מכירה 63 - פריטים נדירים ומיוחדים

כתב-יד, חידושים על הש"ס ועל התורה – מקנס (מרוקו), תקס"א – חיבורים שלא נדפסו - אוטוגרף מחבר לא מזוהה

פתיחה: $7,000
הערכה: $8,000 - $10,000
לא נמכר
כתב-יד, חידושים על מסכתות סוכה, ביצה, מגילה, קידושין, חולין ו"השמטות". חידושים וביאורים לפירוש רש"י והרא"מ על התורה, ספר דברים (פרשת דברים עד פרשת כי תצא). [מקנס? (מרוקו), שנות התק"ס בקירוב].
בראש מסכת סוכה (דף א/1) כותרת: "חי'[דושי] סוכה – אתחיל לכתוב חי'[דושים] על מסכת סוכה בס"ד". בסיום מסכת סוכה (דף ז/2) קולופון: "ת"ל סיימנו מסכת סוכה יום חמישי בשבת תשעה ימים לחודש סיון המוכתר בכתר תורה שנת... נפלאת (תקס"א 1801)... והתחלנו מסכת ביצה בעה"ו יום א' בשבת י"ב לסיון, וד' אלוקים יעזור לי...".
חיבורים מסודרים שלא נדפסו – "שיטה" של חידושים והערות על סדר דפי המסכתות. כתיבה אוטוגרפית של מחבר (בלתי מזוהה), בכתב יד מזרחי נאה במיוחד, עם הגהות ומחיקות, הוספות רבות - בין השורות, בין הטורים ובשולי הדפים. לפי צורת הכתיבה נראה שהחיבורים שבספר נכתבו לאורך זמן על ידי מחברם תוך כדי לימודו. הכותב הינו כנראה אחד מחכמי מקנס. סגנון העיצוב של הכתיבה אופייני מאד לכתבי היד של חכמי מקנס שבמרוקו. בתוך הדברים מובאות מדברי חכמי מקנס רבי משה טולידאנו ורבי מרדכי ברדוגו ועוד. גם ניסוח הדברים מתאים ללשונם של ספרים אחרים מתורתם של חכמי מקנס, שכתבו בשפה קולחת ועשירה במליצות [מעניין לציין תיקון שתוקן ע"י הכותב תוך כדי כתיבה: במסכת מגילה (דף כ/2) נכתב בשולי קטע "שוב אחר ימים הצצתי שמחתי באומרים לי שכן הגיה התי"ט" – כלומר המחבר כתב בתחילה "הצצתי" בספר תוספות יו"ט, ושוב מחק את המילה "הצצתי" ובענוות חן תיקן את דבריו והודה על האמת שלא הציץ מעצמו בספר, אלא "שמחתי באומרים לי" – כלומר שאחרים הראו לו את הדברים]. במקומות רבים מביא המחבר חידושים בשם רבו "מור"י" ובמספר מקומות הוא מעתיק קטעים שלמים מתוך כתביו של רבו "מור"י" (ראה למשל דף יא/2). בדף כב/2 על מסכת קידושין, הוא מביא דברים ששמע בשם תוספות שאנץ [חיבור תוספות שאנץ על מסכת קידושין היה בכתבי יד, וכיום אינו בידינו].
החידושים על התורה סובבים בעיקר על פירוש רש"י לתורה. בדבריו הוא מצטט ודן רבות בדברי הרא"מ [רבי אליהו מזרחי] והרשב"ץ [רבי שלום אבן צור מחכמי מרוקו - שחיבר ביאור לפירוש רש"י על התורה. חיבורו של הרשב"ץ לא נדפס, וחלקים ממנו נמצאים בכתבי-יד. יתכן שהמובאות כאן לא נמצאות בכתבי-היד הידועים של החיבור]. הוא מביא דברים שכתב "הרב המרבי"ץ" [רבי מרדכי בירדוגו ממקנס, תע"ה-תקכ"ב], ומספר "מלאכת הקודש - להרב מהרמ"ט" [ספר מלאכת הקודש על התורה לרבי משה טולידאנו, נדפס בליוורנו שנת תקס"ג. מסתבר שהחיבור שלפנינו על התורה נכתב לאחר מכן, אם כי אין להוציא מכלל אפשרות, שמחבר כתב היד שלפנינו, השתמש בספר "מלאכת הקודש" קודם לכן, מתוך כתבי יד].
באחד העמודים שבראש הספר רישום [בכתב יד שונה] על קבלת כספים "עבור הלימוד", מאת "סי'[ניור] חיים אצייאג".
[3], כב, [30] דף. מתוכם 13 דפים ריקים (חוץ מרישום קצר שאינו בדברי תורה). 21 ס"מ. כתיבה צפופה ונאה, רוב הדפים נכתבו בשני טורים. מצב בינוני. בלאי וכתמי רטיבות. פגעי עש וקרעים קלים (לפעמים עם פגיעה בטקסט). חלק מהדפים מנותקים. ללא כריכה.
קטגוריה
חכמי המערב (צפון אפריקה) – כתבי יד, מכתבים וחתימות