Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Details arrow-down

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 97

auction search

Collection of Hassidic Books

אוסף ספרי חסידות חשובים שנדפסו כולם בלבוב:
* ליקוטי יקרים, ליקוטים מצדיקי החסידות. [תרי"ז] 1857.
* שער התפלה, לרבי חיים טירר מטשרנוביץ. [תרי"ח] 1858. כרוך עם: סדורו של שבת. [תר"ך 1860]. חסרים מספר דפים באמצע הספר.
* מאור עינים, לרבי מנחם נחום מטשרנוביל. [תרי"ח] 1858.
* אור לשמים, מאמרי חסידות על התורה, לרבי מאיר הלוי מאפטא. [תר"ך 1860]. לא כרוך.
* תשואות חן, חידושים על התורה לאדמו"ר רבי גדליהו מליניץ. [תרכ"ב] 1862. רישום בעלות של רבי יהושע עהרנרייך אב"ד שאמלויא.
* פרי הארץ, לרבי מנחם מנדל מויטבסק. [תרכ"ב] 1862.
* סדורו של שבת, חלק ראשון ושני, לאדמו"ר רבי חיים מטשרנוביץ. [תרכ"ג] 1863.
* תולדות אהרן, לרבי אהרן מזיטומיר. [תרכ"ה] 1864.
* שער התפלה, לאדמו"ר רבי חיים מטשרנוביץ. [תרכ"ו] 1865. חסר אחד משני דפי השער.
* לקוטי תורה, לאדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל. [תרכ"ו] 1865.
* זאת זכרון, לחוזה מלובלין. תרכ"ה [1865]. חסר דף השער. כרוך עם: ספר בית ישראל, לאדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. [תרכ"ה] 1865.
* תורת אמת, דברי חסידות על התורה, מכתבי האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשל מאפטא. תרכ"ה 1865. לא כרוך.
* מאור עינים, לרבי מנחם נחום מטשרנוביל. [תרכ"ט] 1869. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובאוצר הספר העברי של וינוגרד.
* אור המאיר, דרושים על התורה, לרבי זאב וולף מזיטומיר. [תרל"ה] 1875.
* דברי משה, לרבי משה שהם מדולינה. תרמ"ז 1887. קרעים בדף השער.
מצורף ספר חסר:
* רביד הזהב, חידושים על התורה, לאדמו"ר רבי ישראל דב בער גילרנטר. [תר"ל 1869]. הספר חסר בסופו מדפים עז-פו.
16 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 98

auction search

Eight Books Central to Hassidism

שמונה ספרי חסידות חשובים:
* זאת זכרון, דרושים על התורה, לחוזה מלובלין. זולקווא, תרכ"ה [1865].
* עירין קדישין, מאת, האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. וארשה, תרמ"ה 1885. מהדורה ראשונה. טופס עם שינויים טיפוגראפיים קלים, הדיו בשער השני שחורה.
* ספר חיים וחסד, לרבי חיים חייקא מאמדור. וורשא, [תרנ"א] 1891. מהדורה ראשונה.
* ספר קבוצת יעקב, מניין המצוות, הנהגות, וקובצי ספורים על הבעש"ט וצדיקי החסידות. [ברדיטשוב], [תרנ"ו 1896]. זהו טופס שונה בו רשום בשער: פרמישלה, תרנ"ז 1897.
* ספר הרי בשמים, חבור נפלא על חמשה חומשי תורה, לרבי שכנא צבי מנעמירוב. ברדיטשוב, תרנ"ז 1897. חלק ראשון ושני.
* מעיין החכמה, מאת האדמו"ר רבי אשר צבי המגיד מאוסטרהא. פודגורזה, [תרנ"ז] 1897.
* ספר כתר תורה, חידושים מאת רבי מאיר בן האדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיטשוב. פודגורזה-קראקא, תרנ"ח 1898.
* ישמח לב, דרושים על הש"ס, לאדמו"ר רבי מנחם נחום מטשרנוביל. בארטפעלד, תרס"ז 1907.
8 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רישומים.

Opening180$ Sold For500$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 99

auction search

Seven Hassidic Books – Dinov and Munkatsch

שבעה ספרים הקשורים לאדמור"י דינוב ומונקאטש:
* בני יששכר, חלק שני. פיעטרקוב, תרמ"ד 1883.
* חדושי מהרצ"א, על הלכות חנוכה. פרמישלה, תרמ"ו [1885]. כרוך עם: פירוש הר"א מגרמיזא על ספר יצירה. פרמישלה, [תרמ"ג] 1883. כרוך עם חלקים מספר דרך עדותיך ואגרא דכלה.
* ספר דרך פקודיך. מונקאטש, תרנ"ה 1894. כרוך בתחילתו עם: מסלת ישרים. וורשא, תרנ"ד [1894].
* ספר דרך פקודיך. לבוב, [תרע"ד 1914].
* ספר צבי לצדיק, לחדשי השנה ולמועדים, חלק ראשון. קראקא, [תרפ"ה] 1925. מהדורה ראשונה.
* ספר בית שלמה, תולדות האדמו"ר רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש. אורשיווא, [תרפ"ח] 1928. כרוך עם: קונטרס דברי קודש, שנאמרו בחגי תשרי מאת האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש. מונקאטש, [תרצ"ז 1937].
7 ספרים ב-6 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. בלאי וכתמים.

Opening80$ Sold For325$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 100

auction search

Collection of Books by Belzer Rebbes and Prominent Belz Rabbis

אוסף ספרי בעלז:
* תפארת מרדכי עם פרשת מרדכי, חלק ראשון, מאת רבי מרדכי גינצבורג. ברגסס. תרפ"ז [1927].
* זכרון אלעזר, על הפרשיות, המועדים, מסכת אבות, ומאמרים מאת אדמו"רים שונים, מאת רבי אלעזר רובין. לבוב, תר"ץ [1930].
* יחי ראובן, דרושים ומאמרים עפ"י דברי האדמו"ר מבעלז, על מסכת חגיגה חלק ראשון, מאת רבי ראובן חיים וינברגר. מונקאטש, תרצ"ו [1936].
* לב שמח החדש, דרך התפלה ואור חדש, מאת חנוך הניך דוב מאיר, חתן האדמו"ר מבעלז. אוראדיה, תרצ"ו [1936].‬
* לקוטי אמרים טהורים חלק א, דברי תורה של רבי ישכר דב רוקח מאדמו"רי בעלז, על בראשית-ויקרא. תל-אביב, [תשי"ט 1959]. הדפסת סטנסיל. על הכריכה רישום בעלות של רבי שמאי קהת הכהן גרוס מחשובי רבני בעלז. לא נמצא במפעל הביבליוגרפיה.
* לקוטי אמרים טהורים חלק א, דברי תורה של רבי אהרן רוקח מאדמו"רי בעלז, על בראשית-ויקרא. בני ברק, [תש"ך 1960]. הדפסת סטנסיל. לא נמצא במפעל הביבליוגרפיה.
* לקוטי אמרים טהורים, דברי תורה של רבי שלום רוקח מאדמו"רי בעלז, על תורה נ"ך מועדים ולקוטים. בני ברק, [תשכ"ג 1963]. הדפסת סטנסיל. לא נמצא במפעל הביבליוגרפיה.
7 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 101

auction search

Collection of Hassidic Books and Tales of the Righteous

אוסף ספרים חסידיים, סיפורי צדיקים ותולדותיהם:
* חמישה ספרים כרוכים יחד: ספר דברי תורה, לקט דרושים מספרי קודש שונים. וורשא, [תרל"ח 1878]. ספר מדרש פנחס, דרושים מאת רבי פנחס מקוריץ. וורשא, תרל"ו 1876. ספר אגרת הקודש, מאת רבי מנחם מנדל מויטבסק, וורשא, תרל"ט 1879. ספר חיי עולם, אמרות ודרושים, מאת רבי דוב בריש גוטליב. וורשא, [תרמ"א] 1881. ספר מעלפת ספירים, לרבי שלמה אלגאזי. וורשא, תרמ"ב 1882. חסר חלקו השני של הספר.
* ספר אור ישע, דרושים חסידיים בשם רבי אשר ישעיה ליפמאן מרופשיץ. פשעמישל, [תרנ"ט 1889]. לא כרוך.
* סיפורים נוראים, אוסף ספורים על צדיקי החסידות. מונקאטש, תרנ"ד 1894.
* ספר בית הילל, תולדות רבי הלל ליכטנשטיין, תלמיד החת"ם סופר. מונקאטש, תרנ"ג [1893]. פגעי עש. כרוך עם: ספר כתבי קודש, לקוטי דברים מגדולי החסידות. מונקאטש, תרס"ה [1905]. שני הספרים לא כרוכים.
* ספר סיפורי בעש"ט, ספורים על הבעש"ט בייידיש. פיעטרקוב, תרע"א [1911]. כרוך עם: דער שפאלער זיידע. לאדז', [תר"ץ 1930]. יידיש. כרוך עם: ספר נחלי דבש, קובץ חדושי תורה ולקוטים, מאת רבי שמואל פרידמאן. לבוב, תרפ"ט [1929]. חסרים ששה דפים באמצע.
* ספר דרכי ישרים, הנהגות ישרות מאת רבי מנחם מנדל מפרמישלאן. סעקעלהיד, [תש"א 1941?].
* ספר לקוטי עצות, אות ה' התחזקות, לרבי נחמן מברסלב. פיעטרקוב, תרצ"א [1931].
* שתי מעשיות, ספורים מאת רבי נחמן מברסלב. ברלין, תרפ"ב [1922].
* ספר הוצק חן, אמרות מהאדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחא, האדמו"ר מוורקא ותלמידיהם. ירושלים, תש"ז [1947]. גליון לא חתוך.
* ספר רזין קדישין, ספורי צדיקים ביידיש. ירושלים, [תש"י 1950 בערך].
* ספר עצות ישרות, מסודר על פי אלף בית, עפ"י ספרי רבי נחמן מברסלב. ירושלים, תשל"ה [1975]. כרוך עם: ספר תיקון הכללי. ירושלים, [המאה ה-20].
* רבי דוב מליאובה, חייו פעולותיו ותורתו, מאת הרב מתתיהו גוטמאן. תל אביב, תשי"ב [1952]. פגעי עש בכריכה ובשולי מספר דפים.
* ספר מליץ יושר, ספורים ביידיש על הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. [ירושלים], [תש"ך 1960].
21 ספרים ב-13 כרכים. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening200$ Unsold

