ספר שחיטות ובדיקות - מנטובה, שי"ו - עותק שלם בהדפסה על קלף

פתיחה: $35,000
נמכר ב: $47,500
כולל עמלת קונה
ספר "שחיטות" מאת רבי יעקב ווייל, "עם ההגהות, ונדפסו בשם כמ"ר אברהם בר פרץ הכהן", וספר "בדיקות" מאת רבי יעקב ווייל, עם ההגהות ועם "דיני ניקור הבשר לרבינו שלמה [רש"י] זצ"ל". מנטובה, ר"ח אייר שי"ו [1556]. דפוס יעקב כהן מגאזולו, בבית ווינטורין רופינילו.
עותק שלם שנדפס על קלף.
שער עם מסגרת מאוירת בחיתוכי עץ, שבראשה סמל כהונה (ידים). שער נפרד לספר "בדיקות". בתחילת כל חיבור, חיתוכי עץ מקושטים סביב תיבות הפתיחה. בדפים [5-6] איורים מודפסים של סכינים [להמחשת הפגמים שפוסלים את סכין השחיטה].
קולופון בסוף ספר "שחיטות": "נשלמו ההגהות מהשחיטות... והוגהו ע"י הסופר כמ"ר מאיר יצ"ו ב"ר אפרים זצ"ל מפדובה בד’ ימים לחדש אייר שנת ו’י’ש’ [שי"ו] תקוה לאחריתנו...", ‬קולופון דומה בסוף ספר "בדיקות".
מעבר לשער רישומי בעלות וחתימות מסולסלות: "קניתי אותו לע"ק [לעבודת קוני] איש צעיר מקוה רחמי האל הזן, ישראל משה חזן" [הגאון רבי ישראל משה חזן, אב"ד רומא, קורפו ואלכסנדריה, מחבר "כרך של רומי", הגהות "איי הים" על תשובות הגאונים, ועוד]; "איסטי ליברו -- אליעזר ירוחם אלישר הי"ו והקב"ה יפקדהו בבנים ובני בנים אמן" [אולי הוא רבי אליעזר ירוחם אלישר, דיין ומ"ץ בצפת, אביו של "הראשון לציון" רבי יעקב שאול אלישר]; "הגואל האחרון והוא הצעיר מכל בני העיר, מסעוד ביטון". (מעבר לשער השני, רישום [לא שלם] של "שויתי").
החיבורים 'שחיטות' ו'בדיקות' לרבי יעקב בן יהודה ווייל, תלמיד המהרי"ל ומגדולי הפוסקים באשכנז, נדפסו כחלק מספר שו"ת מהר"י ווייל בונציה ש"ט, ולאחר מכן הופיעו כחיבור בפני עצמו ביותר ממאה מהדורות בדפוסים שונים. במהדורות השונות נוספו במשך הזמן הגהות, הערות ופירושים מגדולי הדורות, כגון הרמ"א, המהרש"ל ועוד. ספר זה הפך לספר יסוד בפסיקת ההלכה בדיני שחיטה וטריפות, והרמ"א הכלילו בפירושו לטור וב"מפה" על השולחן ערוך.
במאה ה-14 התפשט באירופה השימוש בנייר, ואט אט כבש את מקומו של הקלף כמצע הכתיבה העיקרי. תהליך זה תרם תרומה משמעותית להמצאת הדפוס, שנזקק לחומר זול לשם שכפול המוני של ספרים. הספרים העבריים נדפסו בדרך כלל על נייר, אך היו מקרים שבהם הכינו המדפיסים עותק מיוחד, או מספר קטן של עותקים, שהודפסו על קלף במקום על נייר. על פי רוב, בשל מחירו היקר של הקלף, נעשתה ההדפסה בהזמנה אישית עבור אנשים אמידים, עקב כך ספרים מודפסים על קלף הנם נדירים ביותר. לפנינו עותק שלם של ספר 'שחיטות ובדיקות' שנדפס על קלף.
4 קונטרסים של 4 דף. [16] דף. 15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים בדף השער הראשון. דפים מנותקים. ללא כריכה.
ידוע על עותק יחיד נוסף על קלף שנמצא בספריה הבריטית.
קטגוריה
פריטים נדירים ומיוחדים