שאל על פריט זה

פריט 112

סידור האר"י קול יעקב - חתימת יד-קדשו של המקובל רבי הלל משה מעשיל גלבשטיין

סידור מהאר"י ז"ל הנקרא "קול יעקב", מהמקובל הקדוש רבי יעקב קאפיל ליפשיץ תלמיד הבעש"ט. חלק ראשון, לימות החול. חלק שני, לשבת ולמועדים. למברג, [תרי"ט] 1859.
סידור עם ביאורים וכוונות התפילה ודינים והנהגות על דרך הקבלה. בהסכמת רבי אשר צבי מאוסטרהא כותב: "מפי השמועה שמעתי שהסידור הזה ראה הנשר הגדול קדוש עליון מ"ו הבעש"ט וישר בעיניו". [מחבר הסידור, המקובל רבי יעקב קאפיל ליפשיץ ממעזריטש חיבר גם את הספר "שער גן עדן", שגם אותו שיבח הבעש"ט מאד, כמבואר שם בשער הספר].
חתימה בכתב-ידו האופייני [בכתב מרובע] של המקובל רבי "הלל משה מעשיל".
הגאון המקובל רבי הלל משה מעשיל גלבשטיין (תקצ"ב-תרס"ח), מתלמידי האדמו"ר "השרף" מקוצק ומתלמידי האדמו"ר בעל ה"צמח צדק" מליובאוויטש. עלה לירושלים בשנת תרכ"ח, לאחר פטירת רבותיו האדמו"ר מקוצק, האדמו"ר מגור בעל "חידושי הרי"מ" והאדמו"ר בעל "צמח צדק". מאז בואו לירושלים עסק הרבה בתורת המקדש, ובספריו המעניינים עורר לקיום מצות שמירת המקדש. היה שוכר "שומרים" בשכר, ששמרו לכבוד המקדש והיה מדליק נרות רבים לכבוד ה' בכותל המערבי. כמו כן חידש את הדלקת נר-התמיד בקבר שמעון הצדיק. בספריו "משכנות לאביר יעקב" (שנדפסו חלקים-חלקים בין השנים תר"ל-תרס"ו) בלולים יחד חידושים על מסכת תמיד, עניני שמירת המקדש ודרושי קבלה. נודע כבעל מופת ובספריו אף מעיד בעצמו על ישועות וניסים שהתרחשו אצלו בכותל המערבי ובקבר שמעון הצדיק.
[1], ה-יב, ט-טז, [9], יז, [6], כה-פב, [155] דף. (חסר כ-8 דפים באמצע. במקור: [1], ה-יב, ט-טז, [17], יז, [6], כה-פב, [155] דף. 21.5 ס"מ. מצב משתנה, טוב-בינוני. קרעים ונזקי עש, עם פגיעות בטקסט. כתמי שימוש רבים. כריכת חצי-עור עתיקה מירושלים (עם הטבעה מוטעית).