Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Details arrow-down

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 49

auction search

Raziel HaMalakh – First Printing, Amsterdam, 1701 – Segulah Book

ספר רזיאל המלאך, "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך". קבלה וסגולות. אמשטרדם, תס"א 1701. דפוס משה מינדיס קויטיניו. מהדורה ראשונה. איורים קבליים רבים.
ספר זה הוא המקור להרבה סגולות ידועות, לזיכרון הלימוד, וקמיע שמירה ליולדת. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה להצלה מפגעים ומשריפות כפי שכתוב בשער הספר שלפנינו: "סגולה מעולה לראות בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. וזה יעידון ויגידון כל בני תורה". יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי בנים ולמקשה לילד.
ג-יח (דף השער ודף נוסף חסרים), [1], יט-מה דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. שני דפים ראשונים וכריכה חסרים. קרעים בדפים האחרונים. כתמים וסימני עובש.

Opening100$ Sold For1,375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 50

auction search

Raziel HaMalakh – Second Edition – Grodno, 1793

ספר רזיאל המלאך, קבלה. "הוראדנא הבירה" [גרודנה, תקנ"ג 1793]. מהדורה שנייה.
ספר הקבלה הקדוש "רזיאל המלאך", הוא המקור להרבה סגולות ידועות, לזכרון הלימוד, איורים קבליים וקמיעות שמירה ליולדת, ועוד. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה ומנוסה להצלה מפגעים ומשריפות, כמפורש בשער הספר.
איורים קבליים רבים. בהקדמת הספר מובאת הסגולה המיוחדת שבהחזקת ספר זה: "... מי שיזכה ללמוד בו בקדושה ובטהרה, זכה הוא לו לעצמו ולבניו ולבני בניו... רק צריך לנהוג בו כבוד... רק שהוא בביתו גנוז אצל כספו וזהבו, בודאי ינצל מן שרפה ומן שוד ושבר, כדאיתא בזה הספר".
בדף הכריכה האחורי הקדשה בכתב יד משנת תרל"ח מאת רבי יעקב תאומים, רב "חברת תורה" במנצ'סטר אנגליה.
[2], כב, כא-לב דף, [2 דף: לט, מב] דף (חסרים 8 דפים: לג-לח, מ-מא). 19.5 ס"מ. מצב בינוני, פגמים חסרים במספר דפים. כריכה חדשה.
מהדורת אב לכל עשרות מהדורות רוסיה-פולין. מהדורה שנייה זו יצאה לאחר למעלה מ-90 שנה לאחר הדפסת המהדורה הראשונה באמשטרדם, תס"א 1701. בתשעים השנה שלאחר צאת מהדורה זו בהורודנא נדפסו בערים שונות ברוסיה-פולין יותר מ-30 מהדורות נוספות.

Opening80$ Sold For450$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 51

auction search

Raziel HaMalakh – Medzibezh, 1818 – Incomplete Copy

ספר רזיאל המלאך, "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך", קבלה וסגולות. מעזיבוז, [תקע"ח 1818]. טופס על נייר כחלחל.
עם הסכמת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא.
מד דף. חסרים [6] דפים אחרונים. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש. לא כרוך.

Opening50$ Sold For175$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 52

auction search

Amtahat Binyamin – Wilhermsdorf, 1716

ספר אמתחת בנימין, תפילות, רפואות וסגולות על פי הקבלה, מאת רבי בנימין בינוש ב"ר יהודה ליב הכהן מקרוטושין. וילהרמשדורף, [תע"ו 1716]. מהדורה יחידה.
[2], ה-לח דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. קרעים. כריכה חדשה.

Opening100$ Sold For325$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 53

auction search

Collection of Zohar and Tikkunei Zohar Books

אוסף ספרי זהר, זהר חדש ותיקוני זהר:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701].
* תקוני הזהר. [לבוב], [תק"ס 1800]. שולי השער ושולי מספר דפים משוקמים.
* ספר תקוני הזהר. אזמיר, [תרי"ח 1858]. שני כרכים.
* ספר תיקוני הזהר. ליוורנו, [תר"ב 1842]. טופס עם שוליים רחבים במיוחד.
* ספר תקוני הזהר. ליוורנו, [תרי"ד 1854]. קרעים בשולי השער. שוליים חתוכים עם פגיעה בטקסט במספר דפים.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תע"ה 1815]. חלק ראשון על ספר בראשית.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תפ"ח 1728]. חלקים שני-רביעי בשני כרכים.
* ספר הזהר. ליוורנו, [תרי"א-תרי"ב 1852-1851]. שלושה כרכים.
* ספר הזהר. אזמיר, תרכ"ב-תרכ"ג [1863-1862]. חמישה מתוך שמונה כרכים: שני כרכי בראשית, שני כרכי שמות. כרך ראשון של חומש במדבר. ללא כרך במדבר השני והכרכים על ויקרא ודברים.
* ספר הזהר. ליוורנו, תקע"ה-תקע"ו ‬[1815-1816]. חלק שלישי: ויקרא-דברים.
18 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening300$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 54

auction search

Aspaklariah HaMe’irah – Fürth, 1776

ספר אספקלריה המאירה, פירוש על הזוהר הקדוש, בנגלה ובנסתר, מאת רבי צבי הירש הלוי הורוויץ. פיורדא, [תקל"ו 1776]. הסכמת רבי יהונתן אייבשיץ. רישום בעלות עתיק בדף השער.
קכד דף. 33.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים משוקמים בשולי השער ובכמה דפים. כריכה חדשה.

Opening100$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 55

auction search

Mikdash Melekh – Full Set – Zhovkva, 1793-1794

ספר מקדש מלך, פירוש על הזוהר, מאת רבי שלום בוזאגלו. זולקווא, [תקנ"ג-תקנ"ד 1794-1793].
פירוש שליקט הרב בוזאגלו מספר מקדש ה' לרבי משה זכות. סט בארבעה כרכים.
בראשית: [4], רנו דף. שמות: [1], רמח דף. ויקרא: קצא דף, חסרים שלושה דפים אחרונים. במדבר-דברים: רנג [צ"ל: רנב] דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. בלאי. פגעי עש.

