מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

ספר אבני מלואים – שני חלקים – מהדורה ראשונה – לבוב-זולקווא, תקע"ו-תקפ"ו

פתיחה: $300
נמכר ב: $475
כולל עמלת קונה

ספר אבני מלואים, שני חלקים, שלחן ערוך אבן העזר, עם אבני מלואים – חידושים ושו"ת, ועם משובב נתיבות, מאת רבי אריה ליב הכהן הלר אב"ד סטרי. חלק ראשון, סימנים א-נב, לבוב, דפוס נפתלי הירץ גרושמאן, [תקע"ו] 1815. חלק שני, סימנים סט-קעח, זולקווא, דפוס גרשון הלוי ליטעריס, [תקפ"ו] 1825. מהדורה ראשונה של שני החלקים, בשני כרכים.
החיבור "משובב נתיבות" שנדפס בסוף חלק ראשון הוא חיבור תגובה שכתב המחבר להשגות בעל "נתיבות המשפט" על ספרו "קצות החושן".
חתימות וחותמות שונות. בשער חלק שני חתימה ישנה: "הק' אברהם בהרב".


שני חלקים בשני כרכים. כרך ראשון: [1], עה; [4]; יד דף. [4] דף, עם דברי חתן המחבר (הרב שי"ר) והמפתחות, נכרכו לפני יד דפי "משובב נתיבות". כרך שני: [4], פ; כב, כה-ל; [3] דף. חסרים דפים כג-כד מהספירה השניה. 36 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הכרכים, כרך ראשון במצב בינוני, מרבית הדפים בכרך השני במצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקמטים רבים בכרך הראשון. קרעים וקרעים חסרים בשולי הדפים. בדף השער של הכרך השני ובמספר דפים נוספים, קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. סימני עש. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות ישנות, בלויות ופגומות.

ספרי יסוד וספרים שונים
ספרי יסוד וספרים שונים