מכירה פומבית 047 מכירה מקוונת - יודאיקה: ספרי קודש, מכתבים וכתבי-יד, חסידות וקבלה

תלמוד בבלי – וינה, תר"כ-תרל"ב – סט חלקי – עשרים כרכים מתוך עשרים וחמשה

פתיחה: $100
נמכר ב: $175
כולל עמלת קונה

תלמוד בבלי עם פירושים. וינה, "חברת המוציאים לאור", דפוס זאמארסקי ודיטמארש / דפוס שלאסבערג ובענדינער / דפוס יעקב הכהן שלאסבערג. תר"כ-תרל"ב [1860-1872].
סט חלקי, עשרים כרכים מתוך עשרים וחמשה (חסרות המסכתות: סוכה, תענית, מגילה, שקלים, מכות, שבועות, עבודה זרה, עדויות, אבות, ומסכת חולין).
כרכי המהדורה יצאו בידי "חברת המוציאים לאור", בראשות רבי יעקב הכהן שלאסבערג. הכרכים הראשונים נדפסו ב"דפוס זאמארסקי ודיטמארש". בשנת תרכ"ה רכש שלאסבערג את בית הדפוס של זאמארסקי ודיטמארש (בסוף כרך חולין מופיעה מודעה מאת שלאסבערג על רכישת בית הדפוס) – הכרכים שיצאו לאור לאחר מכן נדפסו ב"דפוס שלאסבערג ובענדינער" וב"דפוס יעקב הכהן שלאסבערג".
דפי השער של המסכת הראשונה בכל כרך דומים זה לזה בעיצובם – חלקם מודפסים בדיו צבעונית ומוזהבת, וחלקם בדיו שחורה ואדומה בלבד. דף השער של כרך טהרות ודפי השער הפנימיים (בכרכים שבהם יותר ממסכת אחת) נדפסו בעיצוב פשוט, בציון המו"ל "חברת המוציאים לאור", ובלא ציון שם המדפיס.
באחרית הדבר שנדפסה בסוף "סדר טהרות", מגולל המו"ל ומוכר הספרים רבי יעקב הכהן שלאסבערג – אשר הועסק כמגיה בבית הדפוס של זאמארסקי ודיטמארש הנוכרים, ובהמשך רכש אותו מידיהם – את תולדות הדפסת המהדורה:

"אברך את ה' אשר הנחני והביאני אל המטרה אשר שמתי זה כשלש עשרה שנה נגד עיני, להוציא לאור מחדש את ששה סדרי התלמוד הבבלי בחברת חברים דורשי הטוב והתושיה... לא חסנו ולא הרע עינינו ברוב ההוצאות כי זה כל ישענו וכל חפץ להשלים מלאכתנו בתפארת והדר ולהפיק רצון מאת הקוראים... סבות מסבות שונות ורבות גרמו לנו כי לא היה לאל ידנו למלאות את הבטחתנו אשר הבטחנו בתחילה... כי רצוננו להשלים את המלאכה במשך שלש שנים. אך רבות מחשבות בלב איש ותהיינה לאל אם ה' לא צוה. הן לא ארכו הימים והנה אחדים מבעלי חברתנו נסוגו אחור ולא יכלו או לא רצו למלאות את חובתם המוטלת עליהם. ואף כן אחדים שבקו חיים לנו במשך הזמן וגם זה הפריע אותנו להשלים מלאכתנו כרצוננו הטוב... והנה אנכי נותן לפניכם היום את הספר היקר אשר כל עמודי דת קדשנו נשענים עליו...".


20 כרכים. 32-41 ס"מ. מצב משתנה. כריכות עור חדשות (רובן אחידות). הכרכים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.

תלמוד ומשניות
תלמוד ומשניות