מכירה 71 - אוסף הרב פרופ' דניאל שפרבר

ספר נהג כצאן יוסף – האנויא, תע"ח – עותק מיוחד עם הקדשה על הכריכה לדיין רבי קאשמן סג"ל

פתיחה: $800
נמכר ב: $1,375
כולל עמלת קונה
ספר נהג כצאן יוסף, הלכות ומנהגי אשכנז ומנהג פרנקפורט, מאת רבי יוסף יוזפא הלוי סג"ל. האנויא, [תע"ח 1717]. מהדורה ראשונה.
עותק מיוחד, שהוכן כנראה לבקשת המחבר, עם כריכת עץ מחופה עור, ועם הקדשה המוטבעת על חזית הכריכה: " מנחה היא שלוחה, למי שביתו פתוח לרוחה, ה"ה אדוני ש"ב [=שאר בשרי] התורני ותורתו אומנתו כרב שש"ת ימים ושבת גברא גבר בכולא, תורה וגדולה בקנה אחד עולה, הדיין המצויין ור"מ נשיא נשיאי הלוים מהור"ר קאשמן סג"ל נר"ו". כפי הנראה, מקבל הספר הוא רבי משה קאשמן עסא ב"ר יהודה לימא הלוי, דיין בניקלשבורג, אשר חתם על שתי הסכמות יחד עם דיינים נוספים מניקולשבורג בשנים תע"ב ותע"ה. יש לציין כי גם שם אביו של המחבר היה רבי משה קאשמן מעסא, כפי שחותם את הקדמתו: "יוסף... בן החסיד התורני כמהור"ר משה קאשמן סג"ל מעסא" (וכך גם בעמוד השער). לא התברר לנו מה היחס בין אביו של המחבר לרבי משה קאשמן סג"ל ששימש כדיין בניקלשבורג.
חתימה בדף השער: "הק' קאשמן אבליז" [=אבלס; יתכן והוא מצאצאי המקבל הנ"ל]. רישום בעלות בדף המגן האחורי: "הספר הלז שייך להאלוף הראש והקצין הנגיד המפורסם כהר"ר וואלף אבליז מאובן ישן".
[3], פט, [2] דף. כ-20 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. כתמים. קרעים קטנים בשולי דף השער ובמספר מקומות נוספים. סימני עש קלים. כריכת עץ ועור מקורית, עם שרידי אבזמים. קרעים ופגמים בכריכה.
[2] דף בסוף הספר, עם קונטרס "צאן הנחלות". לאחר הדפסתו של הספר, התעורר פולמוס על מספר מנהגים ודינים שנזכרו בו. שני דפים אלו, שצורפו לספר לאחר ההדפסה, נכתבו על ידי חמיו של המחבר, רבי יהודה מילר מבינגא, שעבר על הספר ותיקן את המנהגים עליהם התעוררה מחלוקת. דפים אלו נמצאים רק בחלק מן העותקים.
כתבי–יד וספרי קודש
כתבי–יד וספרי קודש