Opening50$ Sold For163$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 56

auction search

Hadrat Meleh by Rabbi Shalom Buzaglo – London, 1770-1773

ספר הדרת מלך, פירוש על מאמרי הזוהר העמוקים, [חלק שני], מאת רבי שלום בוזאגלו, עם: פירושים לאדרא זוטא ולספרא דצניעותא, מרבי חיים ויטאל; ספר הדרת פני מלך, פירוש האדרות להאר"י; ספר הדרת הוד מלך, על ספרא דצניעותא, מרבי חיים ויטאל; ספר הדרת כבוד מלך, פירוש מאמרי התיקונים. לונדון, [תק"ל-תקל"ג/ד 1770-1773/4].
חלקו הראשון של החיבור "הדרת מלך" נדפס באמשטרדם תקכ"ו. חלק ב' נדפס ללא שער, ובראש העמוד הראשון נכתב "בדפוס לונדן" ופרט השנה. שער מיוחד לספר הדרת פני מלך, בשאר החיבורים נדפס שם הספר בכותרות העמודים.
קלח-קעז, 193-178, [1], קעח-רמד, קנח-קסא, קכט-קלב דף. 21 ס"מ. מצב טוב.

Opening100$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 57

auction search

Hemdat Yamim – Venice, 1763 – Four Volumes, Full Set

ספר חמדת ימים, מוסר והנהגות על פי הקבלה ותורת האר"י, חלקים א-ד, [מחבר לא-ידוע]. ונציה, [תקכ"ג 1763]. מהדורה שלישית. סט שלם בארבעה כרכים.
4 כרכים, מצב כללי טוב. פגעי עש, כתמים ובלאי. בחלק ג חסרים ששה דפים מאמצע הספר. רישומים וחותמות. כריכה חדשה.

Opening100$ Sold For625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 58

auction search

Sefer Yetzirah with Commentary by The Vilna Gaon – Grodno, 1806 – First Edition

ספר יצירה עם חמשה פירושים, ובהם פירושו של רבי אליהו מווילנא (הגר"א) שנדפס לראשונה. הורדנה, תקס"ו [1806].
מהדורה ראשונה של פירוש הגר"א. עם שרטוטים קבליים. ספר הקבלה הראשון שנדפס מתורת הגר"א מווילנא. הובא לדפוס על ידי תלמידו המפורסם רבי מנחם מנדל (הגרמ"מ) משקלוב, שעלה אחר כך לארץ ישראל וייסד את הישוב האשכנזי בירושלים.
יב, [2], מב, [30] דף, 20.5 ס"מ. מצב בינוני, נזקי עש על הטקסט, בלאי וכתמים. וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א 682.
כרוך עם הספר: שו"ת אסיפת גאונים, פילפולא חריפתא מגאוני קדמאי (רבי אברהם יהושע השל מקראקא, רבי משה בן יצחק יהודה לימא מווילנא, רבי יהושע פאלק ב"ר אלכסנדר כ"ץ ורבנים נוספים). ביאליסטאק, תקס"ו [1806[.
כד דף. מצב גרוע. בלאי רב, פגעי עש.

Opening50$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 59

auction search

Ten Tikkun Books – Likutei Tzvi and Sha’arei Tzion

ספר לקוטי צבי - תפלות, תחנות, שירות ובקשות, וספר שערי ציון. אוסף מהדורות:
* ספר ליקוטי צבי. פיורדא, [תקכ"א 1761]. בשער: בזולצבאך.
* ספר לקוטי צבי, עם הוספות מספר שערי ציון. לינעוויל, [תקנ"ח 1798]. רישום בעלות.
* ספר לקוטי צבי. וינה, [תקס"ז] 1806.
* ספר לקוטי צבי, עם תוספות בקשות מספר שערי ציון. אמשטרדם, [תקס"ט 1809]. במהדורה זו הוסיף המו"ל, הצדיק רבי אברהם פרינץ מאמשטרדם (מייסד "פקוא"מ הו"ד" לישוב א"י, יחד עם ידידו רבי הירש לעהרן), תשעה דפים - "עלים לדוגמא" - פירוש על תוספתא יומא, מהספר "תולדות יצחק" לרבו הגאון רבי יצחק סג"ל מלעמגא. חסר 1 דף מתשעת הדפים הנוספים.
* ספר לקוטי צבי, עם הוספות בקשות מספר שערי ציון. זולצבאך, תקפ"ו 1825.
* ספר לקוטי צבי. ווילנא והורודנא, תקצ"ב 1832.
* ספר לקט צבי. רעדלהיים, תרט"ו 1856.
* ספר לקוטי צבי. וינה, [תרי"ח] 1858.
* ספר לקוטי צבי. פרשבורג, תרי"ט [1859].
* ספר שערי ציון, עם תקון סעודה וספר יצירה. פיסא, [תקנ"ט 1799]. רישומי בעלות והגהות.
10 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

Opening50$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 60

auction search

Sha’arei Zion – Ostroh, 1836 / Józefów, 1846

ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה, מרבי נתן נטע האנובר. שתי מהדורות:
* ספר שערי ציון. אוסטרהא, [תקצ"ו] 1836. דפים רבים על נייר כחול.
[2], 156 דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני עש קלים בדף השער. כריכה חדשה.
* ספר שערי ציון. יוזעפאף, תר"ו 1846.
[1], קפג דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. קרעים משוקמים בכמה דפים, עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 61

auction search

Shnei Luhot HaBrit – Frankfurt an der Oder, 1717

ספר שני לוחות הברית [של"ה], מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ. עם הקדמת ווי העמודים, מאת בנו רבי שעפטל הורוויץ. פרנקפורט דאודר, [תע"ז 1717].
[3], תכב; מד דף. שני חיבורים בכרך אחד. שער נפרד ל"ווי העמודים". 30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. בלאי. כתמים, סימני עובש ועש. קרעים משוקמים בכמה דפים.

