שאל על פריט זה

פריט 89

תשובה הלכתית בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי יעקב אריה גוטרמן – רדזימין, תרט"ז - סגולה לשמירה

דף כפול (3 עמ' כתובים) הכולל העתקת מכתב שו"ת של הגאון רבי ישראל-יהושע טרונק בעל "ישועות מלכו", ועמוד שלם (21 שורות) בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי יעקב אריה גוטרמן, בו הוא כותב דברי תשובה למכתבו של רבי ישראל-יהושע. [רדזימין, תרט"ז 1856].
שני מכתבים בהלכות כתיבת גיטין ותנאי בגירושין. המכתבים אינם חתומים. המכתב הראשון הנו מכתב הגאון מקוטנא אל רבי יעקב אריה, מהתאריך ט' אדר א' תרט"ז: "לכבוד ידיד נפשי הרב הגדול בוצינא דנהורא המפואר והמפורסים בפי כל מו"ה יעקב ארי' שלאוי"ט", הפותח את דבריו בתגובה על מכתב קודם של רבי יעקב אריה [תשובה זו נדפסה במלואה בספרו "יבין דעת", פיוטרקוב, ליקוטי שו"ת סימן א']. בעמוד השלישי: תשובתו של הגאון הקדוש מרדזימין בכתב יד קדשו [האופייני], פותחת במילים: "מה שכתוב מכת"ה..." [מעלת כבוד תורתו הרמה].
להשערתנו, לפנינו העתקות ששמר לעצמו הגאון הקדוש מרדזימין. בדף הראשון הועתקו ע"י מעתיק עיקרי הדברים ממכתבו של רבי ישראל-יהושע, ובדף השני העתיק האדמו"ר מרדזימין בעצם כתב-יד קדשו את תשובתו לדברים, ללא דברי הפתיחה והחתימה.
האדמו"ר הקדוש רבי יעקב אריה גוטרמן מרדזימין (תקנ"ב-תרל"ד, אנצ' לחסידות ב' עמ' רנד-רנו), מזקני האדמורי"ם ואבות החסידות בפולין ואיש ישועות מופלא. בילדותו נהיה לתלמיד החוזה מלובלין שהושיבו בין גדולי תלמידיו והעיד עליו כי הוא בעל נשמה גבוהה ביותר. היה גם תלמידו אהובו של המגיד מקוזניץ, אך במיוחד הסתופף בחצר פרשיסחא אצל "היהודי הקדוש" ואצל רבי בונם מפרשיסחא, ונחשב מגדולי תלמידיהם לצד חבריו: השרף מקוצק, רבי יצחק מוורקי והחידושי הרי"ם. לאחר פטירת רבי יצחק מוורקי נתמנה כאדמו"ר לאלפי חסידים ונתפרסם כאיש קדוש ובעל מופת. תחת הנהגתו הפכה רדזימין (ראדזימין Radzymin) לאחד ממרכזי החסידות בפולין, ורבבות נהרו להתברך מפיו ולהיוושע מצרותיהם, ידוע כי כל אדמו"רי בית פרשיסחא נהגו לשלוח אליו חסידים שנזקקו לישועה.
כתב יד קדשו ידוע כסגולה לשמירה. מסופר כי האדמו"ר בעל ה"אמרי אמת" מגור העניק לבנו בעל ה"לב שמחה" [שהיה חתן לגזע ראדזימין] כתב-יד של האדמו"ר מראדזימין בתור "סגולה לשמירה". בעת היציאה הבהולה מפולין בשנת ת"ש איבד ה"לב שמחה" את כתב היד והצטער על כך מאד. אולם, לאחר שעלה בידו להשיג שוב כתב-יד אחר של האדמו"ר מראדזימין שמח שמחה גדולה. באותה הזדמנות ציין ה"לב שמחה" כי היה זה נדיר ביותר לשמוע את אביו בעל ה"אמרי אמת" מגדיר דבר מה כ"סגולה" וכ"שמירה", ומכך רק ניתן להבין עד כמה חשוב היה כתב-יד כזה בעיניו.
דף כפול. 20.5 ס"מ. 3 עמודים כתובים. מתוכם 21 שורות בכתב יד קדשו של האדמו"ר. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי.
מקור: אוסף האדמו"ר ר' יחיאל מאיר מורגנשטרן מקוצק-לומאז' (תרנ"ד-תשל"ד), בנו של האדמו"ר ר' צבי הירש מלומאז' [שבתקופה מסויימת התגורר בפראגא הסמוכה לווארשא]. בעמ' הרביעי: חותמות של רבי "יחיאל מאיר בהרב הקדוש אדמו"ר שליט"א מפראגא" ורישום בכתב-יד "מכתב נומר 62".