Auction Online 3 Lot Number 102

auction search

Breslev Book Collection

שנים עשר ספרים ודפים שונים מספריית ברסלב :
* ספר המדות, הנקרא הנהגות ישרות, לרבי נחמן מברסלב. וורשא, תרע"ב [1912].
* ספורי מעשיות. יידיש. ניו יורק, תרפ"ט 1929.
* קונטרס מעשה מבטחון, לרבי נחמן. תרגום ליידיש. ירושלים, [ת"ש 1940].
* ספר שבחי הר"נ, עם שיחות הר"נ, לרבי נתן תלמיד רבי נחמן מברסלב. נכרך עם ספר משיבת נפש [גרמניה], [תש"ז 1947].
* ספר משיבת נפש, לקוטים מספרי רבי נחמן ורבי נתן. ירושלים, תשי"ג [1953]. נכרך עם ספר מכניע זדים, לרב נחמן גולדשטין. ירושלים, [תש"ט 1949].
* ספר ליקוטי מוהר"ן, לרבי נחמן, נכרך עם ספר פרפראות לחכמה, פירוש ליקוטי מוהר"ן. ניו יורק, תשי"ח [1958].
* ספר שבחי הר"נ, עם שיחות הר"נ, לרבי נתן תלמיד רבי נחמן מברסלב. ירושלים, [תשכ"א 1961].
* הזמנה לתערוכת ספרי רבי נחמן. ירושלים, תשכ"ג 1962.
* ספר לקוטי עצות [אות ת'] עם ביאור ע"ט [עברי-טייטש], לרבי נתן תלמיד רבי נחמן מברסלב. ניו יורק, תשכ"ה [1965].
* ספר פתוחי חותם, מפתח כללי לביאורים על ספרי רבי נחמן, מאת הרב נתן צבי קעניג. בני ברק, תשכ"ח [1968].
מצורפים כרוז הקורא לקיים דברי רבי נחמן ולהתקבץ בראש השנה בירושלים. ירושלים, תשי"ט [1959], תפלה לשלום העולם, מתוך ספר לקוטי תפילות. עברית ותרגום לערבית.
שנים עשר ספרים וכרוזים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening100$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 103

auction search

Collection of Breslev Books

תשעה ספרי חסידות ברסלב:
* ספר המדות. לובלין, [תר"ע] 1910. כרוך בתחילתו עם: תורת ה' תמימה, דרשה שדרש הרמב"ן. פיעטרקוב, [תרע"א] 1911.
* לקוטי עצות השלם. וורשא, תרע"ג [1913].
כרוך עם חמישה ספרים נוספים שאינם קשורים: שער שלום ירושלים, חוברת א'. לובלין, [תרפ"ג] 1923. ספר חיזוק מצות לישראל, חלק ראשון ושני. בילגורייא, תרפ"ה [1924-1925]. מאמר מדרגת האדם ביראה ואהבה, בבקשת השלימות. פיעטרקוב, תרפ"ב [1922]. ספר עשרה למאה. פיעטרקוב, [תרע"ב 1912].
* השתפכות הנפש. מוקצ'בו, תרצ"ב [1932].
* כוכבי אור. ירושלים, תרצ"ג [1933]. שיבוש בסדר הדפים.
* שבחי הר"ן, עם סדר נסיעתו לארץ הקדושה. ירושלים, תרצ"ו [1936].
* ספר המדות. ירושלים, תש"א [1941]. שיבוש בסדר הדפים.
* משיבת נפש. ירושלים, תש"ב [1942].
* חיי מוהר"ן. ירושלים, תש"ז [1947].
* קונטרס מקור השמחה, ברית תפלה. ירושלים, [תש"ל?]. אגודת אור הנצח. שכפול סטנסיל של דפים מודפסים במכונת-כתיבה.
15 ספרים וחוברות (מתוכם 9 ספרי ברסלב). גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening100$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 104

auction search

Four Hassidic Books – Rupschitz, Dzikow

ארבעה ספרים - רופשיץ, דז'יקוב:
* זרע קודש, על התורה בדרך החסידות, מאת רבי נפתלי צבי הוורויץ מרופשיץ. פשמישל, [תרס"ד] 1904. מהדורה שנייה, לא ידועה ביבליוגרפית.
המהדורה הראשונה נדפסה בלבוב בשנת תרכ"ח על כל חומשי התורה. לאחר מכן מופיעה במפעל הביבליוגרפיה (רשומה 0137485) מהדורת פשמישל 1906 [תרס"ו], על חלקים בראשית ושמות בלבד. שם צוינו הסכמות רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא ורבי מאיר יהודה שפירא מביקאווסק המופיעות בספר. כפי הנראה, לפנינו מהדורה לא ידועה, על החומשים בראשית, ויקרא-דברים, שקדמה למהדורת תרס"ו. בשער ספר בראשית נרשמה השנה 1904. לאחר השער הראשון לא נמצאות ההסכמות הנזכרות, ותחת זאת ישנה הודעה מאת המדפיס: "להוי ידוע כי יש ת"י [תחת ידי] הסכמות חדשות מצדיקי וחכמי הדור שליט"א וביחוד מהה"צ כקמו"ר זלל"ה משינאווא, ומהה"צ כקמו"ר שליט"א מבאקאווסק... ומפני הוצאות הדפוס לא העליתים כעת... ואי"ה בגמר הספר בקרוב יודפסו...".
ארבעה חלקים בשני כרכים: כרך ראשון - בראשית, כרך שני: ויקרא-דברים.
חותמות של "חבורא משניות וש"ס סיגעט" ושל רבי שלום איכנשטין (צפת) מאדמו"רי זידיטשוב.
* זרע קודש, על חומשים בראשית-שמות, בדרך החסידות, מאת רבי נפתלי צבי הוורויץ מרופשיץ. פשמישל, [תרס"ו] 1906.
נכרך עמו ספר יסוד יצחק, על ענייני מילה, בדרך הקבלה והחסידות. הליכות עולם, הנהגות וסגולות. רבי יצחק אייזיק הלוי מזורוביץ [מחבר הספרים "רזא מהימנא" ו"אותיות דרבי יצחק"]. פרמישלא (פשמישל), תר"ע [1910]. הקדשה בכתב יד "לטובת עקד חכמי לובלין... תרפ"ט".
* אמרי נועם חלק ראשון ושני, על חמשה חומשי תורה, מאת רבי מאיר הורוויץ, אב"ד דז'יקוב. ירוסלב, [תרס"ז] 1907.
4 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 105