Opening200$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 62

auction search

Sha’ar HaYihudim – Lvov, 1855

ספר שער היחודים, צדיק יסוד עולם [פירוש על מגלת רות, עם הפנים] ופירוש שירים של שבת, מאת רבי חיים וויטאל, על-פי תורת רבו האר"י. לבוב, [תרט"ו] 1855. "חלק ראשון" - בהקדמת המביא לבית הדפוס נזכרים ארבעה ספרים נוספים שאמר להדפיסם בחלק שני, ולא באו בדפוס.
קמיעות ואיורים קבליים. פירוש על שירי האר"י: "אזמר בשבחין", "אסדר לסעודתא בצפרא דשבתא" ו"בני היכלא דכסיפין למחזי זיו דזעיר אנפין".
‫[2], מד, מז-נח דף. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט רישומים. כריכה ישנה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 63

auction search

Reshit Hokhma – Constantinople, 1736 / Yafah Sha’ah, Thessaloniki, 1813

שני ספרי מוסר וקבלה:
* ספר ראשית חכמה, עניני מוסר וקבלה, מאת רבי אליהו די ווידאש, עם ספר חי בן מקיץ, והוא מוסר הנפש דרך חידה לרבי שלמה בן גבירול. קושטא, [תצ"ו 1736].
[1], שד, [20] דף. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. קרע מנותק בדף השער. כריכה מקורית בלויה ופגומה.
* ספר יפה שעה, חלק שני, פירוש על ספר עץ חיים, שער הכוונות ומבוא שערים, מאת רבי שלמה בן יהודה כהן. [שאלוניקי], תקע"ג [1813]. רישום בעלות עתיק בדף השער.
[1], א, רלד דף. ‬דפים א, קה-קו, קיט-קכ, קכז-קכח חסרים והושלמו בכתב יד. 17.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. קרעים משוקמים. כריכה מקורית מנותקת, פגומה.

Opening80$ Sold For138$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 64

auction search

Three Kabbalistic books

שלושה ספרי קבלה:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701]. בלאי. כתמים. סימני עש.
* זהר חדש. זולקווא, [תקס"ד] 1803. בלאי. כתמים. סימני עש. כריכה מנותקת.
* ספר יצירה עם ליקוטים מהגר"א. ירושלים, תרל"ה [1875]. דפוס מיכל הכהן יצחק גאשצינני. בסופו לוח מקופל "הציור הראשון מהרל"א פנים ואחור על דעת רבינו הקדוש האר"י ועל דעת רבינו הגדול הגר"א ז"ל". דפים מנותקים. דפים כהים.
שלושה ספרים. גודל משתנה. מצב כללי בינוני.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 65

auction search

Collection of Kabbalistic Books – Partial and Incomplete Copies

אוסף ספרים חסרים, חלקי ספרים ודפים בודדים של ספרי קבלה מדפוסים שונים. שנות הת'-ת"ק [המאה ה-17-19].
בין הספרים:
* ספר הגלגולים, [פרנקפורט דמיין, תמ"ד 1684 - חסר שער - מהדורה ראשונה של הספר - פרנסי ורבני פרנקפורט גזרו איסור על הספר, שאסור למכרו או לתתו במתנה בפרנקפורט, "מחמת הסכנה". עיין: מ' הורוויץ, רבני פרנקפורט, ירושלים תשל"ב, עמ' 65-64].
* ספר ויקהל משה. [דעסוי, תנ"ט 1698. - פגום וחסר שער - מהדורה ראשונה עם הסכמות רבי דוד אופנהיים ורבי שמשון וורטהיימר - איורים קבליים ולוח מצויר "האילן הקדוש". חתימת רבי "שמריה שמעריל ב"ר מנשה יוסף"].
* ספר הכוונות ומעשה נסים [קושטא, ת"פ 1720 - מהדורה ראשונה - דפים יד-עה בלבד, מתוך [1], עז דף במקור].
* דפים ב-צז מספר "קנה חכמה", [וילהרמסדורף, ת"ץ 1730].
* ספר יצירה, עם ששה פירושים [זולקווא, תק"ה 1745 - חסר שער - דף ההסכמות כפול].
* דפים ד-לב מהסידור הקבלי, חסד לאברהם, [אזמיר, תקכ"ד 1764].
* ספר הזוהר חלק ראשון, ספר בראשית, עם פירוש סתרי תורה. אמשטרדם, [תקל"ב 1772].
* תקוני הזוהר, קוריץ [תק"מ 1780]. פגום מאד וחסר דף אחרון.
* תולעת יעקב, באהסלב, [תק"פ 1820]. נייר כחול, שלם, עם קרעים חסרים.
* ועוד קטעי וחלקי ספרי קבלה שונים.
בחלק מהספרים, חתימות, חותמות והגהות בכת"י.
11 פריטים, גודל ומצב משתנה. מצב כללי בינוני עד גרוע.

Opening100$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 66

auction search

Books by Rabbi Hayim Yosef David Azulay – Hid”a

אוסף ספרי החיד"א:
* כרך עם ארבעה מספרי החיד"א: מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת. ליוורנו, [תקס"ב 1802]. לכל ספר שער מיוחד.
‫קלא, [1] דף. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות. סימני עש. כריכה חדשה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* כרך עם ארבעת הספרים הנ"ל. פיסא, [תקע"ו 1816].
כד, כד, כד, יח [1] דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. כריכה חדשה.
מצורף ספר חסר:
* ספר מורה באצבע, צפורן שמיר, וקשר גודל. ליוורנו, [תקנ"ד 1794]. חסרים תשעה דפים באמצע הספר. בדף ב' הקדשה עצמית מאת "חיים דוד המכונה פרסיאדו סורנאגה, חס"ד ס"ט" [רבי חיים דוד סורנאגה, מחכמי ירושלים, ראב"ד עדת הספרדים], שקנה את הספר מה"מיזאט" [מכירה פומבית] של עזבון המנוח שלמה נחום [בדף האחרון חתימה מסולסלת: "שלמה נחום"].
3 ספרים. מצב כללי טוב. כתמים וסימני רטיבות. סימני עש.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 67

auction search

The Origin of the Rites and Worship of the Hebrews – Explication of an Engraving – Kabbalistic Book – New York, 1859

Explication of an Engraving Called The Origin of the Rites and Worship of the Hebrews, Together with Remarks on Creation, and a Brief Account of Some Observances and Their Symbolical Signification; הבאור והתמונה על הבריאה והאמונה, יצא לאור על ידי המושלם ד' ראזענבערג בפאריז הבירה ועתה נדפס מחדש עם איזה הערות וחקירות והעתקות וציורים. תרגום מצרפתית מאת מקס וולף (Max Wolff). נדפס במשרדי "Jewish Messenger". ניו-יורק, 1859. אנגלית. שער נוסף בעברית.
בשנת 1851 התפרסמה בצרפת ליטוגרפיה בשם Origin of the Rites and Worship of the Hebrews ["קיצור מקור אמונת עברים"]. הליטוגרפיה, אשר יצאה לאור בידי ד"ר ד' רוזנברג מפריז, התבססה במידה רבה על "ספר יצירה" וכללה מוטיבים קבליים רבים. לאור מורכבות הדימויים אשר שולבו בליטוגרפיה, פורסם עמה ספר ובו באור הדימויים ומקורותיהם הקבליים. לפנינו תרגום אנגלי לאותו ספר, מאת מקס וולף (1839-1884), חזן ורב בקהילת "אוהבי שלום" בבוסטון.
הספר מלווה תרשים של עשר הספירות, וכן שירים בעברית מאת וולף. זהו הספר הראשון הכולל שירה עברית מקורית אשר נדפס בארה"ב. 10, [1], 11-112 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשני דפים. פגמים בכריכה.
גולדמן מס' 1015. סינגרמן 1599.

