מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

ספר רביד הזהב – למברג, תר"ל – עותק מיוחס לאדמו"רי גלוגוב-רופשיץ – חתימות האדמו"ר רבי מנחם מענדיל רבין מגלוגוב, וחותמות וחתימות צאצאיו האדמו"רים

פתיחה: $1,000
הערכה: $5,000 - $10,000
נמכר ב: $21,250
כולל עמלת קונה

ספר רביד הזהב, חידושים על התורה וליקוטים, מאת האדמו"ר רבי ישראל דב בער גילרנטר מיאשניצה, מתלמידי החוזה מלובלין ורבי נפתלי מרופשיץ, חלק א'. למברג (לבוב), דפוס אברהם יצחק מענקיש, [תר"ל 1869]. מהדורה ראשונה.
עותק מיוחס שעבר מדור לדור במשפחת אדמו"רי גלוגוב-רופשיץ-דומברובה, עם חתימות האדמו"ר רבי מנחם מנדל מגלוגוב, וחותמות וחתימות צאצאיו האדמו"רים מבית משפחת רבין לדורותיה.
בשער ובדף מט/2, חתימות יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מגלוגוב: "הק' מנחם מענדל רבין" [החתימות הושוו לצילום האיגרת בחתימת יד קדשו של "הק' מנחם מענדיל רבין חונה פ"ק גלאגוב", בקובץ "נחלת צבי" (גליון יב, עמ' קכ-קכב)]. בדף האחרון ובראשי כמה מהעמודים מופיעות חתימות: "מנחם", "מענדיל" [כפי הנראה אף הן בכתב-ידו].
בדף מט/2 מופיעה חתימת "מאיר רבין מדאמבראווא יע"א" [כפי הנראה, היא חתימת האדמו"ר רבי מאיר רובין (הראשון) מדומברובה – ראו להלן]. במספר דפים נוספים מופיעות החתימות: "מאיר"; "מאיר רבין".
בשער הספר מופיעה גם חתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי "שלום רבין" מריישא, וחותמתו: "שלום רבין חופ"ק [ר]ישא רסקאוויעש.
בשער ובמקומות שונים בספר מופיעות גם חותמות: "תיקון ספרים דהרב ר' שלום – פה ריישא".
בשער ובמקומות נוספים בספר מופיעות חותמות מאוחרות יותר, של רבי מאיר רבין (השני) מדומברובה, נכדם של האדמו"ר רבי חיים יחיאל רבין מדומברובה, ואחיו האדמו"ר רבי שלום מריישא.
האדמו"ר הקדוש רבי מנחם מנדל רבין (רובין) מגלוגוב (תקס"ו-תרל"ג), בן-בתו של רבי נפתלי מרופשיץ. בנו של האדמו"ר רבי אשר ישעיה מרופשיץ וחתן האדמו"ר רבי מאיר הלוי מאפטא בעל ה"אור לשמים". עם פטירת אביו הקדוש מרופשיץ בשנת תר"ה, החל לכהן באדמו"רות בגלוגוב. מדברי תורתו נדפסו "לקוטי מהרמ"מ" בסוף ספר "אור ישע" מאביו האדמו"ר רבי אשר ישעיה מרופשיץ.
בנו האדמו"ר רבי מאיר רבין (רובין) מדומברובה (חשון תק"ץ-חשון תרנ"ח), חתן האדמו"ר רבי יוסף אונגר מדומברובה. משנת תרל"ז כיהן כאדמו"ר בדומברובה על מקום חותנו, ובסוף ימיו עבר להתגורר בריישא.
מבניו של רבי מאיר היו: האדמו"ר רבי חיים יחיאל רובין מדומברובה (תרי"ד-נספה בשואה), והאדמו"ר רבי שלום רובין מריישא (תרי"ז-תרפ"ד) – החתום על הספר שלפנינו בכתב-ידו ובחותמתו.
האדמו"ר רבי מאיר רובין (השני) מדומברובה (נספה בשואה), מילא את מקום סבו כאדמו"ר בדומברובה (אנצי' לחסידות ג, עמ' נד). מחותמותיו בספר שלפנינו עולה כי היה בנו של רבי מנחם מנדל רבין בן האדמו"ר רבי חיים יחיאל מדומברובה, והיה גם נכדו של האדמו"ר רבי שלום מריישא.
מחבר הספר, הרב הקדוש רבי ישראל דוב בער האדמו"ר מיאשניצה בעל "רביד הזהב" (תקס"ז-תרכ"ז), מתלמידי החוזה מלובלין, ותלמידו המובהק של רבי נפתלי מרופשיץ. מתלמידיהם של רבי צבי ה"עטרת צבי" מזידיטשוב, רבי מנדל מרימנוב ורבי שמעון מירוסלב (בספר "בני יששכר", מאמר ג', מובאים דברים בשמו, בתואר "אחד מן החברים, הלא הוא הרב המקובל מו"ה ישראל דוב זלה"ה", ובעל ה"בני יששכר" מתייחס בכבוד רב לדבריו).


[4], פא דף (ללא דפים פב-פו עם "שמות החתומים"). 24 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר, חלקן ישנות (אולי של חברת "תיקון ספרים" הנ"ל מהעיר ריישא). חותמות ורישומים. כריכת עור חדשה.

חסידות – עותקים מיוחסים
חסידות – עותקים מיוחסים