מכירה 63 - פריטים נדירים ומיוחדים

כתב-ידו של הסטייפלר – טיוטות הכנה לספרו קהלות יעקב חלק שביעי

פתיחה: $3,000
הערכה: $5,000 - $8,000
נמכר ב: $6,000
כולל עמלת קונה
כתב-יד, חידושים על מסכת שבת, בכתב-ידו של הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי. פרקים מההכנה לדפוס של ספר "קהלות יעקב" חלק שביעי, שנדפס בירושלים בשנת תשי"א [1951].
ספרי ה"קהלות יעקב" הודפסו בתחילה בעשרה חלקים בשנים תרצ"ו-תשט"ז, שכללו סימנים של מערכות בעניינים שונים. חלק שביעי הוקדש בעיקר לסוגיות הנוגעות למסכת שבת. לאחר מכן ערך המחבר את ספריו על סדר הש"ס, והקטעים שלפנינו נדפסו שוב בספרים על מסכתות שונות, אבל בשינויים רבים (למשל: סימן כ"ד בחלק ז', בו מתחיל כתה"י שלפנינו, נדפס במהדורה החדשה של קהלות יעקב על מסכת ביצה סימן ב', בשינויים והוספות רבות). דרכו של רבינו הסטייפלר היתה לטרוח רבות בעריכת והגהת ספריו. הוא הוסיף ושכלל את דבריו שוב ושוב, בתוכנם ובסגנונם, ולא הניח משפט או נושא בלתי-ברור. לפנינו כתב היד המקורי של המחבר, עם מחיקות והוספות. כתב היד מתחיל באמצע סימן כ"ד ומסתיים באמצע סימן ל"א מהספר הנ"ל.
בסימן כ"ז (עמ' 115 בכתה"י שלפנינו) כותב המחבר: "וקצת העירני לפירוש זה בני יקירי מוהר"ח שליט"א" [יש לציין שבזמן כתיבת הדברים היה בנו רבי חיים קניבסקי עוד בבחרותו, ואביו שהעריכו מאד כותב עליו תוארי כבוד כמו לרב תלמיד חכם מובהק - "מוהר"ח שליט"א"].
עמ' 103-136 [17 דף, 34 עמ' כתובים]. מצב בינוני-טוב. פגיעות (משוקמות) בשולי הדפים. כתמים ובלאי. כריכת עור מהודרת.
קטגוריה
גאוני ליטא בדור האחרון – כתבי יד, מכתבים וחתימות