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 68

auction search

Prayers and Verses for Protection According to Kabbalah

תפילות ופסוקים לשמירה על פי הקבלה:
* נוסח תפלה קצרה בעד כללות כל ישראל, מאת יאודה משה ישועה פתייא. ירושלים, תש"א [1941]. חסרה כריכה.
* סדר תפלות למצב השעה בארץ ישראל, תפלות מסודרות על פי זקני הרבנים הגאונים הספרדים. ירושלים, [ת"ש 1940 לערך].
* דפים עם פסוקי סגולה לשמירה והצלה.
* שמירה לילד וליולדת, מעשיות וחלקי פסוקים לשמירה על היולדת והילד עפ"י הבעל שם טוב. איורים. קזבלנקה, [תש"י? 1950?].
* קבלה מאת התנא האלוקי רשב"י, מסורת מפי אליהו הנביא בעניין כיסוי הראש בתפילה.
שמונה דפים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening120$ Unsold

Auction Online 3 Lot Number 69

auction search

Two Amulets and Dedication Plaque

* דף 'שויתי', כת"י על מגזרת נייר. בראש המגזרת 'דע לפני מי אתה עומד'. במרכז צויר מזמור 'למנצח בנגינות מזמור שיר' בצורת מנורה, ומעליו שם ה'. סביב המנורה צירופי שמות ואותיות לשמירה. 12.5 ס"מ.
* תליון קמיע מנחושת, עם שמות הקודש. קוטר כ-33 מ"מ. (טבעת התליה שבורה). * טס הקדשה לספר תורה, ממתכת. כ- 7X5.5 ס"מ.
3 פריטים, גודל ומצב משתנים.

Opening50$ Sold For225$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 70

auction search

Zohar – Slavuta, 1804/1810 – Two Volumes

* ספר הזוהר, חלק א' על חומש בראשית. סלאוויטא, [תקס"ד 1804]. דפוס רבי דוב בער סג"ל.
[3], רנג, רנג-רנו, [8] דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. דף שער מנותק, עם קרעים. פגעי עש. כתמים. כריכה ישנה עם שדרת עור.
* ספר הזוהר, חלק ג' וד' על חומשים ויקרא, במדבר-דברים. סלאוויטא, [תק"ע 1810]. דפוס רבי דוב בער סג"ל. דפים רבים על נייר ירקרק.
קטו דף; [1], קיז-רצט, [1] דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות. קרעים עם חיסרון בטקסט בכמה דפים. כריכה ישנה עם שדרת עור.

Opening50$ Sold For275$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 71

auction search

Avodat HaKodesh – Slavuta, 1827

ספר עבודת הקודש, עניני קבלה ועבודת ה', מאת רבי מאיר ן' גבאי. סלאוויטא, תקפ"ז 1827. דפוס שמואל אברהם שפירא בן הרב משה שפירא. טופס על נייר כחלחל.
הסכמות: רבי חיים רפופורט אב"ד אוסטרה, רבי אברהם אבלי ראב"ד ווילנא ורבי שלמה זלמן אב"ד "עיר-חדש סיגאנד" [נכד אחיו של הגר"א מווילנא - מעניין הדבר שגדולי ליטא ה"מתנגדית" של אותם ימים, משבחים כל-כך בהסכמותיהם את המו"ל "הרב החסיד המפורסם בנן של קדושים מו"ה משה שפירא אב"ד דק"ק סלאוויטא"].
עב, כ דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. סימני עש. קרע משוקם בדף השער. כריכה ישנה ובלויה.

Opening100$ Sold For400$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 72

auction search

Jerusalemite Talmud – Zhytomyr – Full Set

תלמוד ירושלמי - זיטומיר - סט שלם:
* סדר זרעים. תרכ"ו 1866. כריכת עור מהודרת ומפורקת חלקית.
* סדר מועד חלק א. [תר"ך] 1860. חסר השער של מסכת עירובין. מסכת חגיגה נכרכה כאן. כריכת עור מהודרת. כתמים.
* סדר מועד חלק ב. [תרכ"ג] 1862. השער של מסכת עירובין נכרך כאן. המסכתות נכרכו בשונה מהסדר הרגיל. ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, מגילה, מועד קטן, תענית, שקלים (במקור הסדר הוא: יומא, שקלים, סוכה, ראש השנה, ביצה, תענית, מגילה, חגיגה, מועד קטן‬). חסרה מסכת חגיגה. כריכת עור מהודרת. סימני עש. כתמים.
* שני כרכים של סדר נשים (במקור מופיע בכרך אחד). תרכ"ז 1867. כרך ראשון: יבמות, כתובות, סוטה (במקור הסדר הוא: יבמות, סוטה, כתובות). כרך שני: נדרים, נזיר, גיטין, קידושין (במקור הסדר הוא: נדרים, גיטין, נזיר, קידושין). כריכת עור מהודרת. כתמים.
* סדר מועד חלק א (שבת-פסחים). [תר"ך] 1860. סדר נזיקין ומסכת נדה. תרכ"ה 1865. שני ספרים בכרך אחד. כתמים וסימני עש.
6 ספרים. גודל משתנה. מצב טוב.

Opening150$ Sold For475$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 73

auction search

Jerusalemite Talmud Volumes – Zhytomyr

כרכים מהתלמוד ירושלמי - זיטומיר: עם הגהות ר' שמשון אהרן פולונסקי
* סדר זרעים. תרכ"ו 1866. מהדורה ראשונה עם הפירושים "פני משה" ו"מראה הפנים", מתוך כתב-יד. כמה הערות למדניות בכתב ידו של הרב פולונסקי בשולי הדף. סימני עש על הכריכה.
* סדר מועד. שני חלקים בכרך אחד. חלק א: שבת-פסחים. [תר"ך] 1860. חלק ב: יומא-מועד קטן. [תרכ"ג] 1862.
* סדר מועד חלק ב: יומא-מועד קטן. [תרכ"ג] 1862. סימני עש.
* סדר נשים. תרכ"ז 1867. כמה הערות למדניות בכתב ידו של הרב פולונסקי בשולי הדף. סימני עש.
הגאון רבי שמשון אהרן פולונסקי (תרל"ו-תש"ח), מגדולי ההוראה בדורו. כיהן ברבנות בטעפליק והיה מגדולי הרבנים בווהלין (אוקראינה). בשנת תרפ"ב עלה לירושלים וכיהן כרב שכונת "בית ישראל". היה מגדולי ההוראה בירושלים ורבים מגדולי הרבנים הרבנים עשו אצלו שימוש-חכמים לקבלת היתר-הוראה. היה קשור בחו"ל ובירושלים עם משפחת אדמו"רי זוויעהל. בשנותיו האחרונות נחלשו ידיו עקב מחלה, ונעזר בנכדו רבי נחום טולקאצוב ובתלמידיו, בעריכת ספרו "דברי אהרן" שנדפס בירושלים בחודש כסלו תש"ח. נפטר בכ"ח סיון בעיצומה של מלחמת תש"ח, ונקבר בבית העלמין הזמני בשיך-באדר [גבעת-רם בירושלים, בו נקבר אח"כ רעו האדמו"ר רבי גדליה משה גולדמן מזוויעהל].

Opening150$ Sold For500$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 74

auction search

Mishna Seder Mo’ed – Zhytomyr, 1860

משניות סדר מועד. זיטאמיר, תר"ך 1860. דפוס רבי אריה ליב שפירא.
כרך זה אינו נמצא בספריה הלאומית.
[1], 344 עמ'. 25.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For325$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 75

auction search

Midrash Rabbah Va’Yikrah – Zhytomyr, 1851

מדרש רבה, על ספר ויקרא. זיטומיר, תרי"א 1851. דפוס הרב חנינא ליפא, הרב אריה ליב והרב יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.
[2], 454 עמ’. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וסימני רטיבות. כתמי זמן. סימני עש בשער ובמספר דפים. כריכה מקורית, פגומה.

Opening50$ Sold For175$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 76

auction search

Seder Ma’amadot – Zhytomyr, 1866

סדר מעמדות מהרב הקדוש מאפטא וסדר תפלה מכל השנה נוסח ספרד [נוסח האר"י]. זיטומיר, תרכ"ו 1866. דפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא.
נדפס במקור בצירוף עם ספר תהילים, דגלי הודיה והמצוה.
112, 57-64, 61-64 עמ'. ללא 28 עמודים אחרונים מסדור התפלה. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי, כתמי רטיבות. קרעים משוקמים. כריכה חדשה.

Opening100$ Sold For500$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 77

auction search

Three Books Printed in Zhytomyr

שלושה ספרים מדפוסי משפחת שפירא בזיטומיר:
* ספר הזוהר, בראשית. זיטומיר, תרכ"ג 1863. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. כריכת עור מקורית, קרועה.
* שלחן ערוך, אורח חיים, עם באר היטב. זיטומיר, תר"י 1850. דפוס רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא. כתמי רטיבות. פגעי עש.
* תקון ליל שבועות והושענא רבא, זיטומיר, תרכ"ב 1862. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. חסר דף שער ראשון, ושמונה דפים בסופו. פגעי עש.
3 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

Opening150$ Sold For475$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 78

auction search

Collection of Books Printed in Zhytomyr – Hanina Lipa and Yehoshua Heshil Shapiro Press

אוסף ספרי זיטומיר:
* טור אורח חיים, תרי"ט 1859. כתמים. סימני עש. כמה דפים מקומטים.
* שלחן ערוך חושן משפט, חלק ראשון (סימנים א-קכא). [תרט"ז] 1856. כתמים. סימני עש. דפים מפורקים. כריכת עור בלויה. במרכז הכריכה תבליט.
* שלחן ערוך חושן משפט, חלק שני (סימנים קכב-תכז). [תרט"ז] 1856. כתמים. דפים מפורקים. חסרה כריכה. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
* טור יורה דעה. תרי"ז-תרי"ח 1857-1858. סי’ קנח נשמט מטעמי צנזורה. ‬כתמים. דפים מפורקים. פגעי עש. כריכה עור בלויה. במרכז הכריכה תבליט.
* טור חשן המשפט. תרי"ט 1858. כתמים. סימני עש. דפים מפורקים. כריכת עור פגומה. במרכז הכריכה תבליט.
* טור אורח חיים. תרי"ט 1859. שדרה מפורקת. דפים מנותקים. כתמים.
6 ספרים. גודל משתנה. מצב בינוני.

Opening100$ Sold For325$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 79

auction search

Collection of Books Printed in Zhytomyr

אוסף ספרים שנדפסו בזיטומיר, ע"י משפחת שפירא נכדי הרב מסלאוויטא:
דפוס האחים שפירא:
* כתובים חלק שישי איוב-נחמיה. תר"ט 1849. השער נדפס בשילוב דיו שחורה ואדומה. כתמים. חסרה כריכה קדמית.
* שולחן ערוך הרב, חלק ראשון, אורח חיים. תרכ"ב 1861. חסר עמוד אחרון.
* תלמוד בבלי, מסכת עירובין. תרכ"ב 1862. השער נדפס בשילוב דיו שחורה ואדומה.
דפוס אריה לייב שפירא:
* משניות סדר קדשים. תרי"ח 1857. שם הספר והמקום נדפסו בדיו אדומה.
דפים כהים. פגעי עש. הכיתוב על הכריכה "משניות מנוקדות עם פירוש הרמב"ם" אינו שייך לספר זה.
* משניות סדר נשים. תר"ך 1860. כתמים. כריכה מפורקת.
* משניות סדר נשים. תר"ך 1860. נקבי עש קטנים רבים.
6 ספרים. גודל ומצב משתנה.

