מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספר דגל מחנה אפרים - קוריץ, תק"ע - מהדורה ראשונה

פתיחה: $500
נמכר ב: $2,250
כולל עמלת קונה
ספר דגל מחנה אפרים, על סדר התורה בדרך החסידות, מאת רבי משה חיים אפרים אשכנזי אב"ד סדילקוב, נכד הבעש"ט. [קוריץ, תק"ע 1810]. מהדורה ראשונה. עותק חסר, ללא דף השער.
מספרי החסידות המוקדמים. ספר זה הוא מן המקורות הראשונים והמוסמכים ביותר של תורת הבעש"ט, אותה ינק ישירות מפיו המחבר הקדוש רבי משה חיים אפרים מסדילקוב (נפטר בתק"ס), שהיה נכדו - בן-בתו הצדקנית מרת אדל. על נכדו זה כתב זקנו הבעש"ט באגרתו הידועה לגיסו רבי גרשון מקיטוב בשנת תקי"ב: "נכדי החתן החשוב כ' אפרים עלוי גדול בתכלית הלימוד".
על הספר ניתנו הסכמות מאת גדולי החסידות: רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המגיד רבי ישראל מקוז'ניץ, רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ החוזה מלובלין, רבי אברהם יהושע העשיל אב"ד אפטא ובעל ה"באר מים חיים" (בעותק זה חסרים דפי ההסכמות). בסוף הספר "לקוטים" מהבעש"ט.
גדולי החסידות הפליגו בדבר קדושתו של הספר ובסגולתו לעורר את הקורא בו ליראת שמים, וכפי שכתב רבי לוי יצחק מברדיטשוב בהסכמה לספר: "מובטחני שעל ידי החיבור הלז יתלהב לבב אחינו בני ישראל לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו".
כל כותבי ההסכמות הדגישו את ייחוסו של המחבר כ"נכד הבעש"ט" ואת העובדה שהספר מלא ביסודות תורתו של סבו הבעש"ט. מחותנו ה"באר מים חיים" כותב בהסכמה על המחבר וספרו: "בוצינא קדישא... נכד של האיש אלקי אשר לו דומיה תהלה הרב ר' ישראל בעש"ט, ובפרט שבפעם נמצא דברי הריבש"ט מעורב בהן, אשר ניצוץ אחד שלו מתפשט לכמה ניצוצין ושבילין דאורייתא... וה' יזכינו לראות הספר הנאה הלז בהדפסתו, ולקרות בו שתים ושלש דלתות כדי להנות מזיו הוד המתחדש בעולם...".
עותק חסר. קיב דף. חסרים 4 דפים: [2] דפים ראשונים (שער והסכמות), ודפים קיג-קיד. 21 ס"מ. נייר ירקרק. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט. קרעים עם פגיעות בטקסט. רישומים רבים בדיו כהה סביב שולי הדף הראשון, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.
ספרי חסידות
ספרי חסידות