מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

"צרור החיים" (סעליש) – מונקאטש, תרל"ו – רישומים של תלמידי ישיבת סאטמר בשנות התרפ"ג-תרפ"ה – בהם ר' פישל פלדמן נכד המהר"ם שיק ור' עמרם גרינוולד מאוהעל

פתיחה: $100
נמכר ב: $300
כולל עמלת קונה

ספר צרור החיים, חידושים על סוגיות הש"ס ובהלכה, מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד חוסט וסעליש. מונקאטש, דפוס פנחס בלייער, [תרל"ו] 1876. מהדורה ראשונה. הסכמות ה"ייטב לב", המהר"ם שיק ועוד.
עותק שעבר בקרב תלמידי ישיבת סאטמר, ובקרב תלמידי ישיבות נוספות בחבל מרמרוש, שהוסיפו חתימות, חותמות ורישומים רבים בדף השער ובדפים נוספים.
רישומים בדף השער ובדפים הראשונים: "סאטמאר יצ"ו אני הכותב הק' עמרם גרינוואלד מאוהעלי לומד פה תרפ"ג בחורף"; "הק' יוסף עללענבויגען פ"ה סאטמאר יע"א"; "למדתי בזה הספר בשנת תפר"ג --- לייבוש בער האלפערט"; "...קנין ספרים דבחורים סאטמאר יע"א"; "הק' יצחק אייזק... גבאי דח' מזונות"; "הק' שמואל ליליענפעלד גבאי דחברה קנין ספרים נירבאטור יע"א"; ועוד.
בדף [2/ב], בשולי הסכמת המהר"ם שי"ק, רישום בכתב יד נכדו: "חתמתי שמי בעזר החונן אברה"ם אפרים פישל פעלדמאן, נכד המהר"ם שיק זצללה"ה, אשר למדתי בישיבת אדמו"ר שליט"א מפה ק"ק סאטמאר תרפ"ה לפ"ק קיץ" [חתימתו מופיעה בדף השער, תחת הכותר: הצ' אפרים פישל פעלדמאן" - רבי אפרים פישל פלדמן, הוא אביו של הנגיד המפורסם רבי חיים משה פלדמן מלונדון, ואחי-אשתו של הנגיד המפורסם משה יוסף (פאול) רייכמן מטורונטו].
חותמות רבות בדפי הספר של "חברה קנין ספרים דבחורים דק"ק אבערווישא יע"א"; חותמות נוספות: "ישראל קאהן אדאמאש"; "שלום לנדמן - רב מושבה גרמנית חיפה".
הגהה קצרה (קצוצה) בדף נה.


[11], ב-צד, [3] דף. 33.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. התכהות הנייר. כתמים ובלאי. קרעים קלים בשולי הדפים. רישומים. כריכה חדשה.

עותקים מיוחסים - ישיבות ובתי מדרשות בעיר סאטמר
עותקים מיוחסים - ישיבות ובתי מדרשות בעיר סאטמר