Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Details arrow-down

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 49

auction search

Raziel HaMalakh – First Printing, Amsterdam, 1701 – Segulah Book

ספר רזיאל המלאך, "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך". קבלה וסגולות. אמשטרדם, תס"א 1701. דפוס משה מינדיס קויטיניו. מהדורה ראשונה. איורים קבליים רבים.
ספר זה הוא המקור להרבה סגולות ידועות, לזיכרון הלימוד, וקמיע שמירה ליולדת. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה להצלה מפגעים ומשריפות כפי שכתוב בשער הספר שלפנינו: "סגולה מעולה לראות בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. וזה יעידון ויגידון כל בני תורה". יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי בנים ולמקשה לילד.
ג-יח (דף השער ודף נוסף חסרים), [1], יט-מה דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. שני דפים ראשונים וכריכה חסרים. קרעים בדפים האחרונים. כתמים וסימני עובש.

Opening100$ Sold For1,375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 50

auction search

Raziel HaMalakh – Second Edition – Grodno, 1793

ספר רזיאל המלאך, קבלה. "הוראדנא הבירה" [גרודנה, תקנ"ג 1793]. מהדורה שנייה.
ספר הקבלה הקדוש "רזיאל המלאך", הוא המקור להרבה סגולות ידועות, לזכרון הלימוד, איורים קבליים וקמיעות שמירה ליולדת, ועוד. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה ומנוסה להצלה מפגעים ומשריפות, כמפורש בשער הספר.
איורים קבליים רבים. בהקדמת הספר מובאת הסגולה המיוחדת שבהחזקת ספר זה: "... מי שיזכה ללמוד בו בקדושה ובטהרה, זכה הוא לו לעצמו ולבניו ולבני בניו... רק צריך לנהוג בו כבוד... רק שהוא בביתו גנוז אצל כספו וזהבו, בודאי ינצל מן שרפה ומן שוד ושבר, כדאיתא בזה הספר".
בדף הכריכה האחורי הקדשה בכתב יד משנת תרל"ח מאת רבי יעקב תאומים, רב "חברת תורה" במנצ'סטר אנגליה.
[2], כב, כא-לב דף, [2 דף: לט, מב] דף (חסרים 8 דפים: לג-לח, מ-מא). 19.5 ס"מ. מצב בינוני, פגמים חסרים במספר דפים. כריכה חדשה.
מהדורת אב לכל עשרות מהדורות רוסיה-פולין. מהדורה שנייה זו יצאה לאחר למעלה מ-90 שנה לאחר הדפסת המהדורה הראשונה באמשטרדם, תס"א 1701. בתשעים השנה שלאחר צאת מהדורה זו בהורודנא נדפסו בערים שונות ברוסיה-פולין יותר מ-30 מהדורות נוספות.

Opening80$ Sold For450$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 51

auction search

Raziel HaMalakh – Medzibezh, 1818 – Incomplete Copy

ספר רזיאל המלאך, "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך", קבלה וסגולות. מעזיבוז, [תקע"ח 1818]. טופס על נייר כחלחל.
עם הסכמת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא.
מד דף. חסרים [6] דפים אחרונים. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש. לא כרוך.

Opening50$ Sold For175$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 52

auction search

Amtahat Binyamin – Wilhermsdorf, 1716

ספר אמתחת בנימין, תפילות, רפואות וסגולות על פי הקבלה, מאת רבי בנימין בינוש ב"ר יהודה ליב הכהן מקרוטושין. וילהרמשדורף, [תע"ו 1716]. מהדורה יחידה.
[2], ה-לח דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. קרעים. כריכה חדשה.

Opening100$ Sold For325$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 53

auction search

Collection of Zohar and Tikkunei Zohar Books

אוסף ספרי זהר, זהר חדש ותיקוני זהר:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701].
* תקוני הזהר. [לבוב], [תק"ס 1800]. שולי השער ושולי מספר דפים משוקמים.
* ספר תקוני הזהר. אזמיר, [תרי"ח 1858]. שני כרכים.
* ספר תיקוני הזהר. ליוורנו, [תר"ב 1842]. טופס עם שוליים רחבים במיוחד.
* ספר תקוני הזהר. ליוורנו, [תרי"ד 1854]. קרעים בשולי השער. שוליים חתוכים עם פגיעה בטקסט במספר דפים.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תע"ה 1815]. חלק ראשון על ספר בראשית.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תפ"ח 1728]. חלקים שני-רביעי בשני כרכים.
* ספר הזהר. ליוורנו, [תרי"א-תרי"ב 1852-1851]. שלושה כרכים.
* ספר הזהר. אזמיר, תרכ"ב-תרכ"ג [1863-1862]. חמישה מתוך שמונה כרכים: שני כרכי בראשית, שני כרכי שמות. כרך ראשון של חומש במדבר. ללא כרך במדבר השני והכרכים על ויקרא ודברים.
* ספר הזהר. ליוורנו, תקע"ה-תקע"ו ‬[1815-1816]. חלק שלישי: ויקרא-דברים.
18 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening300$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 54

auction search

Aspaklariah HaMe’irah – Fürth, 1776

ספר אספקלריה המאירה, פירוש על הזוהר הקדוש, בנגלה ובנסתר, מאת רבי צבי הירש הלוי הורוויץ. פיורדא, [תקל"ו 1776]. הסכמת רבי יהונתן אייבשיץ. רישום בעלות עתיק בדף השער.
קכד דף. 33.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים משוקמים בשולי השער ובכמה דפים. כריכה חדשה.

Opening100$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 55

auction search

Mikdash Melekh – Full Set – Zhovkva, 1793-1794

ספר מקדש מלך, פירוש על הזוהר, מאת רבי שלום בוזאגלו. זולקווא, [תקנ"ג-תקנ"ד 1794-1793].
פירוש שליקט הרב בוזאגלו מספר מקדש ה' לרבי משה זכות. סט בארבעה כרכים.
בראשית: [4], רנו דף. שמות: [1], רמח דף. ויקרא: קצא דף, חסרים שלושה דפים אחרונים. במדבר-דברים: רנג [צ"ל: רנב] דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. בלאי. פגעי עש.

Opening50$ Sold For163$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 56

auction search

Hadrat Meleh by Rabbi Shalom Buzaglo – London, 1770-1773

ספר הדרת מלך, פירוש על מאמרי הזוהר העמוקים, [חלק שני], מאת רבי שלום בוזאגלו, עם: פירושים לאדרא זוטא ולספרא דצניעותא, מרבי חיים ויטאל; ספר הדרת פני מלך, פירוש האדרות להאר"י; ספר הדרת הוד מלך, על ספרא דצניעותא, מרבי חיים ויטאל; ספר הדרת כבוד מלך, פירוש מאמרי התיקונים. לונדון, [תק"ל-תקל"ג/ד 1770-1773/4].
חלקו הראשון של החיבור "הדרת מלך" נדפס באמשטרדם תקכ"ו. חלק ב' נדפס ללא שער, ובראש העמוד הראשון נכתב "בדפוס לונדן" ופרט השנה. שער מיוחד לספר הדרת פני מלך, בשאר החיבורים נדפס שם הספר בכותרות העמודים.
קלח-קעז, 193-178, [1], קעח-רמד, קנח-קסא, קכט-קלב דף. 21 ס"מ. מצב טוב.

Opening100$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 57

auction search

Hemdat Yamim – Venice, 1763 – Four Volumes, Full Set

ספר חמדת ימים, מוסר והנהגות על פי הקבלה ותורת האר"י, חלקים א-ד, [מחבר לא-ידוע]. ונציה, [תקכ"ג 1763]. מהדורה שלישית. סט שלם בארבעה כרכים.
4 כרכים, מצב כללי טוב. פגעי עש, כתמים ובלאי. בחלק ג חסרים ששה דפים מאמצע הספר. רישומים וחותמות. כריכה חדשה.

Opening100$ Sold For625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 58

auction search

Sefer Yetzirah with Commentary by The Vilna Gaon – Grodno, 1806 – First Edition

ספר יצירה עם חמשה פירושים, ובהם פירושו של רבי אליהו מווילנא (הגר"א) שנדפס לראשונה. הורדנה, תקס"ו [1806].
מהדורה ראשונה של פירוש הגר"א. עם שרטוטים קבליים. ספר הקבלה הראשון שנדפס מתורת הגר"א מווילנא. הובא לדפוס על ידי תלמידו המפורסם רבי מנחם מנדל (הגרמ"מ) משקלוב, שעלה אחר כך לארץ ישראל וייסד את הישוב האשכנזי בירושלים.
יב, [2], מב, [30] דף, 20.5 ס"מ. מצב בינוני, נזקי עש על הטקסט, בלאי וכתמים. וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א 682.
כרוך עם הספר: שו"ת אסיפת גאונים, פילפולא חריפתא מגאוני קדמאי (רבי אברהם יהושע השל מקראקא, רבי משה בן יצחק יהודה לימא מווילנא, רבי יהושע פאלק ב"ר אלכסנדר כ"ץ ורבנים נוספים). ביאליסטאק, תקס"ו [1806[.
כד דף. מצב גרוע. בלאי רב, פגעי עש.

Opening50$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 59

auction search

Ten Tikkun Books – Likutei Tzvi and Sha’arei Tzion

ספר לקוטי צבי - תפלות, תחנות, שירות ובקשות, וספר שערי ציון. אוסף מהדורות:
* ספר ליקוטי צבי. פיורדא, [תקכ"א 1761]. בשער: בזולצבאך.
* ספר לקוטי צבי, עם הוספות מספר שערי ציון. לינעוויל, [תקנ"ח 1798]. רישום בעלות.
* ספר לקוטי צבי. וינה, [תקס"ז] 1806.
* ספר לקוטי צבי, עם תוספות בקשות מספר שערי ציון. אמשטרדם, [תקס"ט 1809]. במהדורה זו הוסיף המו"ל, הצדיק רבי אברהם פרינץ מאמשטרדם (מייסד "פקוא"מ הו"ד" לישוב א"י, יחד עם ידידו רבי הירש לעהרן), תשעה דפים - "עלים לדוגמא" - פירוש על תוספתא יומא, מהספר "תולדות יצחק" לרבו הגאון רבי יצחק סג"ל מלעמגא. חסר 1 דף מתשעת הדפים הנוספים.
* ספר לקוטי צבי, עם הוספות בקשות מספר שערי ציון. זולצבאך, תקפ"ו 1825.
* ספר לקוטי צבי. ווילנא והורודנא, תקצ"ב 1832.
* ספר לקט צבי. רעדלהיים, תרט"ו 1856.
* ספר לקוטי צבי. וינה, [תרי"ח] 1858.
* ספר לקוטי צבי. פרשבורג, תרי"ט [1859].
* ספר שערי ציון, עם תקון סעודה וספר יצירה. פיסא, [תקנ"ט 1799]. רישומי בעלות והגהות.
10 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

Opening50$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 60

auction search

Sha’arei Zion – Ostroh, 1836 / Józefów, 1846

ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה, מרבי נתן נטע האנובר. שתי מהדורות:
* ספר שערי ציון. אוסטרהא, [תקצ"ו] 1836. דפים רבים על נייר כחול.
[2], 156 דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני עש קלים בדף השער. כריכה חדשה.
* ספר שערי ציון. יוזעפאף, תר"ו 1846.
[1], קפג דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. קרעים משוקמים בכמה דפים, עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 61

auction search

Shnei Luhot HaBrit – Frankfurt an der Oder, 1717

ספר שני לוחות הברית [של"ה], מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ. עם הקדמת ווי העמודים, מאת בנו רבי שעפטל הורוויץ. פרנקפורט דאודר, [תע"ז 1717].
[3], תכב; מד דף. שני חיבורים בכרך אחד. שער נפרד ל"ווי העמודים". 30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. בלאי. כתמים, סימני עובש ועש. קרעים משוקמים בכמה דפים.

Opening200$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 62

auction search

Sha’ar HaYihudim – Lvov, 1855

ספר שער היחודים, צדיק יסוד עולם [פירוש על מגלת רות, עם הפנים] ופירוש שירים של שבת, מאת רבי חיים וויטאל, על-פי תורת רבו האר"י. לבוב, [תרט"ו] 1855. "חלק ראשון" - בהקדמת המביא לבית הדפוס נזכרים ארבעה ספרים נוספים שאמר להדפיסם בחלק שני, ולא באו בדפוס.
קמיעות ואיורים קבליים. פירוש על שירי האר"י: "אזמר בשבחין", "אסדר לסעודתא בצפרא דשבתא" ו"בני היכלא דכסיפין למחזי זיו דזעיר אנפין".
‫[2], מד, מז-נח דף. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט רישומים. כריכה ישנה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 63

auction search

Reshit Hokhma – Constantinople, 1736 / Yafah Sha’ah, Thessaloniki, 1813

שני ספרי מוסר וקבלה:
* ספר ראשית חכמה, עניני מוסר וקבלה, מאת רבי אליהו די ווידאש, עם ספר חי בן מקיץ, והוא מוסר הנפש דרך חידה לרבי שלמה בן גבירול. קושטא, [תצ"ו 1736].
[1], שד, [20] דף. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. קרע מנותק בדף השער. כריכה מקורית בלויה ופגומה.
* ספר יפה שעה, חלק שני, פירוש על ספר עץ חיים, שער הכוונות ומבוא שערים, מאת רבי שלמה בן יהודה כהן. [שאלוניקי], תקע"ג [1813]. רישום בעלות עתיק בדף השער.
[1], א, רלד דף. ‬דפים א, קה-קו, קיט-קכ, קכז-קכח חסרים והושלמו בכתב יד. 17.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. קרעים משוקמים. כריכה מקורית מנותקת, פגומה.

Opening80$ Sold For138$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 64

auction search

Three Kabbalistic books

שלושה ספרי קבלה:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701]. בלאי. כתמים. סימני עש.
* זהר חדש. זולקווא, [תקס"ד] 1803. בלאי. כתמים. סימני עש. כריכה מנותקת.
* ספר יצירה עם ליקוטים מהגר"א. ירושלים, תרל"ה [1875]. דפוס מיכל הכהן יצחק גאשצינני. בסופו לוח מקופל "הציור הראשון מהרל"א פנים ואחור על דעת רבינו הקדוש האר"י ועל דעת רבינו הגדול הגר"א ז"ל". דפים מנותקים. דפים כהים.
שלושה ספרים. גודל משתנה. מצב כללי בינוני.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 65

auction search

Collection of Kabbalistic Books – Partial and Incomplete Copies

אוסף ספרים חסרים, חלקי ספרים ודפים בודדים של ספרי קבלה מדפוסים שונים. שנות הת'-ת"ק [המאה ה-17-19].
בין הספרים:
* ספר הגלגולים, [פרנקפורט דמיין, תמ"ד 1684 - חסר שער - מהדורה ראשונה של הספר - פרנסי ורבני פרנקפורט גזרו איסור על הספר, שאסור למכרו או לתתו במתנה בפרנקפורט, "מחמת הסכנה". עיין: מ' הורוויץ, רבני פרנקפורט, ירושלים תשל"ב, עמ' 65-64].
* ספר ויקהל משה. [דעסוי, תנ"ט 1698. - פגום וחסר שער - מהדורה ראשונה עם הסכמות רבי דוד אופנהיים ורבי שמשון וורטהיימר - איורים קבליים ולוח מצויר "האילן הקדוש". חתימת רבי "שמריה שמעריל ב"ר מנשה יוסף"].
* ספר הכוונות ומעשה נסים [קושטא, ת"פ 1720 - מהדורה ראשונה - דפים יד-עה בלבד, מתוך [1], עז דף במקור].
* דפים ב-צז מספר "קנה חכמה", [וילהרמסדורף, ת"ץ 1730].
* ספר יצירה, עם ששה פירושים [זולקווא, תק"ה 1745 - חסר שער - דף ההסכמות כפול].
* דפים ד-לב מהסידור הקבלי, חסד לאברהם, [אזמיר, תקכ"ד 1764].
* ספר הזוהר חלק ראשון, ספר בראשית, עם פירוש סתרי תורה. אמשטרדם, [תקל"ב 1772].
* תקוני הזוהר, קוריץ [תק"מ 1780]. פגום מאד וחסר דף אחרון.
* תולעת יעקב, באהסלב, [תק"פ 1820]. נייר כחול, שלם, עם קרעים חסרים.
* ועוד קטעי וחלקי ספרי קבלה שונים.
בחלק מהספרים, חתימות, חותמות והגהות בכת"י.
11 פריטים, גודל ומצב משתנה. מצב כללי בינוני עד גרוע.

Opening100$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 66

auction search

Books by Rabbi Hayim Yosef David Azulay – Hid”a

אוסף ספרי החיד"א:
* כרך עם ארבעה מספרי החיד"א: מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת. ליוורנו, [תקס"ב 1802]. לכל ספר שער מיוחד.
‫קלא, [1] דף. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות. סימני עש. כריכה חדשה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* כרך עם ארבעת הספרים הנ"ל. פיסא, [תקע"ו 1816].
כד, כד, כד, יח [1] דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. כריכה חדשה.
מצורף ספר חסר:
* ספר מורה באצבע, צפורן שמיר, וקשר גודל. ליוורנו, [תקנ"ד 1794]. חסרים תשעה דפים באמצע הספר. בדף ב' הקדשה עצמית מאת "חיים דוד המכונה פרסיאדו סורנאגה, חס"ד ס"ט" [רבי חיים דוד סורנאגה, מחכמי ירושלים, ראב"ד עדת הספרדים], שקנה את הספר מה"מיזאט" [מכירה פומבית] של עזבון המנוח שלמה נחום [בדף האחרון חתימה מסולסלת: "שלמה נחום"].
3 ספרים. מצב כללי טוב. כתמים וסימני רטיבות. סימני עש.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 67

auction search

The Origin of the Rites and Worship of the Hebrews – Explication of an Engraving – Kabbalistic Book – New York, 1859

Explication of an Engraving Called The Origin of the Rites and Worship of the Hebrews, Together with Remarks on Creation, and a Brief Account of Some Observances and Their Symbolical Signification; הבאור והתמונה על הבריאה והאמונה, יצא לאור על ידי המושלם ד' ראזענבערג בפאריז הבירה ועתה נדפס מחדש עם איזה הערות וחקירות והעתקות וציורים. תרגום מצרפתית מאת מקס וולף (Max Wolff). נדפס במשרדי "Jewish Messenger". ניו-יורק, 1859. אנגלית. שער נוסף בעברית.
בשנת 1851 התפרסמה בצרפת ליטוגרפיה בשם Origin of the Rites and Worship of the Hebrews ["קיצור מקור אמונת עברים"]. הליטוגרפיה, אשר יצאה לאור בידי ד"ר ד' רוזנברג מפריז, התבססה במידה רבה על "ספר יצירה" וכללה מוטיבים קבליים רבים. לאור מורכבות הדימויים אשר שולבו בליטוגרפיה, פורסם עמה ספר ובו באור הדימויים ומקורותיהם הקבליים. לפנינו תרגום אנגלי לאותו ספר, מאת מקס וולף (1839-1884), חזן ורב בקהילת "אוהבי שלום" בבוסטון.
הספר מלווה תרשים של עשר הספירות, וכן שירים בעברית מאת וולף. זהו הספר הראשון הכולל שירה עברית מקורית אשר נדפס בארה"ב. 10, [1], 11-112 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשני דפים. פגמים בכריכה.
גולדמן מס' 1015. סינגרמן 1599.

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 68

auction search

Prayers and Verses for Protection According to Kabbalah

תפילות ופסוקים לשמירה על פי הקבלה:
* נוסח תפלה קצרה בעד כללות כל ישראל, מאת יאודה משה ישועה פתייא. ירושלים, תש"א [1941]. חסרה כריכה.
* סדר תפלות למצב השעה בארץ ישראל, תפלות מסודרות על פי זקני הרבנים הגאונים הספרדים. ירושלים, [ת"ש 1940 לערך].
* דפים עם פסוקי סגולה לשמירה והצלה.
* שמירה לילד וליולדת, מעשיות וחלקי פסוקים לשמירה על היולדת והילד עפ"י הבעל שם טוב. איורים. קזבלנקה, [תש"י? 1950?].
* קבלה מאת התנא האלוקי רשב"י, מסורת מפי אליהו הנביא בעניין כיסוי הראש בתפילה.
שמונה דפים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening120$ Unsold

