מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

מקראות גדולות – ונציה, רפ"ה-רפ"ו – סט בן ארבעה כרכים – המהדורה הנודעת בדיוקה וביופיה, שנוסחה נחשב לנוסח המקובל של המקרא לדורות – דפוס דניאל בומברג

פתיחה: $18,000
נמכר ב: $22,500
כולל עמלת קונה

מקראות גדולות, חמשה חומשי תורה, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים, עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, אבן עזרא, רד"ק, תרגום יונתן, ועוד. ונציה, דפוס דניאל בומברג, [רפ"ה-רפ"ו 1524-1525]. סט בן ארבעה כרכים.
לפנינו המהדורה הנודעת של "מקראות גדולות" שנדפסה בדפוס בומברג. מהדורה זו, בעריכתו של יעקב בן חיים ן' אדוניהו, נחשבת לאחת המהדורות החשובות ביותר של התנ"ך, נודעה בדיוקה וביופיה, ושימשה כמודל וכבסיס לנוסח של המהדורות הבאות אחריה. מהדורה זו התייחדה בין היתר בחיבור המסורה ("מסורה גדולה" ו"מסורה קטנה"). יעקב בן חיים, שיזם וניהל את הכנת והדפסת המהדורה שלפנינו, התקין לדפוס את המסורה מתוך כתבי-יד, בתוספת הגהות שכתב על המסורה וכן הקדמה כללית פרי עטו. המהדורה שלפנינו היא למעשה המהדורה הראשונה בה נדפס נוסח המסורה לצד הטקסט המקראי, והיא הפכה לאחד המקורות החשובים ביותר לנוסח המסורה לדורות.
קולופון בסוף ספר דברי הימים: "ישתבח ויתרומם האל הנעלה... אשר חנן לעבדיו... להשלים מלאכת הקדש... ותהי השלמתו בכ"ד לחדש תשרי שנת רפ"ו לפרט קטן בבית דניאל בומבירגי פה ויניציא העיר רבתי עם...".
לצד המסורה הגדולה והמסורה קטנה שנדפסה על סדר הדפים, ולצד התרגומים הארמיים ופירוש רש"י, נדפסו גם: פירוש האבן עזרא לרוב התנ"ך, פירוש רד"ק (בחלק הנביאים), פירושי רלב"ג (נביאים ראשונים, משלי ואיוב) ופירוש רבינו סעדיה גאון (בספר דניאל). הפירושים למשלי, איוב ועזרא-נחמיה שנדפסו על שם אבן עזרא אינם שלו אלא של רבי משה קמחי.
בסוף הכרך הרביעי נדפסה "המסורה הסופית", "חלוף התורה (הנביאים... הכתובים) בין בני אשר ובין בני נפתלי"; "חלופין שבין מערבאי ומדנחאי" (חסרים שני הדפים האחרונים; בסט שלפנינו נמצא כרך נוסף בו מופיעה המסורה בשנית בנפרד, וגם בכרך זה חסרים מספר דפים).


יעקב בן חיים ן' אדוניהו נולד בתוניס ובשל רדיפות שהתרחשו בה נמלט לאיטליה. הוא קבע את מושבו בוונציה, היה למגיה בבית דפוסו של בומברג, והיה שותף לכמה ממפעלי ההדפסה החשובים שלו, בהם ה"מקראות גדולות" שלפנינו, התלמוד הירושלמי, ועוד. בשלב מסוים המיר יעקב בן חיים את דתו. בספרו "מסורת המסורת" (הקדמה שניה) משבח רבי אליהו בחור את יופייה והידורה של מהדורת ה"מקראות גדולות" בעריכתו של יעקב בן חיים, תוך שהוא מגנה אותו על המרת הדת ומבקר את הטעויות שנפלו בעבודתו: "אכן המסורת מהארבע ועשרים הנדפסות הנה, לא ראיתי כהנה, בכל ספרי הקדמונים, מסודרים ומתוקנים, ביופי ובהידור, ובטוב הסידור, סידרם אחד מהנבונים, היה שמו לפנים, בישראל נקרא יעקב, תהי נשמתו צרורה בצרור נקוב, ואף שחבורו במאד נאה, הרבה שגה ברואה, ובמקומות אין חקר, העיד עדות שקר, ואין לתמוה על ככה, כי בזאת המלאכה, היה חגור חדשה, וכל התחלה קשה". בראש הכרך הראשון שלפנינו הקדמה ארוכה של יעקב בן חיים, בראשה מספר על קורותיו: "...שלו הייתי בביתי ורענן בהכלי שוקד על למודי בטוני"ס המדינה אשר קרוב לקצה גבול קרטגינ"א הקדומה וטלטלני הזמן בארצות המערב... ודחני פה ויניזייא הבירה היא העיר הגדולה... והנה לקראתי כי הקרא ה' לפני איש אחד מחסידי הנוצרים איש היחס והמעלה שמו מסי' דניאל בומבירג"י יצ"ו... ויביאני אל בית דפוסו ויראני כל בית נכותו ויאמ' סורה שבה כי פה תמצא מרגוע לנפשך...כי חפצתי שתגיה ספרי הנדפסים...".
רישומים וחתימות במספר מקומות. בשער הכרך הראשון: "שלנו בנימן ושמואל בכ"ר שמואל צדיק זצ"ל שנת"לפק"; בשער הכרך השני: "שייך להק' מפורסם כהר"ר הירץ נייאמאריק...". רישום מעבר לשער של הכרך השלישי: "קניין כספי בימי חורפי אני...[?]". מספר הגהות בכרך הראשון. הגהות בכתיבה ספרדית נאה בכרך השלישי.
חתימות צנזורה בסוף כרך התורה ובסוף חמש המגילות (המופיעות בפעם השניה לאחר דברי הימים). מחיקות צנזורה בדיו ובגירוד במספר מקומות.

ארבעה כרכים. תורה: [234] דף. נביאים ראשונים: [209] דף. ללא דף אחרון (חלק). נביאים אחרונים: [211] דף. ללא דף אחרון (חלק). כתובים (עם המסורה): [337] דף. חסרים שני דפים אחרונים מהמסורה, עם "חילופי קריאה" ו"שער הנגינות". ללא דף לאחר ספר דברי הימים (דף חלק [232]). [42] דף של חמש המגילות מופיעים פעמיים (נכרכו בשנית לאחר ספר דברי הימים).
37-42 ס"מ בקירוב (כרך נביאים ראשונים גדול מיתר הכרכים). מצב משתנה בין הכרכים, בינוני עד בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים (כתמי רטיבות רבים בכרך השני והרביעי), ועקבות רטיבות במספר דפים. בלאי (בעיקר בכרך השני). סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר. קרעים רבים במקומות שונים, בהם קרעים חסרים גדולים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי והדבקות נייר (עם השלמות של הטקסט בכתב-יד במספר דפים). פגמים בדפי השער (סימני עש, קרעים וקרעים חסרים, חלקם גדולים, עם פגיעה בטקסט ובמסגרות), משוקמים במילוי נייר ובהדבקות על נייר לחיזוק. יתכן שמספר דפים הושלמו מעותקים אחרים. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר מקומות. כריכות עור חדשות.


על מהדורה זו ועל עבודת העריכה של יעקב בן חיים ן' אדוניהו, ראו: מ' גושן-גוטשטיין, מבוא, בתוך: מקראות גדולות צילום דפוס ונציה, ירושלים תשל"ב, א, עמ’ 7-8; י' פנקובר, יעקב בן חיים וצמיחת מהדורת המקראות הגדולות, ירושלים תשמ"ב.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 93.

קטגוריה
תנ"ך ותהלים