שאל על פריט זה

פריט 212

ספרא דצניעותא עם ביאור הגר"א - הגהות בכת"י

ספרא דצניעותא, עם פירוש הגר"א. ווילנא והוראדנא, תק"ף (1820). מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א, עם הקדמת תלמידו רבי חיים מוואלוז'ין והקדמת בן בנו של הגר"א.
חתימות בעלים בשער: "רפאל דוד טעבלי הלוי" [מראשי כולל הו"ד בירושלים]. רישום בעלות חתום של רבי "אריה ב"ר זאב" שקנה את הספר. חתימות של ר' אליהו אהרן כהנא [ממייסדי הספריה הציבורית בירושלים, ומייסד לשכת אחוה ביפו] אשר ירש את הספר מאביו רבי חיים משה אריה ליב כהנא מקאלוואריע [ממקורבי המהרי"ל דיסקין וממקימי ישיבת מאה שערים - ראה אודותיו חומר מצורף].
הגהות קבליות רבות בספר, אחת מהן חתומה "אריה ליב" - בכת"י הדומה לחתימת "אריה ב"ר זאב" בשער.
[6], נט, [3] דף. 21.5 ס"מ. שוליים רחבים, חלק מההערות קצוצות. מצב בינוני, נקבי עש וכתמים. ללא כריכה, חלק מהדפים מנותקים.
סדר ההסכמות מתאים לעותק הוואריאנט המוזכר בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0177999, שנדפס עם שוליים רחבים במיוחד.