Auction Online 3 Lot Number 69

auction search

Two Amulets and Dedication Plaque

* דף 'שויתי', כת"י על מגזרת נייר. בראש המגזרת 'דע לפני מי אתה עומד'. במרכז צויר מזמור 'למנצח בנגינות מזמור שיר' בצורת מנורה, ומעליו שם ה'. סביב המנורה צירופי שמות ואותיות לשמירה. 12.5 ס"מ.
* תליון קמיע מנחושת, עם שמות הקודש. קוטר כ-33 מ"מ. (טבעת התליה שבורה). * טס הקדשה לספר תורה, ממתכת. כ- 7X5.5 ס"מ.
3 פריטים, גודל ומצב משתנים.

Opening50$ Sold For225$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 70

auction search

Zohar – Slavuta, 1804/1810 – Two Volumes

* ספר הזוהר, חלק א' על חומש בראשית. סלאוויטא, [תקס"ד 1804]. דפוס רבי דוב בער סג"ל.
[3], רנג, רנג-רנו, [8] דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. דף שער מנותק, עם קרעים. פגעי עש. כתמים. כריכה ישנה עם שדרת עור.
* ספר הזוהר, חלק ג' וד' על חומשים ויקרא, במדבר-דברים. סלאוויטא, [תק"ע 1810]. דפוס רבי דוב בער סג"ל. דפים רבים על נייר ירקרק.
קטו דף; [1], קיז-רצט, [1] דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות. קרעים עם חיסרון בטקסט בכמה דפים. כריכה ישנה עם שדרת עור.

Opening50$ Sold For275$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 71

auction search

Avodat HaKodesh – Slavuta, 1827

ספר עבודת הקודש, עניני קבלה ועבודת ה', מאת רבי מאיר ן' גבאי. סלאוויטא, תקפ"ז 1827. דפוס שמואל אברהם שפירא בן הרב משה שפירא. טופס על נייר כחלחל.
הסכמות: רבי חיים רפופורט אב"ד אוסטרה, רבי אברהם אבלי ראב"ד ווילנא ורבי שלמה זלמן אב"ד "עיר-חדש סיגאנד" [נכד אחיו של הגר"א מווילנא - מעניין הדבר שגדולי ליטא ה"מתנגדית" של אותם ימים, משבחים כל-כך בהסכמותיהם את המו"ל "הרב החסיד המפורסם בנן של קדושים מו"ה משה שפירא אב"ד דק"ק סלאוויטא"].
עב, כ דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. סימני עש. קרע משוקם בדף השער. כריכה ישנה ובלויה.

Opening100$ Sold For400$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 72

auction search

Jerusalemite Talmud – Zhytomyr – Full Set

תלמוד ירושלמי - זיטומיר - סט שלם:
* סדר זרעים. תרכ"ו 1866. כריכת עור מהודרת ומפורקת חלקית.
* סדר מועד חלק א. [תר"ך] 1860. חסר השער של מסכת עירובין. מסכת חגיגה נכרכה כאן. כריכת עור מהודרת. כתמים.
* סדר מועד חלק ב. [תרכ"ג] 1862. השער של מסכת עירובין נכרך כאן. המסכתות נכרכו בשונה מהסדר הרגיל. ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, מגילה, מועד קטן, תענית, שקלים (במקור הסדר הוא: יומא, שקלים, סוכה, ראש השנה, ביצה, תענית, מגילה, חגיגה, מועד קטן‬). חסרה מסכת חגיגה. כריכת עור מהודרת. סימני עש. כתמים.
* שני כרכים של סדר נשים (במקור מופיע בכרך אחד). תרכ"ז 1867. כרך ראשון: יבמות, כתובות, סוטה (במקור הסדר הוא: יבמות, סוטה, כתובות). כרך שני: נדרים, נזיר, גיטין, קידושין (במקור הסדר הוא: נדרים, גיטין, נזיר, קידושין). כריכת עור מהודרת. כתמים.
* סדר מועד חלק א (שבת-פסחים). [תר"ך] 1860. סדר נזיקין ומסכת נדה. תרכ"ה 1865. שני ספרים בכרך אחד. כתמים וסימני עש.
6 ספרים. גודל משתנה. מצב טוב.

Opening150$ Sold For475$ Including buyers premium
Show 24 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?