מכירה 63 - פריטים נדירים ומיוחדים

מכתב האדמו"ר רבי מנשה רובין מרופשיץ – הזמנה לחתונת בתו – אלול תרי"ז

פתיחה: $2,000
הערכה: $4,000 - $6,000
נמכר ב: $16,250
כולל עמלת קונה
מכתב בחתימת ידו של האדמו"ר רבי מנשה רובין מרופשיץ. הזמנה לחתונת בתו מרת רייצא עם החתן ר' אליעזר ליפא. רופשיץ, [אלול תרי"ז 1857].
מכתב בכתיבת סופר, בסיומו שורת סיום וחתימה בכתב יד קדשו: "דברי א"נ ש"ב [אוהב נפשו שאר בשרו] ידידו דש"ת בלונ"ח [דורש שלום תורתו בלב ונפש חפיצה] הק' מנשה מראפשיץ".
המכתב נשלח לקהילת גורליץ אל הנגיד רבי בצלאל ווינברגר. מעבר לדף רישום כתובת, ומכתב נוסף (ביידיש) בכתב יד וחתימת ר' שמואל ווינברגר, הכותב אל אמו ומבקש ממנה שתשלח לו דבר מה ע"י השליח המוכ"ז.
האדמו"ר רבי מנשה רובין מרופשיץ (תקנ"ה בערך-חשון תרכ"א 1795-1860), בעל "לחם שְמֵנָה". בנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי אשר ישעיה רובין מרופשיץ (תקל"ה-תר"ה, בעל "אור ישע", חתנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי נפתלי מרופשיץ). תלמיד רבי צבי הירש מרימנוב. בין תלמידיו נמנו כמה מזקני הדור שעוד זכו להסתופף אצל סבו רבי נפתלי מרופשיץ. נודע באהבתו את ישראל וברצונו להשפיע עליהם שפע פרנסה וברכה. בהקדמת ספרו "לחם שְמֵנָה" (לבוב, תרל"ו) שנדפס לאחר פטירתו, כותב המלבה"ד רבי אליעזר אייזן מו"צ באיסטריק: "וקראתי שמו כך כי אני זוכר כי בחיים חיותו רצה תמיד להשפיע לישראל שפע ברכה והצלחה". היו לו שש בנות מהן יצאו שושלות של אדמו"רים, חסידים ואנשי מעשה. מחתניו: חתנו ממלא מקומו האדמו"ר רבי יצחק מרילוס מרופשיץ, האדמו"ר רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים מסיגט בעל "קדושת יו"ט" (שהיה חתנו בזיווג ראשון), והאדמו"ר רבי ישכר בעריש אייכנשטיין מווערצקי בעל "מלבוש לשבת ויו"ט".
מקבל המכתב: הנגיד רבי בצלאל ווינברגר מגורליץ, חמיו של רבי אברהם חיים הורביץ אב"ד פלאנטש [חמיו של האדמו"ר רבי יואל טייטלבום אב"ד סאטמר, בזיווגו הראשון].
דף כפול 17.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים וכתמים. השתקפות דיו מצדו האחורי של הדף.
גדולי החסידות – כתבי יד, מכתבים וחתימות
גדולי החסידות – כתבי יד, מכתבים וחתימות