שאל על פריט זה

פריט 337

אוסף גדול מספריו של רבי יהונתן אייבשיץ – חלקם במהדורות ראשונות

אוסף גדול של תשעה-עשר ספרים מחיבוריו ותורתו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, חלקם במהדורות ראשונות:
• ספר חדושים על שו"ע הלכות נדה, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. קארלסרוה, דפוס ערנשט לעברעכט שניביס, [תקל"ג 1773]. מהדורה ראשונה של חלק זה מ"כרתי ופלתי".
• ספר בני אהובה, חידושים על הרמב"ם הלכות אישות, גירושין ואיסורי ביאה, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. פראג, דפוס Schollischen Buchdruckerey, [תקע"ט] 1819. מהדורה ראשונה. שלושה חלקים בכרך אחד. שער נפרד לכל חלק.
• ספר חדושים על הלכות י"ט להרמב"ם, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. ברלין, דפוס חברת חנוך נערים, [תקנ"ט] 1799. רישומי בעלות עתיקים
• ספר בינה לעתים, חדושים על הלכות יום טוב להרמב"ם, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. לבוב, דפוס B. Mesios, [תרי"ז] 1856. חותמות של רבי "מרדכי ברבי יעקב ז"ל פרידמאן במעזריטש" [בעל "מעורר ישנים" (וורשא תרפ"ו) וקונטרס "פותח דברים" (נדפס בסוף שו"ת אהל משה, ווארשא תרמ"ט)].
• ספר תרי"ג מצוות, תרי"ג מצוות לרמב"ם בדרך שיר וחרוזים, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. [יוהאניסבורג?], ללא שם מדפיס, [תרי"ח 1858, בערך].
• ספר מאמר יהונתן, פירוש על פסקא חד גדיא, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. לבוב, דפוס S. L. Flecker, [תרכ"ב] 1862. מהדורה ראשונה.
• ספר אורים ותומים, על שלחן ערוך חושן משפט, חלק ראשון וחלק שני, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. אוסטרהא, דפוס פייביל אייזין-בארג, תקצ"ה 1834. שני כרכים.
• ספר תפארת ישראל, חדושי הלכות נדה, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. לבוב, דפוס F. Galinski u. S.L. Flecker, [תר"כ] 1860. הספר כולל ערבוב של פירוש רבי יהונתן אייבשיץ להלכות נדה, עם פירוש "תפארת ישראל" של נכדו, רבי ישראל אייבשיץ.
• ספר כרתי ופלתי, חלק ראשון על שו"ע יורה דעה, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. לבוב, דפוס Chaim Rohatyn, תרנ"ז 1897. עם דף שער מיוחד לספר תפארת ישראל, על מסכת נדה. חותמות בעלות של רבי "יחזקאל ווידמאנן".
• ספר יערות דבש, חלק ראשון וחלק שני, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. לבוב, דפוס Leib Necheles und Abr. Nissen Svess, [תרכ"ג] 1863.
• ספר יערות דבש, חלק ראשון וחלק שני, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. וורשא, דפוס האחים לעווין-עפשטיין, [תרע"ב 1912].
• ספר צפיחת הדבש, "דברי חריפות ובקיאות על התורה", מאת רבי יהונתן אייבשיץ. מונקאטש, דפוס פנחס בלייער, [תרמ"ז] 1887.
• ספר חצי יהונתן, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. פיעטרקוב, דפוס העניך פאלמאן, תרע"ג [1913]. חותמת בעלות של רבי "נטע שלמה שליססעל בעהמ"ח נטע שעשועים" – מרבני מונקאטש בשנות התר"צ ומחבר ספרים רבים.
• ספר קשת יהונתן, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. פיעטרקוב, דפוס העניך פאלמאן (Warszawa , G. Piment), תרע"ג [1913]. חותמת בעלות של רבי "נטע שלמה שליססעל בעהמ"ח נטע שעשועים".
• ספר אהבת יהונתן, דרשות על ההפטרות, ו"אלון בכות" על מגילת איכה, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. וורשא, דפוס האחים לעווין-עפשטיין, [שנות התר"פ 1920, בקירוב]. חותמת בעלות של רבי "נטע שלמה שליססעל בעהמ"ח נטע שעשועים".
• ספר דברי יהונתן, דרושים על התורה והמועדים, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. טארנאוו, דפוס אסתר לעזער, תרפ"ח 1927. חותמת בעלות של רבי "נטע שלמה שליססעל בעהמ"ח נטע שעשועים".
• ספר תפארת יהונתן, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. [גרמניה, ללא שם מדפיס, תש"ח 1948].
• ספר תולדות גדולי הדור, חלק ראשון הנקרא בית יהונתן – תולדות רבי יהונתן אייבשיץ. מאראמאראשסיגעט, דפוס אברהם קויפמאן ובניו, תרס"ח [1908]. מהדורה ראשונה. לא נדפסו חלקים נוספים. חתימת "נתן הערץ".
• ספר גדולת יהונתן, חלק ראשון. פיעטרקוב, דפוס דוד קאפעלמאן, תר"צ [1930]. עם פורטרט רבי יהונתן אייבשיץ ותמונת מצבתו ומצבת אשתו.


19 ספרים ב-20 כרכים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.