Auction 049 Judaica, Cassidhut and Kabbalah - Letters and Manuscripts - Prints and Photographs

Moshe Shah Mizrachi – Two Prints – Binding of Isaac and Megillat Esther

Opening: $200
Sold for: $250
Including buyer's premium

The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com

שני הדפסים ליטוגרפיים צבעוניים בפורמט קטן מעשה ידי משה בן יצחק שאה מזרחי (לפני 1870 – 1940). ירושלים, ראשית המאה ה-20 / תרס"ב 1902.

1. תמונות מסיפור מגילת אסתר. ירושלים, תרס"ב [1902].
בהדפס נראות חמש סצנות שונות ממגילת אסתר: "המלך אחשוורוש ואסתר המלכה"; "ומרדכי יצא מלפני מלך (!)"; "הרצים רוכבי הרכש האחשתרנים יצאו מבוהלים ודחופים"; "ויתלו את המן על העץ"; "אלו עשרת בני המן הרשע". בתחתיתו כתובת, חתימה מודפסת ותיארוך: "אכלו רעים שתו ושכרו וימי הפורים בשמחה שמרו: כתבתי פעה"ק ירושלם ת"ו [אני הצעיר משה בן יצחק מזרחי ש' בסתר (=תרס"ב)...]".
ההדפס מתועד בקטלוג "אמנות ואומנות בארץ ישראל במאה הי"ט", הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1979. תמונה 103.
20.5X23.5 ס"מ. מצב טוב. החתימה והתאריך המודפסים בתחתית הדף נמחקו בדיו שחורה. קרעים, סימני קיפול וקמטים. מעט כתמים. פיסת נייר דבק קטנה מודבקת בחלקו האחורי של הדף.
2. עקידת יצחק. ירושלים, [ראשית המאה ה-20].
ההדפס ערוך בקומפוזיציה הרווחת בציורי העקידה של מזרחי ושל אחרים בני זמנו: מסגרת ובה פסוקים מסיפור העקדה, ובתוכה שתי רצועות. בעליונה נראים אברהם, יצחק העקוד על המזבח, המלאך והאיל; בתחתונה נראים אברהם, יצחק, ישמעאל, אליעזר (הנערים שהמקרא אינו נוקב בשמם), והחמור. גרסה זו של ההדפס שונה מעט מגירסאות מתועדות אחרות.
20.5X24 ס"מ. מצב טוב. החתימה המודפסת בתחתית הדף, ולצדה ככל הנראה אף התאריך, נמחקו בדיו שחורה. סימני קיפול. קרעים בשולי הדף. מעט כתמים. פיסת נייר דבק קטנה מודבקת בחלקו האחורי של הדף.

Category
Graphic Art and "Shiviti" Plaques