שאל על פריט זה

פריט 280

בכורי שלמה - הקדשת והגהות המחבר, הגאון מאוזרקוב

ספר שאלות ותשובות בכורי שלמה, מרבי שלמה אברהם רזעכטע מק"ק אזארקאוו. חלק ראשון (ד' חלקים, עם הקונטרס "פרי עץ הדר" על אתרוגים מורכבים ואתרוגי ארץ ישראל). פיעטרקוב, תרנ"ד 1894.
בראש השער הקדשה בכת"י המחבר: "מנחה היא שלוחה ספרי בכורי שלמה, לכבוד הרב הגאון המובהק מגזע הקדושים... הצדיק... מוה"ר שלום גוטמאנן נ"י אב"ד יאס... מאת המחבר" וכן חותמת המחבר.
הערות בכת"י, הערות בדפים נה, סז, צא ועוד, בכת"י המחבר.
רבי שלמה אברהם רזכטא - הגאון מאוזרקוב (תר"ג-תרפ"ח, אוצר הרבנים 18677), גאון וחסיד, מגדולי המשיבים בדורו, התכתב עם גאוני דורו. בספרו זה מובאות תשובות והתכתבויות מהגאונים המפורסמים רבי יוסף זכריה שטרן, רבי יצחק שמלקיש, האדר"ת, רבי מרדכי גימפל יפה, ה"שדי חמד" ועוד.
י, ה-קעד דף. 34 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני-גרוע, קרעים, נקבי עש, דפים נפרדים, ללא כריכה.