שאל על פריט זה

פריט 384

ספר הזכירות (רבי לוי יצחק מברדיטשוב) – אוסף מהדורות

ארבע מהדורות של ספר הזכירות – פסוקי שבע זכירות, עם פירוש ע"פ החסידות מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ופירוש מאת רבי רפאל בן רבי זכריה מנדל:
• ספר הזכירה. ווילנא והורודנא, דפוס השותפים Manes i zymel, תקצ"ה [1835].
• ספר הזכירות. טשרנוביץ, דפוס Johann Eckhardt und Sohn., [תרי"ח] 1857. בעמוד האחרון: "אגרת מהצדיק... משולם פייוויש מק"ק זבריז" (בעל יושר דברי אמת). שני עותקים.
• ספר הזכירות. וורשא, דפוס נתן שריפטגיססער, תרנ"א 1890. ללא [8] עמ' בסוף, עם מעשה מרבי יעקב שמשון משעפעטיווקא. חותמת ורישום בעלות של יהודא פרץ הכהן מלודז'.
• ספר הזכירות. לובלין, דפוס נחמה הערשענהארן, שלמה שמעון שטרייזבערגער ומנחם מענדיל שניידערמעססער, [תרע"ב] 1912.
ספר הזכירות כולל את פסוקי התורה המצווים על זכירה: שבת, יציאת מצרים, מתן תורה, מן, ארץ ישראל, מעשה העגל, מרים ועמלק. לצדם נדפס פירוש חסידי מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב (מלבד לפסוקים על מעשה העגל וארץ ישראל). הספר נדפס לראשונה בחיי המחבר (מעזירוב תקנ"ד) ע"י תלמידו רבי ישכר בער. ספר זה היה הראשון שנדפס בחיי המחבר רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ונדפסו בו לראשונה יסודות מתורתו, שמאוחר יותר התפרשו בהרחבה בספרו "קדושת לוי". לצד פירושו של רבי לוי יצחק מברידטשוב נדפס פירוש מאת רבי רפאל ב"ר זכריה מנדל, בעל ספר "מרפא לנפש" על "חובת הלבבות", המוזכר בדפי השערים של הספרים.


4 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות.