מכירה 12 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

ספרי ראשונים – מהדורות ראשונות

פתיחה: $400
לא נמכר
1. ספר ארחות חיים, רבי אהרן בן יעקב הכהן מלוניל. פירינצי (פירנצה), תק"י-תקי"א [1750]. מהדורה ראשונה. מקביל לחלק "אורח חיים" בשולחן ערוך. הסכמות מרבני ודייני איטליה. (פגעי עש).
2. שיטה לא נודע למי, על מסכת קידושין. "חדושי ממסכת קדושין, לאחד מן הרבנים... לא נודע שמו". קושטאנדינה, [תקי"א 1751]. בסופו פירושי ראשונים על מסכת קינים. נוסח השער בטופס זה שונה מן הרגיל, וכנראה זו הדפסה מאוחרת יותר. (חתימת בעלים "חמ"נ").
3. שיטה להרב המאירי [בית הבחירה], על מסכת יבמות. שאלוניקי, [תקנ"ד 1794]. אחרי דף השער הקדמה מרבי מיכאל רפאל שבתי אבולעפיה, שד"ר מעיה"ק טבריא, שמצא את כתב היד בבית קרוביו משפחת הרבנים אלפאנדרי בקושטא. (חותמת בעלים: רבי מרדכי אייזיק רבינוביץ אב"ד מעמעל).
4. ספר הפרדס, מאת רבינו שלמה בן יצחק (רש"י). פסקי רש"י ופסקי ראשונים. קושטא, [תקס"ב 1802].
גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".
דפוסי טורקיה ואיטליה (כולל ספרי לאדינו)
דפוסי טורקיה ואיטליה (כולל ספרי לאדינו)