מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספר פקודת המלך - ליוורנו תקס"ד - מספרי החסידות הבודדים שנדפסו בליוורנו - מהדורה ראשונה

פתיחה: $300
נמכר ב: $525
כולל עמלת קונה
ספר פקודת המלך, שני חלקים, על הרמב"ם, על התורה וליקוטים שונים, מאת רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ'. ליוורנו, [תקס"ד 1804]. מהדורה ראשונה.
הגאון החסיד רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ', בנו של רבי יוסף מדרוהוביץ' (תלמיד הבעש"ט). היה רב בגליציה, בפולין ובהונגריה. נדד רבות בארצות שונות, ובדרכו לארץ ישראל בשנת תקס"ד התעכב בליוורנו, שם התיידד עם רבינו החיד"א - שקיבל ממנו ידיעות רבות על הבעש"ט ותנועת החסידות. החיד"א בספריו מביא משמו של רבי ישראל נחמן דברים ששמע מפיו, בשם אביו רבי יוסף תלמיד הבעש"ט. בשנת תק"פ הדפיס בליוורנו את הספר "חמדת ישראל", ובשנת תקפ"א את הספר "אשד הנחלים". בשליחותו באיטליה עשה רושם רב, ורבי מרדכי שמואל גירונדי מעיד על רבי ישראל נחמן "שהיה מתרץ ומשיב לכל קושיה שנשאל בנגלה ובנסתר, פה מפיק מרגליות ובכל חכמה לו עשר ידות, בקיאותו גדולה מאד בכל שערי התלמוד והפוסקים". רבי ישראל נחמן חזר בסוף ימיו לארץ ישראל לעיר הקודש צפת ובה נפטר אחרי שנת תקפ"א (ראה עוד אודותיו: ישורון, א', עמ' תצג-תקא; אנצ' לחסידות, ב', עמ' תרא-תרב).
רישום בעלות בדף השער: "מתנה גמורה לי לשמי מאת הרב המחבר נר"ו - משה אהרן רחמים פייאצה".
רבי משה אהרן רחמים פייאצה, מחכמי ליוורנו במחצית השנייה של המאה ה-18. מחבר "אורה ושמחה" - על הלכות פורים. מחבר הספר שלפנינו מזכירו בשער הקונטרס "מכתב אמת ליעקב" - הספד על רבי יעקב חיים בן נאיים שנדפס באותה שנה (ליוורנו, תקס"ד): "וגם המשכיל הנכבד הדרשן הגדול בכמוהר"ר משה אהרן רחמים פייאצה עתיד ג"כ להספידו".
[7], לו; [1], נב דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים חסרים קטנים באחד מהדפים, עם פגיעה בטקסט, וקרעים קטנים בשולי מספר דפים. סימני עש מעטים, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה.
מספרי החסידות הבודדים שנדפסו בליוורנו [בארצות המזרח והבלקן, יוון ואיטליה כמעט שלא נדפסו ספרי חסידות. בליוורנו עצמה נדפסו רק ארבעה ספרי חסידות, כולם ע"י רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ'].
ספרי חסידות
ספרי חסידות