auction search

Collection of Books by Prominent Polish Hassidic Rebbes and Rabbis

חמישה-עשר ספרי חסידות פולין:
* ספר קול שמחה, חדושי תורה מאת רבי שמחה בונם מפרשיסחא. פרמישלה, תרל"ז [1877].
* ספר תורת אמת על התורה, מאת יהודה ליב איגר. לובלין, [תרמ"ט] 1889. חלק א'. מהדורה ראשונה.
* ספר בית אברהם, חדושי הלכות מאת רבי אברהם מטשכנוב. וורשא, תרנ"ט 1899. כריכה מנותקת.
* ספר בית יעקב, דרושים על התורה מאת רבי יעקב אהרון בן משה יאנובסקי. פיעטרקוב, תר"ס 1899.
* ספר קול שמחה, חדושי תורה מאת רבי שמחה בונם מפרשיסחא. פיעטרקוב, תרס"ג 1903.
* ספר תפארת שלמה על הזמנים ומועדים, מאת רבי שלמה הכהן מרדומסק. בענדין, תר"ע 1909.
* ספר אור תורה, ליקוטים מרבי דוב בער ממזריץ'. לובלין, תר"ע 1910.
* ספר כנסת יחזקאל על התורה, מאת רבי יחזקאל הכהן מרדומסק. בענדין, תרע"ג 1913. עם חותמת מנדל רולר רבנות לאדז.
* ספר צדקת הצדיק, תורתו של רבי צדוק הכהן מלובלין. לובלין, תרע"ג [1913].
* ספר קהילת משה על התורה, מאת רבי משה אליקים בריעה מקוזניץ. לובלין, [תרע"ד] 1914. מספר דפים מנותקים. עם חתימה וחותמת של יצחק מאיר טרייטעל קאשויא.
* ספר אור לשמים על התורה, מאת רבי מאיר הלוי מאפטא. לובלין, תרע"ד 1914. עם חתימה וחותמת של חברה בחורים ק"ק סנינא.
* ספר מי השלוח על התורה, מאת רבי מרדכי יוסף מאיז'ביץ. לובלין, תרפ"ב 1922. חלק שני. ללא כריכה.
* קונטרס חובת התלמידים, פרקי הדרכה בעבודת ה', מאת רבי קלנמוס קלמיש מפיאסעצנא. וורשא תרצ"ב [1932]. מהדורה ראשונה.
* ספר תפארת שלמה על התורה, מאת רבי שלמה הכהן מרדומסק. פערנוואלד, [תש"ז 1947 בערך].
* ספר רות עם פירוש רש"י ופירוש השפת אמת, רבי יהודה אריה לייב מגור. ירושלים, תשי"ד [1954]. עם מכתב חתום מאת יהודה לייב היינה.
15 ספרים. גודל משתנה. מצב הכללי טוב.

Opening150$ Sold For625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 106

auction search

Large Collection of Hassidic Books

אוסף גדול של ספרי חסידות:
* ליקוטי יקרים. ליקוטים מדברי הבעש"ט, המגיד ממזריטש, רבי מנחם מנדל מפרמישליאן ורבי מיכל יחיאל מזלוטשוב. לבוב, [תרי"ז] 1857. כרוך עם: ספר אהבת שלום, דרושים על התורה, לרבי מנחם מנדל מקוסוב. לבוב, תרי"ט 1859.
* אגרת הקודש, לרבי מנחם מענדל מויטבסק. [וורשא], [תר"י 1850]. דף השער חסר והושלם בכתב יד. קרעים עם חיסרון בדף האחרון. כרוך בתחילתו עם: מדרש עשרת הדברות וצוואות רבי אליעזר הגדול. וורשא, תרל"ט 1879. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
* ספר נועם אלימלך. לבוב, תר"ל 1869. כרוך עם: ספר קדושת הלוי. לבוב, תר"ל 1869-1870.
* ספר קדושת לוי. וורשא, תרל"ו 1876.
* ספר ישמח משה, על ספר בראשית, מאת רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל. לבוב, תרמ"ז 1887.
* ספר ויכוחא רבא, ויכוח בין חסידים ומתנגדים בעניין דרכי החסידות ונוסח האריז"ל. מונקאטש, תרנ"ד 1894. כרוך עם: ספר יושר לבב, ענייני קבלה, לרבי עמנואל חי ריקי. קראקא, [תר"ן 1890]. חותמות רבי משה מונד, אב"ד מיקוליוב.
* ספר כתר שם טוב, חלק ראשון ושני. פודגורזא-קראקא, תרנ"ח [1898].
* ספר זרע קודש, על חומשים ויקרא-דברים, לרבי נפתלי מרופשיץ. פרמישלה, [תרס"ד 1904 בערך].
* ספר אור פני משה, על כתובים, משניות ואגדות, מאת רבי משה מפשאוורסק. ברדיטשוב, תרס"ד [1904].
* ספר שמן הטוב, ליקוטים מאת רבי שמעלקה מניקולשבורג ומצדיקים נוספים. פיעטרקוב, תרס"ה 1905.
* ספר תולדות יצחק, חלק ראשון ושני על תורה ומועדים, מאת האדמו"ר רבי יצחק מנעסכיז. בילגורייא, [תרס"ט] 1909. כריכה מנותקת.
* ספר אמרי ברוך, דרושים על חומש בראשית, מאת רבי ברוך פינחס רבינוביץ'. וינה, [תרע"ו 1916]. ‬
* ספר צבי לצדיק, חלק ראשון לחודשי השנה ולמועדים, מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מבלאזוב. קראקא, [תרפ"ה] 1925.
* ספר פרי קודש הלולים, לרבי צבי הירש מזידיטשוב. ארשיווא, תרפ"ח 1928.
* ספר כתר תורה, חלק שני, לרבי מאיר בן רבי לוי יצחק מברדיטשוב. סאטומארע, תרצ"ג [1933].
* ספר אור עולם - סוד יכין ובועז, לרבי מאיר מרגליות. ‫ סאטו-מארע, [תרצ"ח 1938 בערך]. לא כרוך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* אורח לצדיק, מאת האדמו"ר רבי אליעזר ליפא בן רבי אלימלך מליזענסק. קליינווארדיין, [ת"ש] 1940.
* ספר נועם אלימלך. מונקאטש, [ת"ש 1940].
* ספר דברי ישכר דוב, לקוטים מהאדמו"ר יששכר דוב ליפשיץ ואביו האדמו"ר רבי אריה ליבוש מאפטא ומשושלת אדמור"י צאנז. ירושלים, תשכ"ד [1964]. ספר זכרון הכולל צילומי פאקסימיליה של כתבי היד של האדמור"ים.
מצורפים ארבעה ספרים חסרים:
* חומש היכל הברכה, על ספר שמות, עם פירוש האדמו"ר מקומרנא. לבוב, [תרכ"ז 1867]. חסר [1] דף שער ושני, דף א, ועוד דף באמצע. דפים מנותקים בהתחלה ובסוף. כריכה מנותקת ללא שדרה.
* ספר תולדות יעקב יוסף. פרמישלה, תרס"ט [1909]. חסרים ששה דפים באמצע הספר.
* ספר נר ישראל, פירושים על שלושה ספרי קבלה מהמגיד מקוזניץ. פיעטרקוב, תרע"ד [1913]. זהו בעצם רק חלק אחד מתוך הספר "לקוטים מהרב ר' פנחס מקוריץ", שנדפס עם שער בפני עצמו. כרוך עם: נזר ישראל, ביאור על הזהר, למגיד מקוזניץ. יוזפוף, [תר"ל] 1870. חסרים יב דף באמצע של הפירוש על ספר שמות. כרוך עם: ספר הדרת קודש, על שלושה עשר עקרים, לרבי שמעון בן שמואל מצרפת. וורשא, [תר"ע] 1910.
* ספר דברי אמת, על התורה, מאת רבי יעקב יצחק הורוויץ "החוזה מלובלין". מונקאטש, [תרע"ג 1913]. חסר [1] דף אחרון.
כ-28 ספרים (מתוכם 26 ספרי חסידות) ב-23 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים, בלאי וקרעים.

Opening120$ Sold For500$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 107

