשת בראשית ופקודי, עם ביאור הגר"א. [קניגסברג], דפוס גרובער אונד לאנגריען, [תרי"ז 1856]. מהדורה ראשונה. הספר "נדפס בהתאמצות הרב גאון יעקב צבי ישורון המפורסם מוהר"ר יעקב צבי מעקלענבורג הגאב"ד [קניגסברג] נ"י" (בעל "הכתב והקבלה").
• ספר תיקוני הזהר, עם תיקונים מזוהר חדש, עם ביאור הגר"א. ווילנא, תרכ"ז 1867. מהדורה ראשונה. השער הראשון מאויר.
• ספרא דצניעותא, עם ביאור הגר"א. ווילנא, דפוס האלמנה והאחים ראם, [תרמ"ב] 1882.
• ספר זהר חדש, עם ביאור רבי משה זכות, ביאורים נוספים, ועם ביאורים והגהות מהגר"א. וורשא, דפוס חיים קעלטער, [תרמ"ה] 1885. רישום בעלות בדף השער.
• ספר מנחם ציון, פירוש על האדרא זוטא, וחלק נוסף (עם שער נפרד) עם פירוש על זוהר רות ומאמרי זהר נוספים. פרעמישלה, דפוס קנאללער עט האמערשמיד, [תרמ"ה] 1885. מהדירי הספר והמסכימים יחסו את הספר בטעות לרבי מנחם מנדל מוויטבסק, אך המחבר האמיתי הוא רבי מנחם מנדל משקלוב, תלמיד הגר"א. ראה: פרומקין-ריבלין, תולדות חכמי ירושלם, ג, עמ’ 161, הערה 1.
• "פירוש יקר ונפלא על אדרא זוטא… נקרא בשם מים אדירים", מאת רבי מנחם מנדל משקלוב תלמיד הגר"א, עם הגהות באר יצחק מרבי יצחק אייזיק חבר. וורשא, [תרמ"ו] 1886. ספר זה זהה למעשה לספר "מנחם ציון" שנדפס בפרעמישלה תרמ"ה, ויוחס לרבי מנחם מנדל מוויטעבסק.
• ספר שער השירים, שירים לסעודות שבת ולחגים, עפ"י הזוהר וכתבי האריז"ל, מאת רבי משה שלמה מטאלאצין (תלמיד חבר של הגר"א). וורשא, דפוס מאיר יחיאל האלטער, [תר"נ] 1889.
• ספר מעלות התורה, עם אגרת הגר"א. מונקאטש, דפוס בלייער עט קאהן, תרנ"ד 1894.


9 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.

הגר"א מווילנא ובית מדרשו
הגר"א מווילנא ובית מדרשו