מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מטבע שהעניק הצמח צדק לאדמו"ר הרש"ב – עם אישור חתום בידי חנה גורארי'

פתיחה: $2,000
נמכר ב: $8,125
כולל עמלת קונה
מטבע של 5 קופייקות שהעניק האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הצמח צדק מליובאוויטש לנכדו האדמו"ר רבי שלום דובער שניאורסון – הרש"ב.
מטבע עשוי נחושת. פנים: עריך המטבע ותאריך ומקום ההטבעה - Е.М. (יקטרינבורג), 1860. גב: שלט אצולה.
את המטבע העניק הצמח צדק לנכדו הרש"ב בילדותו (בשעת הסתלקותו של הצמח צדק, י"ג ניסן תרכ"ו, היה נכדו הרש"ב בן חמש שנים).
מצורף אישור (פתק בכתב-יד, באנגלית), חתום בעברית בידי הרבנית חנה גורארי' (תרנ"ט-תשנ"א), בתו הבכורה של האדמו"ר הריי"ץ: "אני מעניקה בזאת במתנה... אחד מן המטבעות של חמש קופייקות שסבי – הרש"ב קיבל בילדותו מהצמח צדק. סבי נתן לי אותו לרגל יום הולדתי ה-15". האישור מתוארך – 14 במאי 1989.

על מנהגו של הצמח צדק להעניק מטבעות כסף לנכדיו הרש"ב והרז"א (שניאור זלמן אהרן), שני בניו של בנו רבי שמואל שניאורסון (המהר"ש), מובא בספר השיחות תרפ"א מהריי"ץ: "בכל יום ה' הי' אאמו"ר [הרש"ב] הולך להצ"צ לקבל פיטאק (ה' פרוטות)" (שם, עמ' 20). בספר השיחות תרצ"א מסופר: "בכ"י [בכל יום] היו באים אל הצ"צ, אומרים שמע ישראל ובשכמל"ו [וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד] , והוא הי' נותן להם א צוויער [חצי קופייקה]"; ומתואר כיצד הושיב פעם הצמח צדק בחיקו את נכדו הרש"ב ונתן לו מטבעות כסף עבור חסידים: "פעם בעת יחידות... וישאלהו אם חפץ הוא כסף, ויענהו בשלילה. ויתן לו מטבעות אחדות שיתן לחסידים על משקה, ויצא באמרו להחסידים 'דער זיידע... האט געגעבען אויף משקה' [הסבא נתן עבור קניית משקה]" (שם, עמ' 226. ראה גם בתורת מנחם - רשימת היומן תרצ"א, עמ' כח, קצג). בתורת מנחם - רשימת היומן תרצ"ג מסופר: "אדמו"ר נ"ע [הרש"ב] רז"א וגם אחותם דבורה לאה, היו נכנסים – בקטנותם – פעמים ביום אל הצ"צ, אין דער פרי [בבוקר], והצ"צ הי' נותן להם כסף" (שם, עמ' סט, רעו).

הרה"ח רפאל נחמן (פאלע) כהן מספר בשם אביו הרה"ח ברוך שלום כהן, ששמע מפי הרה"ח מאניע מאנעסזאן את הסיפור הבא: " שני בניו של המהר"ש, דהיינו; אדמו"ר הרש"ב נ"ע ואחיו הרז"א, היו נכנסים יום יום לזקנם אדמו"ר הצמח צדק. ובפעם האחרונה לפני הסתלקותו של הצ"צ היתה לרז"א איזו שהיא מניעה ולא יכל היה לבוא... ויכנס [הרש"ב] לבדו אל הצ"צ. ונוהג היה הצ"צ לתת לכל אחד מהם בכל פעם שבקרוהו מטבע בן חמש קופיקות. אולם הפעם... נתן לו חצי רובל ואמר: - רואה אתה, זהו מחצית השקל. במלה מחצית האות 'צדיק' באמצע, והאותיות הרחוקות מן ה'צדיק' הן 'מת' והקרובות אל הצדיק הן 'חי'" ("שמועות וסיפורים מרבותינו הקדושים", חלק א', עמ' 78).

קוטר: 36 מ"מ.
קטגוריה
חב"ד