שאל על פריט זה

פריט 73

ספר בית שמואל - דיהרנפורט, תמ"ט - מהדורה ראשונה - הגהות - חתימות של רבני ורונה רבי שלמה באסאן ורבי יואל פינקרלי

ספר בית שמואל, על שולחן ערוך אבן העזר, מאת רבי שמואל בן אורי שרגא פייבוש מוודיסלאב. דיהרנפורט, דפוס רבי שבתי משורר [בס] מפראג, תמ"ט [1689]. מהדורה ראשונה.
בדף השער שלוש חתימות: "חנני אלקים ונתן לי גם את זה יואל פינקירלה נר"ו". בשתים מהן נמחק שמו של רבי יואל, ונרשם במקומו "שלמה בכמ"ר ישראל באשאן" (שאליו עבר הספר מרבי יואל פינקרלי). בראש השער רישום באיטלקית של הרב באסאן עם ציון שם העיר ורונה.
בדפי הספר מספר הגהות בכתיבה איטלקית, רובן קצוצות, ממספר כותבים. יתכן שחלקן בכתיבת ידו של רבי יואל פינקרלי.
רבי שלמה באסאן (ת"ל/ת"מ-אחרי תקי"ז), מרבני ורונה. כפי הנראה, היה בנו של רבי ישראל חזקיהו באסאן ואחיו של רבי ישעיהו באסאן (רבו של הרמח"ל). שימש ברבנות ורונה במחצית הראשונה של המאה ה-18. חתום על הסכמה לספר פני יצחק של רבו רבי חזקיה מרדכי באסאן (מנטובה, תק"ד), כאחד מרבני ורונה, לצד רבי נתן בן עזריאל יואל פינקרלי.
רבי יואל פינקרלי היה רב ושוחט בוורונה ובאלסנדריה במחצית הראשונה של המאה ה-18, והוא נזכר בכבוד בשו"ת דבר שמואל לרבי שמואל אבוהב (סי' רלח-רלט, רמז). היה מהלוחמים נגד השבתאי נחמיה חיון, וכתב אגרת נחרצת נגדו בשנת תע"ד (נדפסה אצל רבי משה חאגיז, מלחמה לה', אמשטרדם תע"ד, דף כ ע"א-כא ע"ב). בנו הוא רבי נתן אשר ככל הנראה שימש ברבנות לצד רבי שלמה באסאן הנזכר לעיל. בסוף ימיו כהו עיניו של רבי יואל, ובנו רבי נתן, שהיה רבו של רבי עמנואל חי ריקי, נשאל מרבי עמנואל בהלכה, והשיב לו גם בשם אביו: "הראיתיו ג"כ למורי אבי כמוהר"ר יואל פינקארלי נר"ו ואינו חותם בכתב ידו מפני שכהו עיניו..." (מתוך שטר המובא אצל רבי עמנואל חי ריקי בספרו אדרת אליהו, ח"ב, חלק השו"ת - סימן כד).
[1], סג, סה-פ [צ"ל ע], עה-פה, פז-קס דף. חסרים דפים עא-עד. ספירת דפים משובשת. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש ללא פגיעה בטקסט. קרעים בשולי מספר דפים. בדף אחד חיתוך שוליים עם פגיעה בטקסט. כריכת ישנה, עם פגמים.