auction search

Hassidic Stories and Torah Homilies

אוסף ספרי מעשי צדיקים וליקוטים חסידיים:
* ספר דרכי ישרים, הנהגות ישרים מרבי מענדל מפרמשלן. לבוב, [תרכ"ד] 1864. חתימת צבי הירש גוטליב מסטרופקוב, חתימת יוסף שווארץ מבוניהאד.
* ספר ספורי צדיקים מארבעה מטיבי לכת, סיפורי צדיקים, מאת מיכאל לוי פרומקין. לבוב, תרכ"ה 1864.
* ספר שבחי צדיקים, סיפורי צדיקים, מאת מענדל ציטרין. וורשא, תרמ"ג 1883. דפים מנותקים.
* ספר דרך האמונה ומעשה רב, סיפורים חסידיים, מאת יעקב שלום הכהן דינר. וורשא, [תרמ"ט 1889].
* ספר זכרון טוב והוא ספורי מעשיות, על רבי מרדכי מנעסכיז, מאת יצחק לנדא. פיעטרקוב, תרנ"ב 1892.
* ספר אמונת צדיקים, סיפורי צדיקים, מאת יצחק דוב בער בן צבי הירש. וורשא, תר"ס 1900.
* ספר מילין יקירין, דברי תורה מצדיקים שונים, מאת אברהם יצחק דזובאס. פיעטרקוב תרס"ב 1902.
* סיפורים פון רבי יצחק אשכנזי לוריא האר"י ז"ל, מאת ישראל דוד מילר. לבוב תרס"ד 1904. בלי כריכה.
* ספר קהל חסידים החדש, סיפורי צדיקים, מאת יצחק דוב בער בן צבי הירש. לבוב, תרס"ו [1906]. מנותק בלי כריכה.
* קונטרס דובר שלום, ליקוט דברי צדיקים, מאת שלום אליהו שטאם. פיעטרקוב, תרס"ו 1906.
* ספר רשפי אש השלם, כתבי רבי מרדכי מנעסכיאז. פיעטרקוב, תרס"ז 1907. מנותק ובלי כריכה.
* ספר נפלאות היהודי, חידושים ודברי תורה של רבי יעקב יצחק הנקרא היהודי הקדוש. פיעטרקוב, [תרס"ט] 1909.
* ספר דבש השדה, סיפורים וחידושים מגדולי החסידות, מאת דוב בעריש בריל. וורשא, תר"ע 1910.
* ספר שפתי צדיק, סיפורים מגדולי החסידות. פשמישל, [תר"ע בערך 1910]. יידיש.
* ספר אהל נפתלי, אודות רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, מאת אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן. לבוב, תר"ע [1910].
* ספר אמרות טהורות, דברי תורה מרבי משה מקאברין. וורשא, תר"ע [1910].
* ספר סיפורים נוראים, סיפורי צדיקים, מאת יעקב קאדאניר. מונקאטש, תרע"ב 1912.
* ספר נפלאות הרבי, אודות רבי יעקב יצחק הורוויץ הנקרא החוזה מלובלין, מאת משה מנחם וולדן. ווארשא, [תרע"א 1911]. הפרט על השער: פרט של תרע"א. כריכה מנותקת.
* ספר אהל שלמה, אודות רבי שלמה הכהן מראדומסק בעמח"ס תפארת שלמה, מאת יצחק מרדכי הכהן רבינוביץ. פיעטרקוב, תרפ"ד [1924].
* ספר שפתי צדיקים, סיפורי צדיקים. לודז, תרפ"ד [1924]. רשומים רבים בעפרון על כריכה פנימית על עניינים רוחניים.
* מעשיות ושיחות צדיקים, סיפורי צדיקים, מאת ישראל דוד הלוי זיס. וורשא, תרפ"ד [1924]. כריכה מנותקת.
* ספר שיח שרפי קודש, דברי תורה וסיפורים של אדמו"רי פולין. לודז, תרפ"ה [1925]. חלק שלישי, חלק רביעי. כריכה מנותקת.
* ספר לקוטי עצות, רבי נחמן מברסלב. לובלין, תרפ"ז 1927. כריכה מנותקת.
* ספר אם לבינה, תולדות וקורות רבי מנחם מענדל מרימנוב, מאת יקותיאל אריה בן גרשון קאמלהאר. טארנוב, תרפ"ח 1927. עם חותמת אלעזר אלימלך וואלדמאן מבאדיאב.
* ספר קהל צדיקים, הנהגות ישרות וחידושי תורה, מאת מרדכי ברקמן. בענדין, תרפ"ז [1927]. מנותק ובלי כריכה.
* ספר אהלי צדיקים, סיפורי צדיקים, מאת אלטר אליקים שרגא שפירא. טשערנוויץ, תרצ"ו [1936]. בלי כריכה.
* ספר דרכי ישרים, הנהגות ישרים מרבי מענדל מפרמשלן. סעקעלהיד, [תש"א 1941 בערך]. מנותק ובלי כריכה.
* ספר זכותא דאברהם, תורות וסיפורים מרבי אברהם מפוריסוב, מאת אריה מרדכי רבינוביץ. ירושלים, תש"ט [1959].
* ספר אור האמת, תורתו של רבי דוב בער המגיד ממעזריטש אשר נכתב על ידי רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. [ללא מקום ושנה].
כרוך עם: ספר שמן הטוב, דברי של רבי שמעלקא מניקלשפורג, מאת אברהם שמחה בונם חיים מיכלזאהן. פיעטרקוב, תרס"ה 1905. עם חותמת וחתימת מנחם מענדל שלעזינגער מסאסנאווצע.
כרוך עם: ספר סיפורי צדיקים החדש, מאת אברהם יצחק זינקאוויץ. פיעטרקוב, תרס"ט 1909. שני חלקים.
* תשעה ספרים כרוכים יחד:
כתבי קודש, רבי משולם פייביש מזבאריז. דעש, תרצ"ג 1933.
מגילת סתרים, מכתב רבי שמשון מאוסטראפאליא. אוהעלי.
גבורות ארי, תולדות רבי ליב שרה'ס. לבוב.
מדבר קדמות, ליקוטים מאת חיים יוסף דוד אזולאי. פיעטרקוב, תרפ"ט [1919].
דברי דוד, ליקוטים מאת דוד לידא מאמשטרדם. ווארשא, תרפ"ט [1929].
לקח טוב, אברהם יגל הנאליקי ממונציליצי. לאדז.
מעשה נורא ר' יוסף דילה ריינה עם חמשה תלמידיו, המעתיק שלמה נאמארו הירושלמי. בארדיוב, תרפ"ג 1923.
נפלאות הקדושים, סיפורי רשב"י. ווארשא, תרע"א [1911]. ביידיש.
נפלאות הרבי ר' בונם מפרשיסחא. ווארשא, תרפ"ו [1926]. חלק שני. ביידיש.
מצורפים שני ספרים חסרים:
* ספר מעשה צדיקים, סיפורי צדיקים על גדולי החסידות, מאת מנחם מענדל בודק. לובלין, תר"ס 1899. חסר 5 דפים בסוף.
*ספר נפלאות הרבי, אודות רבי יעקב יצחק הנקרא החוזה מלובלין, מאת משה מנחם וואלדען. [ווארשא, תחילת המאה עשרים בערך]. חסר דף השער שני.
כ-45 ספרים ב-35 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening120$ Sold For450$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 108

auction search

Collection of Hassidic Books

אוסף ספרי חסידות:
* ספר נועם אלימלך. לבוב, [תר"י] 1850. סימני עש קלים.
* ליקוטי תורה, לרבי מרדכי מטשערנוביל. לבוב, 1865.
* פתגמין קדישין, מגדולי החסידות. וורשא, [שנות התר"ף 1920].
* קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו זי"ע, על פי העתקות נאמנות ומדויקות. עם הערות מאת חיים בלאך. וינה-ברלין, [תרפ"ג 1923].
מעטפת קדמית מנותקת, עם קרעים. קמטים.
* אגרות קודש מארץ הקודש, אגרות מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל מויטבסק ורבי אברהם מקאליסק. [בארדיוב], תרפ"ז [1926]. גיליונות לא חתוכים.
* שתי חוברות: מאמרים של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, ללמוד ברבים ביום ב' ניסן תרצ"א. ריגה, תרצ"א [1931]. מאמרים ללמוד ברבים ביום ב' ניסן תרצ"ב, מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש. ריגה, תרצ"ב [1932]. מעטפות מנותקות.
* יחי ראובן, חדושים על מסכת חגיגה - חלק ראשון, " כולל דרושים... מרבותינו הקדושים תלמידי בעש"ט ז"ל ועפ"י.. ששמעתי מההצו"ק מבעלזא זצל"ה", מאת רבי ראובן חיים ויינברגר. מונקאטש, תרצ"ו [1936]. גיליונות לא חתוכים.
* ספר פרי עץ, מאת רבי מנחם מנדל מויטבסק. קראקא, תרצ"ז [1937]. כרוך עם: אור פני משה, מאת רבי משה מפשוורסק. בילגורייא, תרצ"ז [1937].
10 ספרים ב-9 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים וקרעים.

Opening50$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 109

auction search

Hassidic Book Collection

22 ספרי חסידות:
* שבחי הבעש"ט. ‫ [רוסיה-פולין], [ת"ר 1840, בערך]. ‬ שער מצולם. כריכה חדשה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* שבחי בעל שם טוב. [לבוב], [ת"ר 1840 בערך]. כריכה חדשה. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
* ספר מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים, לרב דוב בער ממעזריטש. לבוב, [תרכ"ג] 1863.
* סדורו של שבת חלק ראשון ושני, מאת ‫רבי חיים בן שלמה מצ’רנוביץ. לבוב, [תרכ"ג] 1863. קרע באחד הדפים.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* ספר אור החיים, על האמונה, ‫מאת רבי יוסף בן חיים יעבץ. לבוב, תרכ"ד 1863.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* שפתי צדיקים, דרושים על דרך החסידות לרב פנחס לרנר מדינוב. לבוב, [תרכ"ה] 1865.
* דברי משה, דרשות על התורה בדרך החסידות. זולקווא, [תרכ"ה] 1865.
* צפנת פענח, דרושים על דרך החסידות, לרב יעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאה. לבוב, תרכ"ו 1866.
* דברי שמואל, על התורה והלכות יו"ט. רבי שמעלקא מניקלשבורג, לבוב, [תרכ"ט] 1868.
* ספר דרכי צדק עם דרך אמת, הנהגות ודרכי מוסר. לבוב, [תרל"ג] 1873.
* דברים נחמדים, מפי רבי פינחס מקוריץ. זיטאמיר, תרל"ז 1876.
* לקוטי שושנים, מפי רבי פינחס מקוריץ. תרל"ז 1876.
* תולדות יעקב יוסף חלק ראשון, על התורה, לרב יעקב יוסף הכהן מפולנאה. וורשא, תרמ"א 1881.
* תורת חיים, דרושים על התורה, לרב חיים בן מנחם מנדל מקוסוב. קולומיא, [תרמ"ד] 1883.
* ברכת החיים, הנהגות, לקוטים, עצות וחידושי דינים, מאת רבי חיים ישעיה הכהן. לובלין, [תרנ"א] 1890.
* תקנות תמכין דאורייתא, תקנות בק"ק מונקאטש, מאת ‫צבי אלימלך בן פסח שפירא מדינוב. מונקאטש, תרנ"ו [1895].‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* משיבת נפש, ויכוח עם מתנגדי הבעש"ט. וורשא, תר"ס 1900.
* כתר תורה, חידושים על הרמב"ם ועל גפ"ת, מאת רבי מאיר בן לוי יצחק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. וורשא, תרס"ו 1906.
* הרב מלאדי, חיי הרב, ספריו שיטתו וקורות מפלגת חב"ד, מאת מרדכי טייטלבוים. וורשא, תר"ע [1910].
* ספר המאמרים, לרב יוסף יצחק שניאורסאהן. יידיש. ברוקלין תש"ו [1946].
* לקוטי דיבורים, לרב יוסף יצחק שניאורסאהן. ברוקלין, תש"ח [1948].
* זכות ישראל הנקרא עשר קדושות, דברי ימי עשרה צדיקים, מאת ישראל ברגר. ירושלים, תש"י [1950]. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
כ-22 ספרי חסידות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening100$ Sold For350$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 110

auction search

Collection of Hassidic Pamphlets – Anecdotes and Homilies

אוסף חוברות חסידות - סיפורים ודברי תורה: 
* מרגניתא דר' מאיר, ליקוטי תורה וחסידות של רבי מאיר מפרמישלן. לבוב, תרפ"ו [1926]. 
* קונטרס דובר שלום, צוואת רבי שלום מהעיר בראהין. ניו יורק, [תר"ץ 1930?]. 
* תולדות וזכרונות של הרב הילל ליכטנשטיין. סאטמר, תרצ"א [1931]. כריכה מפורקת. כתמים. 
* טהרת הקודש, תיקון מידת היסוד על פי תלמידי הבעש"ט. סאטמר, [תרצ"א 1931]. 
* שתי חוברות מנפלאות הרב הקדוש מפילץ, הרב הקדוש מקרקא והרב הקדוש מראדין, בעל החפץ חיים. וורשא, תרצ"ו [1936]. יידיש. דפים מנותקים. כתמים. 
* זכרנו לחיים, סיפורים על רבי חיים מצאנז ובניו, ועל רבי חיים אלעזר שפירא, האדמו"ר ממונקאטש. מונקאטש, תרצ"ח 1937. 
* 7 חוברות של דאס מלכות'דיגע חסידות, על חסידות רוז'ין, מהמגיד ממזריטש, בנו רבי אברהם המלאך, נכדו רבי שלום שכנא מפראהביטש ונינו רבי ישראל פרידמן. יידיש. וורשא, תרצ"ז [1937]. 
* תולדות חייו והסתלקותו של רבי אהרון רוקח, האדמו"ר מבלז. ירושלים, תשי"ז [1957]. פורטרט ותמונות. קיפולים וקרעים בשולי הדפים. 
​15 חוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 111

auction search

Torah Writings – Satmar Rebbe

שלושה כרכים של דברי תורה וחידושים שנשמעו מהאדמו"ר רבי יואל מסאטמר ופורסמו בהדפסות פנימיות, רובם שכפול הקלדה במכונת כתיבה (סטנסיל):
* בראשית-דברים, חגים, חנוכה ופורים. ירושלים, תשט"ז. שני כרכים. שכפול סטנסיל.
* דברי תורה לשבתות וחגים מן השנים תשי"ז-תש"ך. ניו יורק, [אחר תש"ך 1960].
3 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 112

auction search

Satmar Rebbe – Torah Teachings and Memories Committed to Writing by His Deciple

דפים בדפוס ובכתב-יד, זכרונות ודברי תורה מאת רבי מנשה קניג, תלמיד הרבי מסאטמר.
דפים מודפסים עם סיפור קורותיו של רבי מנשה קניג בעת לימודו בישיבת סאטמר שברומניה בתקופת השואה, תיאור דמותו של האדמו"ר מסאטמר [ייתכן שהזכרונות הם חלק מהספר "זכרונות רמב"ח (רבי מנשה בן חיים) - בית רבי, זכרונות ורישומים... מתקופת לימודו בסאטמאר", שכתב הרב קניג. [ירושלים, תשנ"א 1991]. עם מספר דפים בכתב-יד, דברי תורה [כנראה מאת הרב קניג].
52 עמ' מודפסים, 6 דפים בכתב יד. מצב טוב.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 113

auction search

Likkutei Amarim – Torah Teachings of Belzer Rebbe

לקוטי אמרים חלק א וחלק ב, שיחות האדמו"ר מבעלזא, מלקט ומסדר ישראל קלפהולץ. בני ברק [תשכ"ב 1962]
אמרי קודש שיצאו מפי האדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלזא. הרב יהושע רוקח (תקפ"ה - תרנ"ד, 1823 - 1894) האדמו"ר השני בשושלת בעלז. מכונה בחסידות בעלז "האדמו"ר האמצעי". צעיר בניו של רבי שלום רוקח "השר שלום", מייסד שושלת בעלזא. עם פטירת אביו בכ"ז באלול ה'תרט"ו (1855), למרות היותו צעיר הבנים, הוכתר כרב העיירה בעלזא וכרבם ומנהיגם של רבבות חסידי בעלזא ברחבי אירופה והעולם כולו. כיהן באדמו"רות קרוב לארבעים שנים, עד לפטירתו. נחשב לאחד מגדולי המנהיגים החסידיים באירופה בדורו. בימיו הפכה חסידות בעלזא לאחת החסידויות הגדולות.
שני חלקים, על התורה והמועדים.
27 ס"מ. מצב טוב.

Opening100$ Unsold

Auction Online 3 Lot Number 114

auction search

Likkutei Amarim Tanya – Thousandth Edition

ספר ליקוטי אמרים תניא, "הוצאת האלף". ברוקלין - ניו יורק, י"א ניסן תשמ"ד 1984.
מהדורת האלף של ספר התניא. כרך מפואר, בסופו מדור ביבליוגרפי נרחב של דפוסי התניא, צילומי שערים מההוצאות הקודמות וכתבי היד של ספר התניא. מהדורה זו חולקה על ידי הרבי מליובאוויטש לאחר התוועדות י"א ניסן תשד"מ (יום הולדתו ה-82) באמצעות כ-50 אברכי הכולל.
19 ס"מ, כריכה וסימניות-בד כחולות, נייר איכותי, שוליים רחבים. מצב טוב מאוד.

Opening150$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 115

auction search

Likutei Amarim Tanya – Munkatsch, 1943

ספר לקוטי אמרים, תניא. מונקאטש, [תש"ג 1943].
חותמות של "חברא ש"ס דקהל היראים בודאפעסט".
‫[5], ה-קעו דף. כ-20 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. שני שערים, הראשון צבעוני. כריכה מקורית פגומה וקרועה בצדה הקדמי ובשדרה.‬‬‬‬‬‬‬

Opening100$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 116

auction search

Kuntres HaHitpa’alut – Pamphlet Concerning the Matter of Choice

"קונטרס ההתפעלות", מאת [האדמו"ר האמצעי] רבי דוב בער ב"ר שניאור זלמן. כרוך עם "קונטרס קטן מענייני בחירה", [זולקווא?, אחרי תר"י - 1850]. מהדורה שניה.
ד, ט-כא, [1]; ח, [1] דף. 19 ס"מ. מצב טוב, כתמים. כריכה פשוטה.
חיקוי של המהדורה הראשונה. תאריכים מזוייפים בשערי שני הספרים.

Opening50$ Sold For113$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 117

auction search

Torat Hayim – Shanghai, 1947 – Manuscript Lithograph

ספר תורת חיים, על ספר שמות. דרושי חסידות מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן "בעל התניא" ובנו האדמו"ר האמצעי רבי דוב בער. הדפסה של צילום כת"י מעתיק. שאנגהאי, תש"ז [1947].
בדברי ההקדמה של המו"ל רבי מנחם מנדל שניאורסאהן, הרבי מליובאוויטש: "הוצאה זו היא פוטוגראפיא מכי"ק המעתיק ר' שמואל סופר".
[2], תרסט דף. 25.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית, מעט בלויה ומעוקמת.

Opening80$ Sold For163$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 118

auction search

Likkutei Diburim and Kuntres HaTefilah – Shanghai, 1942

ספר "לקוטי דבּורים - משיחותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובּאוויטש". עם קונטרס התפלה מהאדמו"ר הרש"ב. שנגהאי, תש"ב [1942].
כרך זה מכיל הדפסת-צילום של ספרים וחוברות שונים שנדפסו בשנים תרצ"ב-תש"ב. בשער נרשם כי נדפס: "בהוצאת 'ועד הדפסת דא"ח' שנגהי, י"ב וי"ג תמוז תש"ב".
580 עמ'; 400-356 עמ'. 16.5 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. כריכה מקורית מודפסת.

Opening80$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 119

auction search

Torah Or Siddur – Chabad, Brooklyn, 1941 – Edition Used by Lubavitcher Rebbe – Missing Volume

סידור תורה אור, תפלות על פי נוסח האר"י ועל פי דיני הרב בעל התניא, בהוצאת אגודת חסידי חב"ד העולמית. ברוקלין, [תש"א 1941].
המהדורה הידועה של סידור תורה אור, בעריכתו של רבי אברהם דוד לאוואט. לפי המסופר, נתן האדמו"ר הריי"צ מהדורה זו במתנה לחתנו האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש - הרבי מחב"ד, ובה השתמש הרבי בכל יום.
סידור תורה אור יצא לאחר מכן במהדורות נוספות, אך במהדורת תש"א יש כמה שינויים לעומת המהדורות האחרות. אחד מהם הוא שבסוף מהדורת תש"א מופיע חלק נוסף - לראש-השנה ויום הכיפורים, הכולל את כל הפיוטים וחזרת הש"ץ לימים הנוראים שלא מופיעים בדרך כלל בסידור התפילה, אלא במחזור לימים הנוראים.
[3], ה-רלג; [1], לז, לט-מא דף. שבעה דפים ריקים שנשמטו בדפוס. 22 ס"מ. מצב טוב.‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For138$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 120

auction search

Collection of Chabad Publications

אוסף חוברות חב"ד:
*אוסף חוברות חב"ד: בטאוני חב"ד ודפי שיחות של הרבי מלובביץ'. תל אביב-ניו יורק, שנות הארבעים עד שנות השישים.
*ספר לקוטי שיחות, ליקוט של שיחות הרבי מלובביץ' על החומשים בראשית, שמות, תחילת ספר ויקרא. תל אביב, תשכ"ד-תשכ"ה [1965-1964]. הדפסת סטנסיל.
148; 308-109 עמ'. 20.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening100$ Unsold

Auction Online 3 Lot Number 121

auction search

Collection of Tanya Books Printed in Various Countries

לקוטי אמרים - תניא. שמונה עשר עותקים משנות החמישים ועד שנות השמונים, שנדפסו במקומות שונים בארץ ובעולם: חברון, ירושלים העתיקה, בסיס צבא ארה"ב באי גרנדה, קזבלנקה, סינגפור ועוד. בשפות שונות: עברית, ערבית יהודית, ויידיש.
גודל משתנה. מצב טוב.

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 122

auction search

Or Torah Siddur, Sha’arei Tefilah, Second Volume – Vilna, 1886

סדור אור תורה ושערי תפלה חלק שני, "כל הענינים שלא נדפסו בסדור הראשון". ווילנא, תרמ"ז 1886. [2], ה-מ, טו, כא, עז דף. בעותק שלפנינו חסרים 49 דפים.
נכרכו עמו:
ספר לקוטי אמרים, תניא, לרבי שניאור זלמן מלאדי. ווילנא, תר"ם 1879. סה דף.
ספר דברי נועם, דברים בין רבי יעקב שמשון משיפטקובה ובין רבי יחזקאל לנדא סג"ל, בעל הנודע ביהודה. וורשא, תרנ"ב 1892. טז דף.
ספר פוקח עורים, לרבי דוב בער, בן האדמו"ר הזקן. ווילנא, תרל"ב 1876. ח דף. יידיש.
21 ס"מ. בלאי. כתמים. סימני עש. דפים מנותקים.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 123

auction search

Manuscript Collection – Chabad Writings

אוסף דפים ומחברות של מאמרי חסידות מתורת חב"ד, מכותבים שונים ומתקופות שונות.
* מחברת מאמרים לספירת העומר ועוד. כתיבה עם הגהות ותיקונים. [חלק מהדברים נמצאו בספר "מגן אבות" למוהרש"ז במוהרי"ל מקאפוסט].
* מאמר "פדה בשלום נפשי" מאדמו"ר נ"ע, י"ט כסלו תרכ"א.
* מאמר "ועשו לי מקדש", תרס"ב.
* רשימה מדברי הריי"צ בביקורו בבית כנסת "תפארת ישראל - רוזין" בירושלים העתיקה ומדבריו בשנת תש"א.
* דפים שונים, מאמרי חסידות וחידושי הלכות. כעשרה פריטים, עשרות דפים, גודל ומצב משתנה, בינוני-גרוע עד טוב-בינוני.

Opening100$ Sold For325$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 124

auction search

Chabad – Collection of Books

חסידות חב"ד - אוסף ספרים:
* קונטרס ההתפעלות, מאת [האדמו"ר האמצעי] רבי דוב בער ב"ר שניאור זלמן. כרוך עם קונטרס קטן מענייני בחירה, וורשא, תרל"ו 1875.
* פלח הרמון, על ספר בראשית, מאת רבי הלל מפאריטש, רב חב"די, תלמידם של אדמו"רי חב"ד הראשונים. ווילנא, [תרמ"ו] 1886. כתמים.
* ספר תניא - לקוטי אמרים. ווילנא, תר"ץ 1930. דפים מנותקים. כריכה מפורקת.
* לקוטי תורה, על ספר ויקרא, במדבר, דברים וחמש מגילות, לכל חלק שער נפרד, מהאדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי. ניו יורק, תש"ח [1948].
* ספר תניא - לקוטי אמרים. קהיר, תשמ"ד [1984].
5 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 125

auction search

Large Collection of Chabad Books and Publications

אוסף גדול של ספרים וחוברות של חסידות חב"ד. בין הספרים: שלחן ערוך הרב, או"ח, חלק ג. שטעטטין, תרכ"ד [1864]. דרושי חתונה, מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון. ריגה, תרפ"ט [1929]. פוקח עורים, מאת רבי דוב בער שניאורי. ניו יורק, [ת"ש 1940]. צמח צדק. נדפס ע"י תלמידי ישיבת תומכי-תמימים בשנגהאי [תש"ו, 1946]. חוברות רבות.
כ-70 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנה. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening200$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 126

auction search

Manuscripts, Copies of Letters – The Ba’al Shem Tov, His Disciples and the Rebbe of Kopust

* שלושה מכתבים שכתב הבעש"ט בשנת תקי"ז-תק"ך, לתלמידיו ולגיסו רבי גרשון מקיטוב.
שני מכתבים שכתב רבי שניאור זלמן מלאדי בשנים תקס"ג-תקס"ד.
מכתב שכתב רבי מנחם מנדל מוויטבסק בשנת תקל"ז, ובו הוראות כיצד יתנהגו עמו לאחר פטירתו.
מכתבים אלו מופיעים בספר קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ותלמידיו. לדעת רבים ספר זה הנו מעשה זיוף מתוחכם של המו"ל, ר' משה חיים אפרים בלאך (תרמ"א-תשל"ג), סופר מוכשר ופולמוסן, שהיגר מווינה לארצות הברית לפני השואה.
קרעים, עם חיסרון בטקסט. כתמים.
* שלושה מכתבים שכתב האדמו"ר מקאפוסט רבי יהודה לייב שניאורסון בשנים תרכ"ז-תרל"ד.
רבי יהודה לייב שניאורסון (מהרי"ל מקאפוסט; 1808 - 1866), בנו השני של האדמו"ר ה"צמח צדק", נינו של רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד שושלת חב"ד. עוד בחיי אביו, עבר מהרי"ל לעיירה קאפוסט והחל לכהן כאדמו"ר עצמאי. לאחר שני דורות שבה החצר והתמזגה עם חסידות חב"ד ליובאוויטש.
מצב טוב.

Opening50$ Sold For88$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 127

auction search

Torah Teachings of Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn

שלוש מחברות בכתב יד וסטנסיל של מאמרים ושיחות של הרבי הריי"ץ מליובאוויטש, שנכתבו על ידי תלמידים לא ידועים. תרפ"ד-תרפ"ט.
21X17 ס"מ. מצב טוב-בינוני. דפים דהויים. כתמים. כריכות חדשות.

Opening100$ Sold For238$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 128

auction search

Tehillim – Dedication by Kashnover Rebbe

ספר תהלים עם פירוש תפלה למשה, מאת רבי משה טייטלבוים, מייסד שושלת סיגט-סאטמר. ברלין, תרפ"ט 1929.
הקדשה בכת"י ובחתימתו של רבי שרגא זאב פייבל הלברשטאם מקאשנוב. רבי שרגא פייבל מצאצאי רבי חיים הלברשטאם בעל ה"דברי חיים" מצאנז, כיהן כאדמו"ר מקשאנוב בבורו פארק.
[2], שנד דף. 18 ס"מ. מצב טוב. כריכה מפורקת.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 129

auction search

Torah Teachings of Rabbi Chaim Hirschenzon – Author’s Dedication

מוצל מאש המלחמה העולמית הוא חידושי הרח"ה חלק ראשון, מאת רבי חיים הירשנזון. ירושלים, תרע"ד-תרפ"ד [1924-1914]. הקדשה בכתב ידו של המחבר.
חידושים על מסכת הוריות, על גפ"ת ועל דברי הראשונים, "מתבאר בו כח ב"ד [בית-דין] יפה, כח קהל ועדה, נשיא, וכהן משיח".
רבי חיים הירשנזון (תרי"ז-תרצ"ה, אוצר הרבנים 5961), רב גאון וסופר משכיל, מהוגי הדעות המפורסמים של הציונות הדתית. נולד בצפת ועבר עם משפחתו לירושלים, בה הקימו את דפוס הירשנזון. ממקימי "בית מדרש אברבנאל", שהפך אח"כ לספריה הלאומית. השתתף בקונגרס הציוני הראשון. היגר לארה"ב ושימש כרב בעיר הובוקן שבניו ג'רזי. חיבר עשרות ספרים, שרובם עסקו בשאלת הקמת מדינה יהודית מנקודת מבט הלכתית.
[2], קד, [1] דף. 26.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 130

auction search

Siddur Tefilah Yesharah – Dedication by Bostoner Rebbe Rabbi Levi Yitzhak HaLevi Horowitz

סידור תפלה ישרה החדש, "נוסח ברדיטשוב - באסטאן", יצא לאור ע"י האדמו"ר מבוסטון. הקדשה בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי לוי יצחק הלוי הורוויץ. ברוקלין, תשל"ו [1976].
[2], 517, [16] עמ'. 23 ס"מ. מצב טוב.

Opening80$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 131

auction search

Ma’avar Yabok – Amsterdam, 1732 – Dedication by Author’s Great-Grandson

ספר מעבר יבק, תפילות, דינים ומאמרים בענייני יום-המיתה וטהרת הנפטר, מאת רבי אהרן ברכיה ממודינה. אמשטרדם, [תצ"ב 1732]. דפוס שלמה פרופס. טופס עם שוליים רחבים. הקדשת נין המחבר, רבי עזריה בן מזל טוב סנגוויטי לרבי יעקב משה עייאש, בדף השער: "מנחה קטנה היא שלוחה להרב הגדול מעוז ומגדול... כמוהר"ר יעקב משה עאייאש נר"ו.. ממני איש צעיר הק' עזריה בלא"א כמה"ר מזל טוב סנגויטי ס"ט נין ונכד מע' המחבר...".
[4], רכח דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. נזקי עש. כריכה ישנה ופגומה, ללא שדרה.

Opening100$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 132

auction search

Shomer Emunim – First Edition – Proofreading Marks and Notations by Author

ספר שומר אמונים, לחזק הלבבות לאמונה. חלקים א-ב, ובסוף נלוו אליו קונטרס אהבת הבורא ואני מאמין ושירי דביקות ושמחה [מאת רבי אהרן ראטה]. ירושלים, [תש"ב, 1942]. מהדורה ראשונה. שלשה שערים. הגהות בכתב יד של תיקוני טעויות בספר [כנראה בכתב יד קדשו של המחבר]. בדף האחורי רישום "מוגה".
האדמו"ר הקדוש רבי אהרן (ר' אהר'עלע) רוט - (תרנ"ד-תש"ז). למד בישיבת רבי ישעיה זילברשטיין בווייטצן. חסיד ותלמיד של האדמו"ר רצ"א מבלוזוב והאדמו"ר מהרי"ד מבעלז. עובד ה' מנעוריו במסירות נפש. ייסד חבורות לעבודת ה' במסירות נפש בבודפשט ובסאטמר וקרא שמן "שומר אמונים". בשנת תרפ"ה עלה לירושלים וגם בה הקים חבורת חסידים ותלמידים לעבודת ה' בדרכי החסידות. בשנים תר"ץ-תרצ"ט חזר לחבורת חסידיו בסאטמר ואחר כך עבר לבערעגסאס. בשנת תרצ"ט חזר לירושלים וארגן מחדש את חבורתו הקדושה שממשיכה עד ימינו את דרכו בקהילות החסידיות "תולדות אהרן", "שומרי אמונים", "תולדות אברהם יצחק", "מבקשי אמונה" ועוד. (אנצי' לחסידות א', קעה-קעח). ספריו הרבים ("טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר אמונים" "מבקש אמונה" ועוד) יצאו במהדורות רבות. ספר זה שלפנינו הוא המרכזי בתורת החסידות והאמונה שהנחיל ר' אהרן לדורות. מהדורתו הראשונה שלפנינו יצאה בעילום שם המחבר.
[1], ז, [1], י-לז, קכה דף; יא, [6] דף; נה, לד דף; [1], מג, [4] דף. 16.5 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב.
הספר יצא בשלבים (הדפסת קונטרסים) בשנים תש"א-תש"ג, ומכאן פשר ספירות הדפים הרבות בספר אחד. ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0167199.

Opening50$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 133

auction search

Two Books Dedicated and Signed by Rabbi Tzvi Hirsch Farber

* כרם הצבי, חלק ראשון, לרצ"ה פרבר. וינה, [תר"ף 1920]. הקדשה בכת"י וחתימת המחבר.
דרושים על פרשיות התורה בראשית-תולדות.
קסח, [4] עמ’. 24 ס"מ. מצב טוב.
* אשת חיל, לרצ"ה פרבר. לונדון, תרצ"ד [1924]. הקדשה בכת"י לרב "הישיש ר' יוסף הכהן", וחתימת המחבר.
חוברת עם פירושים, מחשבות ורעיונות על פסוקי 'אשת חיל'. בשער הספר חותמת של הגאון רבי משה מונד זצ"ל אבדק"ק מיקאלאיוב, מחשובי חסידי בעלזא.
מ עמ'. 25 ס"מ. מצב טוב.
הגאון המפורסם רבי צבי הירש פרבר (תרל"ט-תשכ"ז, 1879-1966, אוצר הרבנים 17400). נולד בסלבודקה, למד אצל הגאון רבי יצחק אלחנן, ואצל רבי יצחק בלאזר ורבי נפתלי אמסטרדם תלמידי רבי ישראל מסלנט. בשנת תר"ע בא לאנגליה והיה עמוד התווך של היהדות החרדית בלונדון. ייסד את "ועד הרבנים החרדים" בלונדון. נודע בבקיאותו בש"ס ופוסקים והיה דרשן נפלא. מספריו: "כרם הצבי" "חקרי הלכות" "שיח צבי" ועוד.

Opening50$ Sold For213$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 134

auction search

Two Books by Rabbi David Abbuhatzirah – Author’s Dedication

* ספר פתח האהל, דרושים על התורה, מאת רבי דוד אביחצירא. ירושלים, תשמ"ג [1983]. הקדשה בכתב יד מאת רבי דוד אביחצירא (טבת תשד"מ).
* אביר יעקב, תולדות חייהם של הרבנים לבית אביחצירא, מאת חנוך ריגל. נהריה, תשס"ד. הקדשה בכתב ידו של רבי דוד אביחצירא (מנחם אב תשס"ד).
מצב טוב.

Opening200$ Sold For400$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 135

auction search

Zekher Natan – Vienna, 1872 – Author’s Dedication

ספר זכר נתן, מאת רבי נחמן נתן קורונל. וינה, תרל"ב [1872].
דינים לעוברי דרכים ימים ומדברות. רבי נחמן נתן קורוניל (תק"ע-תר"ן), יליד אמשטרדם, גאון ומקובל, מגדולי חכמי ירושלים. מחבר ספרים ומוציא לאור מכתבי יד קדמונים. הקדשה 7 שורות בכתב יד מאת המחבר.
XII עמ’, קלה, [1] דף. 21 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 136

auction search

Tziyun LeNefesh Hayia – Stamps and Signatures of Rabbi Ya’akov Chaim HaKohen – Three Books