Opening100$ Sold For350$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 80

auction search

Books Printed in Bakst and Shadov Printing Presses in Zhytomyr

אוסף ספרים שנדפסו בזיטומיר בדפוסי שאדאוו ובאקשט, וזיוף דפוס סלאוויטא:
* שפת הים, פירוש כל המילים המסופקות שרש"י לא ביארם, מאת ישראל גלברט. תרכ"ט 1869. דפוס שאדאוו.
* שולחן ערוך הרב לרבי שניאור זלמן מלאדי, או"ח חלק ראשון. תרכ"ט 1869. דפוס שאדאוו. כריכה בלויה.
* ספר הישר על סוגיות הש"ס, לרבינו תם. [תרכ"ט] 1869. על סדר נשים ומסכת נדה בלבד, בהשמטת השאלות והתשובות. דפוס שאדאוו. כרוך עם: שו"ת ר"י מיגאש, וורשא [תר"ל] 1870, וחלק משו"ת חכם צבי לרבי צבי הירש אשכנזי, זולקווא, [תקכ"ז 1767]. כתמים עם פגיעה בטקסט בכמה דפים. כריכה מפורקת.
* שולחן ערוך הרב לרבי שניאור זלמן מלאדי, או"ח חלק שני. תרכ"ט 1869. דפוס באקשט. כתמים.
* ליקוטי שושנים, מפי רבי פינחס מקוריץ. תרל"ז 1876. דפוס באקשט.
* ספר מנורת המאור חלק שני, לרבי יצחק אבוהב, עם פירוש נפש יהודה. יוזפוב, תר"ז 1847. תרגום ליידיש. בשער נדפס "בסלאוויטא" באותיות גדולות. כריכה קרועה.
6 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי בינוני.

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 81

auction search

Three Books Printed in Slavuta and Zhytomyr – Damaged Copies

שלושה ספרים פגומים מדפוסי סלאוויטא וזיטומיר:
* ספר שבט מוסר, לרבי אליהו הכהן מאזמיר. זיטומיר, תרי"א 1851. דף שער קרוע ושלושה דפים נוספים באמצע חסרים. כתמי זמן רבים.
‬‬* שלחן ערוך הרב, אורח חיים, חלק שלישי. זיטומיר, דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, תרי"ט 1859. (חלק זה אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה). שני שערים. בראשון שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה. חסרים עמודים 9-34. קרע וכתמים בדף השער. סימני עש.
* ספר אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה, חלק שני. סלאוויטא, [תקצ"ד 1834]. ‫ חלק ב: סי’ קכג-תג. מצב גרוע. קרעים גדולים בדף השער. דפים אחרונים קרועים וחסרים בחלקם. פגעי עש. כתמים כהים. לא כרוך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי משתנה, טוב-בינוני.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 82

auction search

Da’at Kedoshim – Lvov, 1848 – First Edition

ספר דעת קדושים, עניני קבלה וחסידות. מאת האדמו"ר רבי יהודה צבי [אייכנשטיין] אב"ד ראזדיל. לבוב, תר"ט 1848. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות, מס' 133.
[2], עז דף. כ-23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני רטיבות. סימני עש. קרעים מודבקים בנייר דבק בשער ובדפים נוספים. כריכה לא מקורית, עם פגמים ובלאי.

Opening300$ Sold For450$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 83

auction search

Avodat HaLevi – Lvov, 1842 – Stamp of Av Beth Din of Chernobyl

ספר עבודת הלוי חלק ראשון ושני, מאת רבי אהרן הלוי. לבוב [תר"ב 1842].
חלק ראשון ובו דרושים על פרשיות התורה מבראשית עד סוף ספר ויקרא. חלק שני ובו ליקוטים של אגרות, הקדמות, ביאורים, שו"ת.
רבי אהרון הלוי הורוויץ, (או אהרן מסטרשלה, נולד בשנת תקכ"ו בערך, נפטר בשנת תקפ"ט), דור שביעי לשל"ה הקדוש, היה מגדולי חסידיו של אדמו"ר הזקן. לאחר פטירת האדמו"ר הזקן, פתח רבי אהרן חצר משלו בעיירה סטרשלה, והחל לנהוג במנהגי אדמו"רות. בעת כהונתו כאדמו"ר כתב ביאורים בתורת החסידות המתאפיינים בסגנון פשוט ובהיר, בעיקר על ספר התניא. הספרים שכתב: שערי היחוד והאמונה, שערי העבודה, הגדה של פסח עם פירוש סוד קדושים, מאת בעל התניא ור' אהרן, שער התפילה. חותמות של רבי חיים מרדכי טוורסקי, אב"ד טשרנוביל שהתגורר במונסי.
על פי הנדפס בשער החלק הראשון שנת ההוצאה היא תרכ"א (1861), אולם על פי חשבון האותיות בשער שנת ההוצאה היא תר"ב (1842). ראה ישעיה תשבי, ציון, לב, תשכ"ז, עמ’ 38, הערה 171.
צג,[1],עו,נו; [1],קו,יח דף. 25 ס"מ. מצב טוב. קיפולים קטנים בשולי הדפים.

Opening200$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 84

auction search

Two Books by Prominent Hassidic Rabbis – First Editions – Incomplete Copies

שתי מהדורות ראשונות חסרות של ספרי חסידות חשובים:
* ספר ליקוטים יקרים, מהבעש"ט וגדולי החסידות. [לבוב], [תקנ"ב 1792]. מהדורה ראשונה. דפוס שלמה יארוש רפאפורט. סטפנסקי חסידות, מס' 301. עותק חסר.
ג-מ דף. במקור:‫ [2], מ דף. חסר דף השער ושלושה דפים נוספים. 21 ס"מ. מצב משתנה, בינוני. בדף אחד בלאי רב וכתמים. בלאי בשולי הדפים הפנימיים. קרעים עם חיסרון. דפים מנותקים. לא כרוך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* ספר דברת שלמה, מאת רבי שלמה מלוצק, תלמיד המגיד ממזעריטש. [זולקווא, תר"ח 1848]. סטפנסקי חסידות, מס' 127.
[2], ג-כו, כט-לו (במקור: [3], ג-לו דף); כא, [1], כה-כו [צ"ל: ל], [8] דף. חסרים דף השער ושני דפים נוספים. כ-23 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-טוב. בלאי וכתמים. קרעים במספר דפים. דפים מנותקים. לא כרוך.

