מכירה 83 - חלק א' - פריטים נדירים ומיוחדים

ספר מאיר נתיבים, שני חלקים – מאת רבי מאיר מרגליות תלמיד הבעש"ט – פולנאה, תקנ"א-תקנ"ב – מהדורה ראשונה – עותק מיוחס לנכדי המחבר, ביניהם נכד לא ידוע

פתיחה: $2,500
הערכה: $3,000 - $5,000
לא נמכר
ספר אור עולם – מאיר נתיבים, שני חלקים, חלק ראשון – שו"ת, חלק שני – פלפולים, דרשות ורמזים על פרשיות התורה, מאת רבי מאיר מרגליות אב"ד גליל לבוב ואוסטרהא, מגדולי תלמידי הבעש"ט. פולנאה, [תקנ"א-תקנ"ב 1791-1792]. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי החסידות, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי זושא מאניפולי וה"אוהב ישראל" מאפטא. כולל חידושים מרבי לוי יצחק מברדיטשוב, שנדפסו בראש הספר.
שני חלקים בשני כרכים. עותקים מיוחסים לנכדי המחבר.
חתימה בדף השער של החלק הראשון: "...יהושוע בהרב הגאון הגדול מוה' בצלאל נ"י אב"ד דק"ק אוסטרהא והגליל" [רבי בצלאל אב"ד אוסטרהא היה בנו של ה"מאיר נתיבים", ומכאן שהחותם היה נכדו, ראה להלן]. בדף י/1, סמוך למספור הדף, חתימה נוספת שלו: "[י]הושוע בהרב הגאון הגדו[ל] נ"י".
בדף צא/2 רישום בעלות (בעפרון): "זה הספר שאלות ותשובות מאד"ו מוה"ר מאיר נתיבים שייך לה"ר משה קלארפעלד אשר היה קאמיסינער בלט דראזשנע שמונה ועשרים שנה... כמו שכתוב בספריו...". בחלק השני, דף מח/1 הגהה חתומה שלו (קצוצה): "גם נראה לי... לומר... נכד המ[חבר] משה קלא[רפעלד]".
המחבר, רבי מאיר מרגליות (ת"ס/תס"ח-תק"נ), מגדולי וחשובי הרבנים בדורו, אחד מגדולי תלמידי הבעש"ט, וממקורביו הראשונים, עוד טרם נודע והתפרסם בעולם. רבי מאיר נחשב ל"תלמיד חבר" של הבעש"ט והוא מזכיר את הבעש"ט בכמה מקומות בספריו בתארים "מורי" ו"ידידי". בספרו "סוד יכין ובועז" (אוסטרהא, תקנ"ד) כותב הוא על מדרגת לימוד תורה לשמה: "...כאשר הזהירו אותי לזה מורי הגדולים בתורה ובחסידות, ובראשם ידידי הרב החסיד מופת הדור מוהר"ר ישראל בעל שם טוב... ומילדותי מיום שנתחברתי בדביקות אהבה עם מורי ידידי הרב החסיד מו"ה ישראל בעל שם טוב... ידעתי נאמנה שזה היו הנהגותיו בקדושה ובטהרה, ברוב חסידות ופרישות וחכמתו, צדיק באמונתו יחיה, דמטמרין גליין ליה, כבוד ה' הסתר דבר". בנו רבי בצלאל, ממלא מקומו ברבנות אוסטרהא, כתב בהסכמתו לספר "שבחי הבעש"ט" (מהדורת ברדיטשוב תקע"ה): "...וכפי ששמעתי מפה קדוש אדוני אבי... שהוא היה מילדותו אחד ממחצדי חקלא חבורה קדישא מאילנא דחיי עם הבעש"ט ז"ל, ומרגלה בפומה דר' מאיר שהרבה לספר בשבחו...". עוד אודותיו ראה פריט 67.
ה"מאיר נתיבים" היה מחבר פורה בנגלה ובנסתר, בהלכה ובדרוש. לאחר פטירתו נערכו כתביו והובאו לדפוס ע"י בניו. סדרת הספרים נקראה בשם "אור עולם". הספר שלפנינו, "מאיר נתיבים", על שני חלקיו, הוא ספרו הראשון שנדפס. בראש הספר נדפסו הסכמות נלהבות מגדולי החסידות, בהם, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי זושא מאניפולי וה"אוהב ישראל" מאפטא. בהקדמת הספר נדפסו מחידושיו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב על מסכת פסחים. בהקדמת הספר (ד/2) כותבים על כך בני המחבר: "מחמת גודל חבת הקודש שיש לכבוד ש"ב נד"ז [שאר בשרנו נכד דודנו זקננו] הגאון החסיד איש אלקי'[ם] קדוש יאמר לו מ"ו לוי יצחק נ"י, אב"ד דק"ק ברדיטשוב יצ"ו, לחיבור טהרה ותורה של כבוד א"א מנ"ח הגאון המחבר, ראוי להזכיר מחידושי תורה שלו אפס קצהו". בשמונת הדפים האחרונים של הספר, נדפסו חידושים על מסכת ברכות, מאת אחי המחבר, רבי יצחק דוב בער מרגליות אב"ד יאזלוביץ, מתלמידיו המובהקים של הבעש"ט.
אחד החותמים בספר שלפנינו הוא רבי "יהושוע בהרב הגאון הגדול מוה' בצלאל נ"י אב"ד דק"ק אוסטרהא והגליל" – בנו של רבי בצלאל מרגליות, ונכדו של המחבר. נכד זה אינו ידוע לכותבי תולדותיהם של ה"מאיר נתיבים" ובנו רבי בצלאל. שמו נודע לראשונה מהחתימות שלפנינו. כפי הנראה, נקרא על שם אבי אמו רבי יהושע רישווער מדרוהוביטש (ראה: מזכרת לגדולי אוסטרהא, עמ' 273; אלף מרגליות, עמ' 28).
החותם השני, רבי משה אליעזר הכהן קלארפעלד (ב"ר יוסף הכהן) מדיראזנע (פלך פודוליה), היה מצאצאי ה"מאיר נתיבים" (כפי הנראה היה נכד של אחד מחתניו). הסתופף אצל האדמו"רים משטפנשט וצ'ורטקוב. בשנת תרס"ב ההדיר והדפיס בברדיטשוב את ספר "סוד יכין ובועז" של זקנו. בנוסף, חיבר את הספר "ספיח קציר" (ברדיטשוב תרס"ב). בסוף הקדמתו לספרו, הוא מספר על עצמו: "...ועד הנה גרתי שמונה ועשרים שנה בעיר דיראזנע פלך פאדאליע אצל מסילת הברזל, אשר במסילה הזאת דרכתי בכ"ח שנים האלו למען פרנסתי מתהלוכותיה פרנסת קאמיסיע...". דבריו אלו מבהירים את הכתוב ברישום הבעלות (הכותב מתייחס להקדמה זו).
שני כרכים. חלק ראשון: ל, לג-צז דף (יתכן והדף שאחרי השער הושלם מעותק אחר). חלק שני: [1], ג-נו דף. 31 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות. נקבי עש. קרעים בדף השער של חלק ראשון, ובדף שלאחריו, משוקמים בנייר. קרע בדף ל' של החלק ראשון, עם פגיעה בטקסט. שוליים חתוכים בראש הכרך השני, עם פגיעה בכותרות העמודים ברוב הדפים, ועם פגיעה בטקסט השורה הראשונה בדפים מה-מו. כריכות עור חדשות.
קטגוריה
ספרי חסידות