מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מקראות גדולות - ונציה, שע"ז - שנת "שנה טובה" - סט בארבעה כרכים - פורמט גדול - העותק של רבי ליב לונדין, דיין בבית דינו של רבי יהונתן אייבשיץ

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה
מקראות גדולות, תורה, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים, עם תרגום, פירושי רש"י ואבן עזרא, רד"ק ורלב"ג והמסורה. ונציה, דפוס פייטרו ולורינצו בראגאדין, מהדורת שנת "שנה טובה" לפ"ק [שע"ז-שע"ט 1619-1617]. סט של ארבעת החלקים, בארבעה כרכים.
הספרים נדפסו ונמכרו בקונטרסים שבועיים, בין השנים שע"ז-שע"ט, בכדי לממן את עלות ההדפסה, וכפי שמתואר בקולופון שבסוף כרך כתובים: "...המצאתי זאת לזכות לכל איש ואיש העשיר... והעני... לתת בכל שבוע ערך הדפסת הקונטרסי'...".
חתימות ורישומי בעלות רבים, ביניהם של רבי ליב לונדין ושל בניו רבי משה ורבי דוד [רבי ליב לונדין - מיושבי הקלויז באלטונה ודיין בבית דינו של רבי יהונתן אייבשיץ; נפטר תקכ"ט, ראה עליו חכמי אה"ו עמ' 47]; של רבי אהרן ב"ר מרדכי ניימרק שקנה את הספרים מגיסו רבי משה שוואב בפולדא שנת שפ"ח; ושל רבי שמואל ב"ר אברהם אופנהיים, גבאי צדקה באלטונה; ועוד.
כרך ראשון (תורה וחמש מגילות): [6], רכח; תתב-תתמד; ח דף. דפים תתב-תתמד של חמש המגילות, וכן ח דף אחרונים של התרגום הירושלמי, שבכרך זה, מופיעים במקור בכרך הרביעי. כרך שני (נביאים ראשונים): [1], רלד-תמא דף. חסר [1] דף אחרון - דף ריק במקור. כרך שלישי (נביאים אחרונים): תמב-תרטז, תרטו-תרסח דף. ספירת דפים משובשת. חסר דף השער. כרך רביעי (כתובים): [1], תרעב-תתא; תתמה-תתקח, [25] דף. חסר דף אחרון - דף ריק במקור. 42 ס"מ בקירוב. מצב כללי בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. כתמי שעווה במספר דפים. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט במספר דפים. קרע בדף השער של הכרך הרביעי, עם פגיעה במסגרת השער, משוקם בהדבקת נייר דבק. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. דפי הבטנה המקוריים הודבקו מחדש על דפי בטנה חדשים. כריכות עץ ועור עתיקות, עם שדרות ופינות משוקמות.
עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, חותמות ורישומי בעלות
עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, חותמות ורישומי בעלות