מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

ספר ויקם עדות ביעקב – פולמוס ר"י עמדין ור"י אייבשיץ – אלטונה, תקט"ז

פתיחה: $1,500
הערכה: $2,500 - $3,500
נמכר ב: $4,000
כולל עמלת קונה

ספר ויקם עדות ביעקב, אגרות ותגובה לספר לוחות העדות לרבי יהונתן אייבשיץ, מאת רבי יעקב עמדין. [אלטונה, דפוס רבי יעקב עמדין, ראשית שנת תקט"ז 1755]. מהדורה יחידה.
הספר נדפס על ידי רבי יעקב עמדין בבית דפוסו הביתי באלטונה, כחלק ממלחמתו המפורסמת ברבי יהונתן אייבשיץ, אותו חשד בשבתאות. הוא כולל סקירה מפורטת על הפולמוס מנקודת מבטו של רבי יעקב עמדין, ומובאות בו איגרות מאת רבי יעקב עמדין אל רבני הדור בעניין זה, עם תשובות הרבנים.
זמן קצר קודם לכן הדפיס רבי יהונתן אייבשיץ את הספר "לוחות עדות" להגנתו (ראו פריט קודם), ובו הביא מכתבי תמיכה מגדולי הרבנים וראשי הקהילות התומכים בעמדתו. את תגובתו לספרו של רבי יהונתן אייבשיץ פרסם רבי יעקב עמדין בספר שלפנינו, שבו הוא מפרט את סיפור הפולמוס ומציג אגרות שכתב לחכמי הדור ואת תשובותיהם.
באותה עת ניסה ה"נודע ביהודה" להציע פשרה לפיה יגנוז רבי יהונתן אייבשיץ את קמעותיו ויחדל לעסוק בתחום זה, אך רבי יעקב עמדין לא קיבל פשרה זו והחל לתקוף גם את ה"נודע ביהודה". ידוע על רישום בכתב-יד על פתק, שהצמיד רבי אלעזר פלקלש, בעל "תשובה מאהבה" ותלמידו המובהק של ה"הנודע ביהודה", לאחד מעותקי הספר שלפנינו, בו כתב: "הנה 'עדות' זו עדות שקר, והוציא לעז על גדול עולם נ"ע ועל שארי גדולי ישראל ינוחו על משכבותם, וחשד אותם בדבר אשר לא היה ולא נברא אלא למשל ולשנינה, ולא היה בהם שום שמץ מינות מהכלב שבתי צבי ומכלבים אשר סבבוהו, ומרוב שנאה וקנאה ונקימה ונטירה יתירה דובר דברים בטלים אלו שרצה למאחז פני כסא תחת אביו הגאון ז"ל, ולא עלתה בידו כי קימו וקבלו היהודים את גאון עולם, ולכן חמתו בערה בו ואש תוקד בקרבו ודבר דברים שקרים וזרים ומרים ושארי ליה מאריה כי גם הוא רב גובריה" (ר"ר מרגליות, סיבת התנגדותו של רבינו יעקב מעמדין לרבינו יהונתן אייבשיץ, תל אביב תש"א, עמ' יג-יד).
הקדמת המחבר מתחילה בעמוד השער.


נח, נט-סו דף. במקור: סט, נ-סו דף. חסרים 20 דפים: נט-סט, נ-נח (חמשה קונטרסים רצופים באמצע הספר). 24.5 ס"מ. שוליים רחבים. חיתוך הדפים גס ולא אחיד. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים, בהם קרעים חסרים גדולים בדף השער ובמספר דפים נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. כריכת עור חדשה.

ספרי פולמוס וספרים שונים
ספרי פולמוס וספרים שונים