Opening100$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 85

auction search

Be’er Moshe – Lvov, 1858 – Incomplete Copy

ספר באר משה, "אחד משבעים פנים לתורה", מאת רבי משה אליקים הופשטיין מבריעה [בן המגיד מקוזניץ']. [לבוב, תרי"ח 1858]. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות 74.
עותק חסר. ט-קפח דף. במקור:‫ [1], קפח דף. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. קרעים. פגעי עש. לא כרוך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening100$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 86

auction search

Rav Yeivi – Brody, 1874

ספר רב ייבי, ביאורים בדרך החסידות לתורה, תהלים, וכמה מסכתות בש"ס, לרב יעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהא, תלמיד המגיד ממזריטש. עם קונטרס "מורא מקדש" בענין קדושת בית הכנסת. בראדי, תרל"ד 1874.
[1], קלג דף.32 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 87

auction search

Arvei Nahal – Krotoszyn, 1850

ספר ערבי נחל, חיבור נפלא על התורה, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סראקא. [קרוטושין?], [תר"י 1850 בערך]. בשערים נכתב: "באותיות אמשטרדם בשנת תקמ"ג".
‫3 כרכים. כרך א: [1], סז דף. כרך ב: [1], סח-קלז דף. כרך ג: צט-קלז, [1], מט, [1], עג דף. ספר ויקרא מופיע פעמיים. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. סימני עש קלים. רישומים. כריכות מקוריות בלויות ופגומות. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 88

auction search

Books by Lisker Rebbe

ספרי האדמו"ר מליסקא:
* אך פרי תבואה, דרשות על התורה לפי פרשיות השבוע. חלק א: בראשית-שמות. חלק ב: ויקרא-דברים. לכל חלק שער נפרד. מונקאטש [תרל"ה-תרל"ו] 1876-1875. כריכה מפורקת חלקית.
* הישר והטוב חלק ראשון, דרושים למועדים, חידושי הלכה. מונקאטש, [תר"ם] 1880. שני דפים אחרונים עם שמות המתנדבים חסרים. בלאי. כריכה מפורקת חלקית.
* הישר והטוב חלק שני, דרושים למועדים, דברי מוסר והספד על כמה מגדולי הדור. מונקאטש, [תרמ"ט] 1889. בלאי.
הגאון הקדוש רבי צבי הירש פרידמן, הרב מליסקא (תקנ"ח-תרל"ד), מגדולי האדמו"רים בהונגריה. מתלמידיו של בעל ה"ישמח משה" ותלמיד האדמו"רים רבי שלום מבעלז, רבי ישראל מרוזין, רבי מאיר מפרמישלן וה"דברי חיים" מצאנז. נודע כפועל ישועות ומכל קצווי הארץ הגיעו להתברך מפיו. מחבר הספרים "אך פרי תבואה", "הישר והטוב" ועוד.
3 ספרים. כ-24 ס"מ. מצב משתנה.

Opening50$ Sold For188$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 89

auction search

Hassidic Books – The Ba’al Shem Tov and the Maggid of Mezritch

תשעה ספרי חסידות הקשורים ברובם לתורת הבעש"ט והמגיד ממזריטש:
* ספר אור תורה, למגיד ממזריטש. [וורשא?], [תר"ם 1880 בערך]. בשער: "בסלאוויטא". קרעים עם חסרון בשער ובדפים נוספים. כרוך עם: סדר הקפות לשמיני עצרת ולשמחת תורה, כפי אשר מקובל מהאדמו"ר רבי נפתלי מרופשיץ. וינה, [תר"ף 1920 בערך]. כרוך עם: סדר נוסח הקרבנות ואושפיזין והקפות, מהאדמו"ר רבי חיים האלברשטאם מצאנז. צאנז, תר"ץ 1930.
* ספר צוואת ריב"ש והנהגות ישרות. קראקא, תרנ"ו 1896.
* כתר שם טוב, חלק ראשון ושני. פודגורזה-קראקא, תרנ"ח [1898]. ללא כריכה קדמית.
* מגיד דבריו ליעקב, למגיד ממזריטש. סאטמר, [תרס"ה 1905].
* בעל שם טוב על התורה, חלק ראשון. לודז', [תרצ"ח 1938]. רישום בעלות של רבי יחיאל דוד גולדברג, חסיד האדמו"ר מאלכסנדר.
* סדר הדורות החדש, סדר השתלשלות תלמידי הבעש"ט וצדיקי החסידות. סאטמר, [תש"א 1941].
* בעל שם טוב על התורה, חלק שני. [לנדסברג], תש"ח [1948]. מספריית הרב ישעיה שנייבלג. לא כרוך. קונטרסים מנותקים.
9 ספרים ב-7 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. קרעים.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 90

auction search
Opening80$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 91

auction search

Collection of Original Letters by the Ba’al Shem Tov and His Disciples

קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ותלמידיו, מאת חיים בלוך. וינה, תרפ"ג [1923].
מכתבים שנמצאו בגניזה בקרקוב: שבעה עשר מכתבים מהבעל שם טוב, עשרים ותשעה מכתבים מתלמידי הבעל שם טוב. מכתבים של הבעש"ט ותלמידיו שכבר פורסמו. מאמרים, דברי תורה ומעשיות של הבעש"ט. מצורף: המשא ומתן בין לשכת הקיסר בווינה עם נשיאות המדינה בלבוב בעניין האדמו"ר מרוזין שברח מרוסיה לאוסטריה. מכתב מקורי מהמהר"ל מפראג על דבר יצירת הגולם. תמונות של מקום הבעש"ט, איורים של חתימתו וחתימות תלמידיו.
לדעת רבים ספר זה הנו מעשה זיוף מתוחכם של המו"ל, ר' משה חיים אפרים בלאך (תרמ"א-תשל"ג), סופר מוכשר ופולמוסן, שהיגר מווינה לארצות הברית לפני השואה.
קיא, [1] עמ’. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. דפים מפורקים.

Opening50$ Sold For88$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 92

auction search

Shulhan HaTahor by Rabbi Aharon Rotta, Author of Shomer Emunim, Satu Mare (Satmar), 1933

