כתב-יד מפואר, צבעוני ומאויר, מספרייתו של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה – "ליקוטים נחמדים" מרבי מנחם מנדל מוויטבסק – סדיגורה, תרכ"ט – כריכה מקורית

פתיחה: $7,000
הערכה: $14,000 - $16,000
נמכר ב: $16,250
כולל עמלת קונה

כתב-יד מאויר, "ספר לקוטים נחמדים" – מאמרי חסידות לפי סדר הפרשיות, מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק, מעשה ידי "הכותב ישעיהו מרדכי בן יוסף". סדיגורה, תרכ"ט [1869].
כתב-יד מרשים ביופיו, שהוכן בסדיגורה, וניתן במתנה לאדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה (ויש לשער כי אף הוכן במיוחד עבורו). בדף המגן הקדמי חתימת ידו: "זה הספר שייך לנחום דובער פרידמאן". בדף השני, שתיים מחותמותיו: חותמת אחת עם שמו, "נחום דובער פרידמאן", וסמל האריה במרכזה; וחותמת נוספת "מנחת שי". בבטנת הכריכה הקדמית תו-ספר, עם הכיתוב: "אוצר הספרים של מו"ה נחום דוב פרידמאן בסאדאגורא".
שני דפים מאוירים בצבע בראש כתב-היד: הראשון, דף שער עם מסגרת פרחונית, שבתוכה שני עמודים ארכיטקטוניים, ומעליהם כותרת – מדליון עם זוג טווסים. בתחתית העמודים פרט השנה תרכ"ט, וביניהם שם הכותב. נוסח השער: "ספר לקוטים נחמדים מכבוד אדמ"ו גאון תפאר' ישראל... מהורר מנחם מענדיל בהרב מהורר משה זצוק"ל אשר מקום ישובתו היה בעיר הקו' טבריה תוב"ב... הכותב ישעיהו מרדכי בן יוסף בסאדאגורא תרכט לפ"ק".
בדף השני נכתב: "זה הספר לקוטים נחמדים שייך... שנת תרכ"ט סאדאגורא לפ"ק" – שם הספר מופיע במסגרת מקושטת ותחתיה אגרטל עם פרחים שבמרכזו מדליון ריק, שיועד כנראה לרישום שם הבעלים (בפועל נחתמה בו החותמת "מנחת שי").
כל דפי כתב-היד נכתבו ב"כתב רש"י" בכתיבה אמנותית מסודרת. בעמוד סז קישוט סיום מאויר בצבע.
בעמוד שלפני האחרון טבלה עם "סדר שבעה כוכבי הלכת לדעת מה ששולט בכל שעה ושעה". בעמוד האחרון מסגרת בצבע, ובתוכה "שיר המעתיק" (עם אקרוסטיכון שמו), חתום: "ישעיהו מרדכי בן פרימא לישועה בנו"ג ולהרמת קרן בקרב אכי"ר".
בכתב-היד שלפנינו מופיעים מאמרים מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק, שלא נכללו בספרו פרי הארץ (קאפוסט, תקע"ד). תוכן כתב-היד שלפנינו נדפס מאוחר יותר בז'יטומיר, בשנת תרל"ד, תחת השם "פרי עץ", מתוך העתקה שהיתה בידי האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל (בשער שם נכתב: "והעותק[!] אות באות מכ"י הנמצא ת"י הרב הקדוש... מה"ו אהרן מטשורנאביל[!].... אשר היה מנחה שלוחה לו מעה"ק ירושלים").
בראש כתב-היד שלפנינו, לאחר שני הדפים המאוירים, נכרך דף מודפס, ובו צוואת רבי מנחם מנדל מוויטבסק, מתוך מהדורת ז'יטומיר הנ"ל.
האדמו"ר רבי נחום דובער (בער'ניו) פרידמן מסדיגורה (נפטר תרמ"ג), נכד האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. בן האדמו"ר רבי שלום יוסף וחתן דודו האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. רבי נחום דובער נודע כאספן חשוב של כתבי יד וספרים עתיקים והחזיק ספרייה גדולה (ראו: דוד אסף, דרך המלכות, עמ' 454, הע' 34; הרב זושא דינקלס, 'בית עקד הספרים' של הרה"ק רבי נחום בער'ניו זצוק"ל, בתוך קובץ מביני עמודי, ביתר תשע"ז, עמ' תיט-תלט). בספרייתו היו כמה סוגי חותמות: ספרים שקיבל מבית אביו נחתמו בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי", וספרים שקיבל במתנה נחתמו בחותמת "מנחת שי" (כמו בכתב-היד שלפנינו).


[3] דף; ב-סז, [2] עמ'. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע קטן בשולי אחד הדפים, משוקם בהדבקת נייר דבק חומצי (מספר קרעים קטנים בדפי המגן). חותמות "ספרי דענט". כריכה מקורית, קטיפה אדומה עם הטבעות מוזהבות (הכריכה מנותקת חלקית; בלאי ופגמים בכריכה).


כתב-היד הוצג בקטלוג "בעקבות הבעש"ט" – תערוכה מאוצרות הספרייה הלאומית לרגל מאתיים וחמישים שנה לפטירת הבעש"ט ומאתים שנה לפטירת רבי נחמן מברסלב, ירושלים, תש"ע-תשע"א, עמ' 79, מס' 74.
ספרות: Hasidic Art and the Kabbalah, מאת בת שבע גולדמן אידה, הוצאת Brill, ליידן-בוסטון, 2018. תמונת כתב-היד שלפנינו מופיעה בעמ' 70.
מקור:
כתב-היד הוצע למכירה בשנת תרפ"ז, במכירה מיוחדת של ספרים וכתבי-יד מספרייתו של רבי נחום דובער, והוא נרשם בחוברת שנדפסה לצורך המכירה (נדפסה במכונת כתיבה ושוכפלה בסטנסיל): "רשימת כתבי-יד (נומר 9) של בית עקד הספרים של הרב הצדיק המפורסם ר' נחום דוב פריעדמאן ז"ל מסאדאגורא". שם הוא מופיע במס' 48, ומתואר: "כת"י רש"י יפה מאד מאד כלילת יופי, נעתק בסאדאגורא מן ישעי' מרדכי בן יוסף עבור המאסף ספרים הנודע הה"צ המפורסם ר' נחום דוב פריעדמאן ז"ל".
לפנים כתב-יד מוסד הרב קוק 137 (מספר ישן 215) – משם תואר על ידי נפתלי בן מנחם ברשימתו 'כתבי-יד מספרייתו של רבי נחום דובער פרידמאן מסאדיגורה', ארשת א (תשי"ט), עמ' 403-404, מס' 9.
אוסף משפחת גרוס, תל אביב, EE.011.019.

כתבי-יד – חסידות
כתבי-יד – חסידות