מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספר חידושי הריטב"א - סדילקוב/סלאוויטא, תקצ"ג - הסכמה למדפיס רבי שמואל אברהם שפירא

פתיחה: $300
לא נמכר
ספר חידושי הריטב"א, על מסכת יבמות. סדילקוב, דפוס יצחק מדפיס [ורבי שמואל אברהם שפירא], [תקצ"ג] 1833.
בדף השער: "בסדילקאב"; "בדפוס של ר' יצחק מדפיס". עם זאת, בדף [2ב] מופיעה הסכמה מאת רבי אפרים מסדילקוב לרבי שמואל אברהם שפירא, המדפיס הנודע מסלאוויטא. שם הוא כותב בין היתר כי "כבר יש זכות לדפוס סלאוויטא מגאוני קדמונינו שכל ספר שידפיסו בק"ק הנ"ל אסור לשום אדם לכנוס בגבולם...", ומכך נראה כי הספר נדפס בסלאוויטא. יתכן שמפאת בעיות רישיון או מסיבות טכניות אחרות הדפיס רבי שמואל אברהם שפירא את הספר בסדילקוב, על אף שדפוסו בסלאוויטא עדיין היה קיים (הוא נסגר רק בשנת תקצ"ז). הביבליוגרף ש' ווינר רשם את מקום הדפוס כסלאוויטא, והוסיף כי רק השער נדפס בסדילקוב (ראה: ש' ווינר, ספר קהלת משה, עמ' 459, מס' 3771; במפעל הביבליוגרפיה נרשם מקום הדפוס כסדילקוב, עם הפניה לספרו של ווינר). יש לציין כי הקישוט בדף א' שבגוף הספר מתאים לדפוס סדילקוב (במקביל נדפס באותה שנה ספר נוסף בסדילקוב, על ידי משפחת המדפיסים מסלאוויטא, הוא ספר הפלאה על מסכת כתובות, שבראשו מופיעה הסכמה למדפיס רבי חנינא ליפא, בנו של רבי אברהם שמואל שפירא).
[2], נו דף. 34.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקמטים. סימני עש רבים, עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים בשולי דף השער (ללא פגיעה במסגרת השער), ובשולי מספר דפים נוספים. דף שער ודפים ראשונים מנותקים במקצת. רישומים בכתב-יד. ללא כריכה.
קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטומיר