מכירה 57 - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

לבוש - ונציה, ש"פ - סט שלם - חתימות רבי שלמה מדובנא - הגהות מכמה כותבים

פתיחה: $400
נמכר ב: $2,125
כולל עמלת קונה
ספרי הלבושים, מאת רבינו מרדכי יפה. ארבעה חלקים: לבוש התכלת ולבוש החור - אורח חיים; לבוש עטרת זהב - יורה דעה; לבוש הבוץ והארגמן - אבן העזר; לבוש עיר שושן - חושן משפט. ונציה, ש"פ-שפ"א 1620. דפוס בראגאדיני בבית יואני קאיון.
בכל ארבעת השערים: חתימות רבי "שלמה מדובנא" (בכתב-יד מרובע). רישומי בעלות משנת תקב"ל (1772) של רבי "יהודה ליב" בן רבי חיים, שקנה את הספרים מידי רבי "יהודא ליב מגלוגא".
לאורך דפי הספר: רישומים, תיקונים והגהות רבות, רובן קצרות - מכמה כותבים בכתיבה אשכנזית [משנות הת"ק והת"ר, המאה ה-19]. חלק מההגהות המאוחרות חתומות "אה"כ".
בראש חלק אורח חיים: הקדמת "המגיה הנצב על המחוקק, ארי נואם וטוב שוקק" - רבי יהודה אריה ממודינא. בסוף חלק אבן העזר, הסכמת שמונה רבני ונציה, רבי יהודה אריה ממודינא ועוד.
רבי שלמה מדובנא (תצ"ט-תקע"ג), תלמיד רבי שלמה מחעלמא בעל "מרכבת המשנה", הוציא לאור ספרים רבים שלו ושל אחרים. מפורסם בידיעתו בחכמת המקרא, המסורה והדקדוק, בתקופת היותו בווילנא התבקש ע"י הגר"א לברר מסורת ספרי נביאים וכתובים (פתוחות וסתומות חסרות ויתרות) - ראה אודות כך עדות רבי פסח פינפער מרבני וילנא (במאמרו בקובץ "בית ועד לחכמים" ליעדז תרס"ב, ובספרו "מסורת התורה והנביאים" וילנא, תרס"ו). היה מעורכי ה"ביאור" של משה מנדלסון לחומש בראשית, אך לאחר מכן נטש את העבודה עם מנדלסון והחליט להוציא לאור חומשים בעצמו. על הוצאת החומשים הללו קיבל הסכמות מגאוני הדור (רבי שמואל אב"ד ווילנא; רבי חיים מוואלוזין ורבי זלמלה מוולאזין תלמידי הגר"א; גאוני ווילנא, שקלוב וסלוצק; גאוני הקלויז בבראד; רבני לבוב, ברלין ופרנקפורט ועוד. פנקס החתומים התפרסם ע"י הר"ד קמנצקי שליט"א ב"ישורון" ח-י, ראה שם).
שני כרכים: רא, [2]; קמח, [2] דף; פז; קסב, [2] דף. 35 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמים ופגמים בדף השער של החלק הראשון. דף השער מנותק. כרך א' עם כריכה לא מקורית מנותקת בחלקה ומודבקת בנייר דבק גס. כרך ב' עם כריכת עור עתיקה, צידה הקדמי מנותק. פגמים בכריכות.
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'