שלושה ספרי צל"ח (ציון לנפש חיה). חידושים על התלמוד, מאת רבי יחזקאל סג"ל לנדא.
* צל"ח על מסכת פסחים. יוזפוב, תרט"ו 1855. ספירת דפים משובשת.
* צל"ח על מסכת ברכות. יוזפוב, תרט"ז 1856. בשער: "נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא". ‬
* צל"ח על מסכת ביצה. יוזפוב, תרי"ז 1856. בשער: "נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא". ספירת דפים משובשת.
בכל הספרים חתימות וחותמות של חיים יעקב הכהן, בן יהודה דוב מיאסי.
רבי חיים יעקב הכהן, (נולד בשנת ת"ר בעיר יאסי - רומניה), מחכמי צפת, ומרוכשי אדמות ג'עוני - עליה הוקמה המושבה ראש פינה. בשנת תרכ"ו (1866) נשלח בשליחות קהלת החסידים בצפת להודו. בשנת תרל"ג (1873) יצא שנית בשליחות, והפעם ביקר גם בתימן. בהיותו במקומות אלו ראה שהיהודים נוסעים לתומם במסילת הברזל ביום השבת. לשם כך הדפיס בשנת תרל"ד (1874) בכלכותא קונטרס קטן בשם "אמרי שבת" על "איסור הליכת מסילת הברזל בעגלות הקיטור בשבת".
בשנת תרמ"ו (1886) יצא שוב בשליחות להודו, והדפיס בכלכותא ספר קטן בשם "תורת אמך" (דברי מוסר).
36 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 137

auction search

Ma’avar Yabok – Vilna, 1885 – Signed by Rabbi Shmuel Huminer

ספר מעבר יבק, עם תרגום ליידיש-דייטש. ווילנא, תרמ"ה [1885]. זוהי מהדורה מקוצרת של ספר מעבר יבק, על פי המהדורה שנדפסה באוסטרהא, תקצ"ה 1834. חתימת רבי שמואל הומינר בדף שלפני השער.
הרב הצדיק רבי שמואל הומינר [תרע"ד-תשל"ז, 1977-1914], מדמויות ההוד של ירושלים, התפרסם בצדקותו ובמידותיו. הוא חיבר ספרים נודעים ובהם ספר 'עיקרי דינים' על הלכות לשון הרע, ספר 'מצות הבטחון' על מידת הבטחון אותה טיפח, ספר 'עבד המלך' ועוד.
סח דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה ישנה.

Opening50$ Unsold

Auction Online 3 Lot Number 138

auction search

Toldot HaGaon HaKadosh Ba’al HaLeshem – Dedicated by Rabbi Arieh Levin

תולדות הגאון הקדוש מחבר ספרי לשם שבו ואחלמה, מאת מחותנו, רבי אריה לוין. ירושלים, תרצ"ה [1935].
הקדשה של שש שורות בכתב ידו של המחבר רבי אריה לוין, הצדיק הירושלמי, על הכריכה הפנימית. הגהה נוספת בפנים הספר.
[3], כג עמ'. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית, עם כתמים.

Opening80$ Sold For175$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 139

auction search

Mekor Hayim and Magen Ha’Elef – Handwritten Dedication by Tzaddik of Warsaw

ספר מקור חיים לרבי יעקב לוברבוים, ומגן האלף לרבי יהונתן אייבשיץ. שני חיבורים בכרך אחד. וורשא, תרנ"ב 1892.
רישום בעלות של רבי מנחם נתן אויערבאך שקיבל את הספר מאת המעתיק והמסדר, רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג ("הצדיק מווארשה").
הגאון רבי מנחם נתן אויערבאך (תרי"ח-תר"ץ), נכד ה"אמרי בינה". נסמך להוראה מהרב ישראל יהושע מקוטנא. שימש כרבה של שכונת רוחמה בירושלים, ממקימי הרבנות הראשית ומידידיו הקרובים ומבאי ביתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.
הגאון רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג (תר"י-תר"צ), מגדולי המוצי"ם בווארשא. תלמיד תלמידיו של רבי עקיבא איגר ותלמיד רבי ישראל סלנטר וה"בית הלוי". מאידך, היה נוסע לאדמו"רי דורו, לרבי אברהם מטשכנוב ואל בעל ה"שפת אמת" מגור. איש אמונם של הנצי"ב מוואלוז'ין וה"חפץ חיים" (כשהיה רבי אלחנן וסרמן מדבר אודות רבי נפתלי, היה מדקדק לתארהו בתואר "הגאון הצדיק"). עסק רבות בחיזוק שמירת השבת והטהרה, והדפיס כרוזי "קול-קורא" לחיזוק שמירת ההלכה. ערך לדפוס את כתבי אביו רבי אברהם בנימין אב"ד וויערשוב וכתבי זקנו הגאון מקוטנא בעל "זית רענן". והשתדל כל ימיו בהוצאת ספרי מהרא"ל צונץ לדפוס.
252 עמ'. 31 ס"מ. מצב בינוני. בלאי. כתמים. דפים מנותקים.

Opening100$ Sold For175$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 140

auction search

Responsa by Rabbi Moshe Iserlish – Hamburg, 1710

ספר שאלות ותשובות מהרב רבי משה איסרליש. המבורג, [ת"ע 1710?]. בדף השער חותמת של רבי אברהם פריידיגר, בנו של הרב משה פריידיגר, מנהיג קהילה בבודפשט.
‫[1], קכט דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. קרעים משוקמים בדף השער ובמספר דפים. כריכה חדשה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 141

auction search

Gei-Hizayion – Stamp of Rabbi Saliman Mani – Alexandria, 1880

ספר גיא חזיון, סיפור חזיוני בדרך החכמה והמוסר, ופירוש למאמרי חז"ל, מאת רבי אברהם יגל. נא אמון (אלכסנדריה), [תר"ם 1880]. דפוס פרג חיים.
הספר נתחבר כשלוש מאות שנה לפני הוצאתו, ונמצא בכתיבת יד בתוך אוצר הספרים של ר’ יהודה ביבאס בחברון. רבי אברהם ברוך מני, בנו של רבה של חברון הרב אליהו מני, הוציאו מחדש.
בדף השער חותמת של הרב סלימאן מני, מגדולי רבי עיראק ורבה של חברון.
[8], מו, [4] דף. 18 ס"מ. מצב טוב.

Opening100$ Sold For138$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 142

auction search

Perush Al Kamah Aggadot – Copy Owned by Rav Kook

אגדות רבה בר בר חנה ממסכת בבא בתרא ואגדות אחרות מן הש"ס, עם פירוש רש"י ופירוש הגר"א. בשער חותמת של רבי אברהם יצחק הכהן קוק רבה של יפו והמושבות. קניגסברג, תרכ"ב [1862].
[4], יד, [1] דף.
נכרך עם ספר מאמר האחדות ליעב"ץ שלושה חלקים. וורשא, [תרכ"ב 1862].
וספר נשמת חיים לרב שלמה פינזילבר. ירושלים תרס"ח [1908]. עמוד השער ושני עמודים ראשונים חסרים.
20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. שדרה מפורקת. כריכה חסרה.

Opening50$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 143

auction search

Sha’arei Tzedek – Copy Formerly Owned by Rabbi Yitzhak Elhanan Spektor

ספר שערי צדק - שער החצר, על מעלת ארץ ישראל, מאת רבי דוד בן-שמעון (הרב דב"ש). ירושלים, [תרכ"ב 1862]. דפוס ישראל ב"ק. ש' הלוי 72.
בדף שלפני השער רישום: "שייך הזה ספר.. הרב הגאון המפורסם מוה"ר יצחק אלחנן... קובנה".
הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור (תקע"ז-תרנ"ו), גדול רבני דורו, נודע בגאונותו בהתמדתו ובצדקותו הרבה. נחשב בדורו כסמכות התורנית העליונה והנהיג את יהדות ליטא ורוסיה במשך שנים בתבונה ובנועם. כיהן ברבנות מגיל צעיר משנת תקצ"ז בערך. בשנת תרכ"ד נתמנה לרבנות העיר קובנא, ונודע שמו בכל קצוות תבל כאחד מגדולי הפוסקים. תשובותיו וחידושיו נדפסו בסדרת ספריו: "באר יצחק", "נחל יצחק" ו"עין יצחק".
ר דף. במקור: רג; כח דף. חסרים דפים: טז, רא-רג, כח דף נוספים של חבור אולם השער. 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכה בלויה ומנותקת. 4 דפים חסרים.

Opening100$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 144

auction search

Havot Yair – Rabbi Tzvi Hirsch Spektor-Rabinowitz’s Signature

* ספר שאלות ותשובות חות יאיר, מאת רבי יאיר חיים בכרך. סדילקוב, תקצ"ד 1834.
חותמות של ה"ביבליותיקה של כולל קאוונא". בדף שלפני השער רישום בעלות בכתב ידו של הרב צבי הירש ראבינוביץ: "מספרי צבי הירש ראבינאוויץ מקאוונא, בן הרב הגאון ר' יצחק אלחנן נ"י". הגאון רבי צבי הירש רבינוביץ ספקטור-רבינוביץ (תר"ח-תר"ע), בנו הגדול של הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור רבה של קובנה. כיהן ברבנות מיטווי (קורלנד) וכמו"צ ומגיד בווילנא. לאחר פטירת אביו עלה על כסאו ברבנות קובנה ובראשות ה"כולל" בעיר. היה מראשי מנהיגי היהדות במדינה ונודע כאחד מגדולי דורו.
[2], א-מז, מט-נב; א-כט, כט-נב. כ-37.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש במספר דפים. לא כרוך.

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium
Show 48 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?