Auction 049 Judaica, Cassidhut and Kabbalah - Letters and Manuscripts - Prints and Photographs

Two Sketches for Works from the Estate of R. Yosef Zvi Geiger – Safed, Late 19th or Early 20th Century

Opening: $200
Unsold

The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com

שני מתווים לעבודות גרפיות של "אבי הציור הצפתי" רבי יוסף צבי גייגר:

1. מתווה ללוח "שיויתי" לעמוד החזן. [צפת, המחצית השנייה של המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20].

מתווה ללוח "שויתי" [כנראה לעמוד החזן], רשום בעפרון, עם איורי מנורת שבעת קנים, פרחים וענפים מסוגננים. רישומים אחדים בכתב-יד בין המוטיבים הקישוטיים: "אל מול פני המנורה", "יאירו שבעת נרות", "דע לפני מי אתה עומד – לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה", ו"נר מצווה ותורה אור".

המתווה אינו חתום ואינו מתוארך; הוא נרשם על צדו החלק של דף, אשר בצדו השני נדפסו קבלות לתרומה עבור מוסדותיו של האדמו"ר רבי משה מקאסוב שליט"א (עלה על כס האדמו"רות בשנת תר"מ, ונפטר בשנת תרפ"ה).

דף. 29.5X22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קרעים קלים בשוליים. סימני קיפול. 

2. מתווה בעפרון, עם איורים נאים של שלושה מבנים וציונים חשובים בצפת: "ישיבת בית חתם סופר", "ציון הרשב"י", ו-"ביהכנ"ס האריז"ל". מתחת האיורים רישום באותיות גדולות: "החתן יהושע רוקח שליט"א". 
הקדשה ורישום בתחתית העמוד: "להחתן יהושע רוקח שליט"א – מנחת זכרון/ מעיה"ק צפת מאת אשר(?) העליר משנת..."

דף. 26.5X18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים.

מקור: עיזבון ר' יוסף צבי גייגר.

ר' יוסף צבי גייגר (תר"ל-תש"ד 1870-1944), הנודע כאבי הציור הצפתי. עסקן מוסדות התורה והחסד בעיר, סופר ולבלר, אמן וצייר רב כשרון. יליד צפת ואיש ציבור רב פעלים. ביתו היה בית ועד לגבאי הכוללים והקהילות בצפת. שימש כסופר הכוללים, ועסק גם בכתיבת מכתבים למי שלא ידעו קרוא וכתוב. היה ידוע בעיר כסופר וצייר ברוך כישרון, "כתבא רבא וספרא"; ידועים לוחות "מזרח" ו"שויתי" מעוטרים מעשה ידיו, שערי "ספרי תורמים", "כתבי הכתרה" לתורמים ומכתבי ברכה ששרטט באותיות נאות ועיטר, ואף מגזרות נייר בנוסח המזרח אירופי. בני צפת מספרים כי היה מכין כתובות לזוגות שנישאו בעיר, כתובות באותיות זהב ומעוטרות בצמחים ובפרחים; גם בתי הכנסיות זכו להתקשט במעשי ידיו, ובכמה בתי כנסת בצפת היו מצויים לוחות מעוטרים וכתובים באותיות זהב. עם משלחי ידו הרבים נמנתה אף כתיבה זעירה על גבי גרגרי חיטה; על גרגר אחד היה כותב פסוקים שלמים מן התנ"ך. בספר זכרונותיו "אחד מזקני צפת", מעיד נכדו בנימין גייגר כי הסב עסק אף בחקיקה באבן (ואותיותיו מופיעות על גבי המצבות בצפת).

Category
Graphic Art and "Shiviti" Plaques