מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $120     $160 11     $100     לא נמכר 21     $150     $650 31     $100     $100
2     $100     $170 12     $120     לא נמכר 22     $100     $100 32     $100     $100
3     $100     $110 13     $100     $110 23     $100     $190 33     $100     $150
4     $50     $500 14     $200     $240 24     $100     $220 34     $150     $150
5     $200     לא נמכר 15     $100     לא נמכר 25     $100     לא נמכר 35     $100     $100
6     $100     $100 16     $200     $650 26     $150     לא נמכר 36     $200     $200
7     $200     לא נמכר 17     $200     $320 27     $200     $320 37     $150     לא נמכר
8     $100     לא נמכר 18     $100     $110 28     $250     $260 38     $100     לא נמכר
9     $100     לא נמכר 19     $100     $300 29     $200     $440 39     $100     $100
10     $100     לא נמכר 20     $100     $100 30     $150     $380 40     $100     $130