מכירה 61 - פריטים נדירים ומיוחדים

כתב-יד - הסכמה על פסק דין - בכתב-ידו וחתימתו של רבי דוד פינצי אב"ד מנטובה, חותנו של הרמח"ל - מנטובה, תפ"ו

פתיחה: $2,000
נמכר ב: $2,750
כולל עמלת קונה
כתב-יד, הסכמה על פסק דינם של חכמי ישיבת אנקונה, בכתב-ידו וחתימתו של רבי דוד פינצי אב"ד מנטובה, חותנו של רבי משה חיים לוצאטו - הרמח"ל, "בשם חכמי הישיבה" במנטובה. מנטובה, תפ"ו [1726].
הסכמה לפסק דין בהלכות שכנים ["הזיז אשר נעשה על גבי החלון"] מאת חכמי אנקונה: "ראה ראיתי פסק דין של חכמי ישיבת אנקונה הרמתה...". בסופה חותם רבי דוד פינצי: "...ואפלה אין כאן, אורה יש כאן, ה' יאיר עינינו במשפטיו ויראנו מתורתו נפלאו' אכי"ר, מנטובה יום ה' כ"ב שבט תפ"ו, הצעיר דוד בכמהח"ר עזריאל פנצי זלה"ה הכותב בשם חכמי הישיבה יע"א".
פסק הדין, ערעור עליו והסכמות חכמי איטליה לדעתם של רבני אנקונה, נדפסו בשו"ת שמש צדקה לרבי שמשון מורפורגו אב"ד אנקונה, חלק חושן משפט סי' יג-לב. ההסכמה שלפנינו נדפסה שם [בשינויים קלים], בסימן יט.
הגאון המקובל רבי דוד ב"ר עזריאל פינצי (נפטר תצ"ה), תלמידם של רבי יהודה בריאל בנגלה ושל המקובל רבי משה זכות - הרמ"ז בחכמת הנסתר, אב"ד מנטובה ומחשובי רבני איטליה בדורו. כמה מתשובותיו נדפסו בספרי חכמי בני דורו. עמד לצידו של הרמח"ל בפולמוס נגדו, ואף שלח אגרת תמיכה בו אל רבי שמשון מורפורגו, בעל "שמש צדקה" (נדפסה בספר אגרות רמח"ל ובני דורו, אגרת נז). לימים הפך לחותנו של הרמח"ל כאשר נתן לו את בתו צפורה לאשה. על פטירתו חיבר הרמח"ל קינה ארוכה (מתחילה: "הוי מעינות דמעה". נדפסה בספר ירים משה, עמ' שז-שיא).
דף מקופל, [1] עמ' כתוב. 21 ס"מ. מצב טוב. נייר איכותי. מעט כתמים. סימני קיפול.