Auction 045 Online Auction - Judaica

Early Books, Chassidic and Kabbalistic Books, Manuscripts and Letters, Photographs and Graphic Works

Sefer HaPeliah – Sefer HaKaneh – Korets, 1784 – Segulah Book

Opening: $150
Sold for: $350
Including buyer's premium
The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com

ספר הפליאה - ספר הקנה, עניני קבלה, מאת רבי אביגדור קרא מפראג. קוריץ, דפוס יאהן אנטאן קריגר, [תקמ"ד 1784].
בהקדמת המדפיסים למהדורה שלפנינו נכתב: "ומי לי"י אלינו יחזיק לנו טובה מכופלת, במלאכת מלאכתנו שבתורה לפתוח שער ודלת, וכל החכם לב בכם יבאו ויראו גודל התועלת, בספר הקדוש הזה קנה לו חיי העולם הבא יתקלס עילאה ויתקדש שמיה רבא".
ספר הפליאה הוא ספר סגולה לשמירה; ההסכמות שנדפסו במהדורת פרמישלה (תרמ"ד) של ספר זה הן המקור למסורת החסידית על הסגולה הגדולה שבהחזקת הספר בבית. האדמו"ר רבי אהרן מצאנז בן ה"דברי חיים" כותב בהסכמתו במהדורת תרמ"ד: "אשר הוא מקובל אצלנו ב"י [בני ישראל] שהוא מסוגל להניח ברכה בבית"; בהסכמת האדמו"ר מהוסיאטין באותה המהדורה נכתב כי "בלי ספק שכל מי שיקח הספר הקדוש הלז, יהיה לשמירה בתוך ביתו"; האדמו"ר הקדוש רבי אורי הכהן מסאמבור, כותב בהסכמתו במהדורה הנ"ל בענווה רבה: "...ואע"פ שאיני מבין שום דבר מספר הקדוש, כדאי הוא ליקח ספר הפליאה לראות אותיות הקדושים מספר הלז... להאיר עינינו בתורתו הק', להבין עכ"פ מקצת מן הספר הלז".
[2], קיא. 32 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים. קרעים וסימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות ובמילוי נייר. כריכת עור עתיקה, עם שדרה חדשה ודפי בטנה חדשים.
Category
Kabbalah Books