Auction 047 Judaica: Books, Rabbinical Letters, Chassidut and Kabbalah

Sefer Chazon Ish – Four Parts, 1911-1936 \ Sefer Kehilot Yakov – Parts 1-7, 1936-1951

Opening: $120
Sold for: $200
Including buyer's premium

The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com


אוסף חלקים ספרי "חזון איש", לרבי אברהם ישעיהו קרליץ, וספרי "קהילות יעקב", מאת גיסו של ה"חזון איש", רבי יעקב ישראל קניבסקי ("הסטייפלר"):
ספר חזון איש, ארבעה חלקים בארבעה כרכים:
1. אורח חיים (והרבה עניינים מס' קדשים); ויורה דעה, הלכות נדה. ווילנא, חברת דפוס והוצאה, תרע"א 1911. ספרו הראשון של ה"חזון איש" שהוציאו בעילום שם, ומאז נקרא שמו על שם ספרו.
2. אבן העזר, הלכות גיטין וקדושין (ובענייני עבדים). ווילנא, דפוס יעקב לוין, תרצ"ב 1932.
3. מקואות, מכשירין. ווילנא, דפוס שרגא פייבל גארבער, תרצ"ה 1935.
4. אהלות. ווילנא, דפוס שרגא פייבל גארבער, תרצ"ו 1936.
5-11. ספר קהלות יעקב, מאת הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קניבסקי ("הסטייפלר"), חלקים א-ז. ירושלים, דפוסים שונים, תרצ"ו-תשי"א [1936-1951]. שבעה חלקים בכרך אחד.
מרן רבי אברהם ישעיהו קרליץ, בעל "חזון איש" (תרל"ט-תשי"ד), גאון ההלכה והמחשבה בדורנו. גדול בתורה וצדיק נסתר, את ספרו הראשון הוציא ה"חזון איש" בשנת תרע"א בעילום שם, ומאז נקרא שמו על שם ספרו. ברוב צניעותו היה גם רגיל לחתום שמו בראשי תיבות בלבד: "אי"ש". במשך השנים כתב והוציא את עשרות ספרי "חזון איש" שנכתבו בעמל ובעיון רב, כמעט על כל הסוגיות בש"ס. לאחר מלחמת העולם הראשונה בה גלה לרוסיה הלבנה, חזר בשנת תר"פ לליטא והתגורר כמה שנים בווילנא. בשנת תרצ"ג עלה לארץ ישראל, בה הוכר כגדול חכמי התורה ופוסקי ההלכה, ועמד מאחורי תחיית עולם התורה בדורנו.
גיסו בעל ה"קהלות יעקב", הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קנייבסקי (תרנ"ט-תשמ"ה), מגדולי הדור האחרון. ידוע בכינויו "דער סטייפלער" [הסטייפלר] על שם מוצאו מהעיר הורונוסטייפול שבאוקראינה. מגדולי תלמידי ישיבות נובהרדוק באוקראינה ובפולין. נודע כאחד מגדולי השקדנים והלמדנים בעולם הישיבות. לאחר נישואיו עם אחותו של מרן ה"חזון איש" כיהן כראש ישיבה בישיבת נובהרדוק בפינסק, ובשנת תרצ"ד עלה לארץ, וכיהן כראש ישיבת "בית יוסף – נובהרדוק" בבני ברק. במשך שנים התגורר בבני ברק בבית אחד יחד עם גיסו מרן ה"חזון איש". לאחר סגירת הישיבה המשיך ללמוד בכולל האברכים של מרן ה"חזון איש" ("כולל חזון איש") ובביתו, וחיבר את סדרת ספרי 'קהילות יעקב' על רוב סוגיות ומסכתות הש"ס. נודע כאיש מופת בעל רוח הקודש, ורבים באו לקבל את ברכותיו ועצותיו.
11 ספרים ב-5 כרכים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.

Classical Books and Miscellanea
Classical Books and Miscellanea