מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב ברכה מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – תש"ט – אל הרע"ז סלונים, עם מינויו למנהל כולל חב"ד – "יתן השי"ת שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויעזרהו למלאות את שליחותי במילואה"

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, ז' אלול תש"ט [1949]. מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, חתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק", ובתוספת מילים בכתב-ידו.


המכתב נשלח אל שאר בשרו הרה"ח עזריאל זליג (הרע"ז) סלונים, עם מינויו למנהל כולל חב"ד בארץ הקודש (ארגון צדקה מיסודו של האדמו"ר הזקן, שתפקידו לדאוג לסיפוק צרכיהם של חסידי חב"ד בארץ ישראל).
בחודש אייר תש"ט ביקר הרב שמריהו גורארי' (הרש"ג) בארץ ישראל והציע לרע"ז סלונים, בשם חמיו הריי"ץ, לעמוד בראש מוסד כולל חב"ד. ואכן, במכתבו של הריי"ץ מיום כ"ג סיון (ראו פריט קודם), הוא מינה ועד הנהלה לכולל והעמיד את הרע"ז בראשותו. הרע"ז קיבל על עצמו את התפקיד, וכתב בט"ז אב לריי"ץ: "הנני מוכן בע"ה למסור את עצמי בלב ונפש לפעול בהטבת הכולל בגו"ר" ("עבד מלך", עמ' 210-211). על כך משיב לו הריי"ץ במכתב שלפנינו: "במענה על כתבו מט"ז מנ"א העבר המודיע כי נכנס הוא לעבודתו בתור מנהל המוסד כולל חב"ד באה"ק ת"ו", ומברכו: "יתן השי"ת שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויעזרהו למלאות את שליחותי במילואה ויברכו ויצליחו בכל הדרוש לו ולב"ב יחיו".
בסוף המכתב הוסיף הריי"ץ בכתב-יד קדשו את המילים: "בכל טוב בגשמיות וברוחניות"; וחתם (בתחילת שמו השני) עם האות יו"ד בכתיבה אשורית – חתימתו המיוחדת בשנה האחרונה לחייו.


הרה"ח עזריאל זליג סלונים (תרנ"ז-תשל"ב), מראשי עסקני חסידות חב"ד, חבר אגודת חסידי חב"ד ומנהל כולל חב"ד. ממייסדי ארגון נשי ובנות חב"ד ומוסד "בית חנה", וממקימי שיכון חב"ד בירושלים.
הרע"ז נולד בעיר חברון לאביו הרה"ח זאב דב, נכד הרבנית מנוחה רחל סלונים, בת האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. התייתם בצעירותו מאביו, ולקראת שנת תרע"ג, בהיותו כבן 15, נסע ללמוד בישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש. הרע"ז היה בן בית אצל הרבי הרש"ב וסעד על שולחנו בשבתות וחגים. בשנת תרע"ח, בעקבות מלחמת האזרחים, נסע ללמוד בסניף "תומכי תמימים" שבעיר חרסון באוקראינה. בחרסון התקרב אל החסיד הנודע ר' איצ'ע מתמיד ובעידודו סבב בקולוניות היהודיות שבפלך חרסון ומסר שיעורי חסידות. בין היתר, פעל בקולוניה "נהר טוב" (ברעזנא גבאוואטע), מקום מושבו של ר' איצ'ע. היה נוסע מעת לעת לחגים אל הרש"ב בעיר רוסטוב, ולאחר הסתלקותו, המשיך לנסוע אל בנו וממלא מקומו הריי"ץ. לאחר חג הפסח תרפ"ב חזר לארץ ישראל והתיישב בירושלים. הוא מונה למשפיע בית הכנסת "צמח צדק" בעיר העתיקה, ונשא לאשה את מרת חיה פייגל (בת אחותו שיינא מושקא ובעלה הרה"ח משה שלמה כהנא שפירא, צאצא לבעל ה"מגלה עמוקות"). בשנת תרפ"ד, בעידודו והוראתו של הריי"ץ, החל את פעילותו כשד"ר ויצא למסע נדודים ברחבי העולם כולו. בשליחותו זו הוא עסק בגיוס כספים ובהפצת היהדות והחסידות וקירוב רחוקים. הוא פעל בקרב הקהילות הנדחות ביותר, בכל רחבי תבל, להקמת מקוואות, מינוי רבנים ושו"בים וקביעת שיעורים בתורה ובחסידות. בשנת תרפ"ד נטל חלק בהקמת "אגודת חסידי חב"ד בארה"ב וקנדה". בתום אחת משליחויותיו העיר האדמו"ר הריי"ץ: "זעליג קען דורכברעכען א זאך" (זליג מסוגל לחולל דבר). עם תום שליחותו של הרע"ז סלונים באוסטרליה בשנת ת"ש, הוא שב לירושלים והתמסר לפעילות למען קהילות חב"ד בארץ. היה האפוטרופוס של נכסי "בית רבי" בארץ, ועמד בחלופת מכתבים הדוקה עם הרבנית שטערנא שרה אשת הרש"ב, והרבנית נחמה דינה אשת הריי"ץ. נפטר בחול המועד סוכות ונטמן בהר המנוחות בירושלים. הותיר דור ישרים מבורך. רבים מצאצאיו מכהנים כשלוחי חב"ד ורבני קהילות בעולם.


המכתב נדפס ב"אגרות קדש" של הריי"ץ (כרך י, אגרת ג'תקנב), על פי צילום מכתב זה שלפנינו בספר "מגדל עז" (עמ' 39).

[1] דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. נייר דק. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול וקמטים. קרעים חסרים קטנים בשוליים (ללא פגיעה בטקסט).קטגוריה
חב"ד