ספר שלחן הטהור, תיקוני השולחן וקדושת האכילה ועניינים נוספים [עם סדר הקידוש, כוונות וזמירות לשלחן שבת, וברכת המזון], מאת האדמו"ר רבי אהרן ראטה בעל "שומר אמונים". סאטמר, [תרצ"ג 1933]. מהדורה ראשונה.
מספר תקונים והגהות בכתב יד, יתכן של המחבר, בעל "שומר אמונים".
‫[7], ב-י, [2], טו-לג, מב-קף, לד-מא, קפט-רעא, יא-יד, רעו-ש, [1] דף. כ-20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומי עפרון ועט. סימני הדבקה בשער ובמספר דפים. כריכת בד ישנה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 93

auction search

Books and Signatures – Various Hassidic Rebbes

ספרים וחתימות אדמו"רים:
* ספר עבודת הקודש חלק ראשון ושני, לרבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א). לבוב, [תרט"ו] 1855.
חתימת האדמו"ר רבי "מאיר ליבש לאנגארמאן חונה פה טארקא". האדמו"ר רבי מאיר יהודה לייבוש לנגרמן (תק"ץ-תרמ"ו), בן רבי שלמה אב"ד טורקא וחתן רבי שמואל בנו של רבי צבי אלימלך מדינוב. ממלא מקום אביו ברבנות טורקא. גאון מופלג בנגלה ובנסתר, מתלמידי רבי ישראל מרוז'ין ובנו רבי אברהם יעקב מסדיגורא.
* מנחם ציון, לרבי מנחם מנדל טורם מרימנוב, אחד מארבעת המפיצים הראשונים של תנועת החסידות בפולין. לובלין, תרל"ג 1873. הדף הראשון חסר.
* תשובות רבי עקיבא איגר. וורשא, [תרמ"ד] 1884.
חותמת רבי יהושע העשיל רבינוביץ', האדמו"ר ממונסטריץ'. רבי יהושע העשיל רבינוביץ (תר"ך-תרצ"ח). לאחר פטירת אביו בשנת תרמ"ה החל לכהן כאדמו"ר באומן ובמונסטריץ'. אולם עקב הרדיפות מצד השלטון הקומוניסטי עזב בשנת תרפ"ג את רוסיה והיגר לארה"ב. לאחר שנתיישב בניו יורק מונה לנשיא אגודת האדמו"רים. חיבר ספרים רבים ביניהם: "דברי יהושע" (על התורה), "תורת אבות" (על מסכת אבות) ו"נחלת יהושע".
רישום בעלות של רבי שמשון אהרן פולונסקי (תרל"ו-תש"ח). רבי שמשון אהרן פולונסקי (ידוע בכינוי הרב מטפליק) היה פוסק בולט בירושלים ורבה של שכונת בית ישראל. שימש כרב שכונת בית ישראל בירושלים וכראש "ישיבת רבינו חיים יוסף". הרב קוק אמר עליו שהוא "הלמדן מספר אחת בירושלים". נודע כמומחה בהלכה. רבים מרבני ירושלים שימשו גם אצלו בהוראה, בהם: הרב דוד יונגרייז, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב שמואל הלוי וואזנר, הרב ישראל יעקב פישר, הרב עובדיה יוסף, הרב יוסף שלום אלישיב.
דפים כהים. דפים מנותקים. פגעי עש.
* מחזור לחג הסוכות, נוסח ספרד. וורשא, תרס"ט [1909].
חותמות של רבי אברהם ישכר אנגלרד (תרס"ט (?) - תשס"ו), האדמו"ר השישי בשושלת חסידות איזביצה ראדזין. רבי אברהם ישכר, בנו של הרב ישעיהו אנגלרד, רבה של העיר סוסנובצה בפולין, חתנו של האדמו"ר מרדכי יוסף אלעזר ליינר מראדזין, בעל התפארת יוסף. לאחר השואה, כיהן ברבנות בסוסנובצה במשך כמה שנים. וכשעלה לארץ בשנת תשי"ג הוכתר לאדמו"ר מראדזין.
חסרים 12 דפים בסוף.
4 ספרים. גודל ומצב משתנה.

Opening150$ Sold For400$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 94

auction search

Twelve Hassidic Books – Zhiditchov and Komarno

שנים עשר ספרים וחוברות מאדמורי חסידויות זידיטשוב וקומרנא:
* ספר בית ישראל, דרושים על התורה, לרבי צבי הירש מזידיטשוב. לבוב, [תרכ"ה] 1865. דף שער עם קרעים משוקמים ופגיעה בטקסט.
* פרי קדש הלולים, לרבי צבי הירש מזידיטשוב. לבוב, [תרכ"ה] 1865. לא כרוך.
* הקדמה ודרך לעץ החיים, לאדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. לבוב, [תר"ל] 1870. כרוך עם: עטרת צבי, פירוש על הזהר, לרבי צבי הירש מזידיטשוב. לבוב, תרל"א-תרל"ב 1870-1872. פגעי עש.
* ספר ליקוטי תורה והש"ס, במדבר. מרבי יצחק אייזיק מזידטשוב. לבוב, תרמ"ט 1889. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות, מס' 298. (עם דף מעטפת נוסף, עם שמות פערנומרנטן). חותמות וחתימת האדמו"ר רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא, אב"ד סערעדנא. (בין הדפים נמצא: קוויטל בכת"י המבקש) .
* ספר נוצר חסד, פירוש על מסכת אבות, מאת האדמו"ר מקומרנא. ירושלים, תרע"ב [1912].
* מטה מנשה, על עניני שבת ומועדים, לאדמו"ר רבי מנשה אייכנשטיין. מונקאטש, תרפ"ז [1927].
* פרי קודש הלולים, פירוש על פרי עץ חיים, לרבי צבי הירש מזידיטשוב. ארשיווא, תרפ"ח 1928.
* ספר צבי לצדיק פרי למאה, ספר זכרון לאדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב, לכבוד מאה שנה לפטירתו. וינה, תרצ"א [1931].
* קונטרס פאר יצחק תנינא, תולדות האדמו"ר מזידיטשוב. וינה, [תרצ"א 1931].
* ספר פאר יצחק, תולדות האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב. סאטו-מארע, [תרצ"ז 1937].
* נוצר חסד השלם, על מסכת אבות, לאדמו"ר מקומרנא. הוצאת אש"ע. [גרמניה], [תש"ח 1948].
12 ספרים וחוברות ב-11 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. סימני עש.

Opening100$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 95

auction search

Collection of Hassidic Books

אוסף ספרי חסידות הקשורים ברובם לחסידויות הונגריה - סאטמר וספינקא:
* ספר בארת המים, לאדמו"ר רבי צבי הירש הכהן מרימנוב. פרמישלה, [תרנ"ז] 1897. כרוך עם: ספר תעלומות חכמה, פירוש על מדרש רבה לפרשת בראשית, מאת אדמו"ר רבי יהודה צבי הירש אייכנשטיין מרוזדול.‫ קאלאמעא ‬(קולומיאה), תרמ"ט [1889]. כרוך עם: ספר העברונות. קראקא, תרמ"ב 1881. כרוך עם: ספר בחינת עולם עם בקשות הממי"ן. פרשבורג, תרמ"ו 1886. חסר [1] דף אחרון. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* ספר ישמח משה, חלק שני על הש"ס ומועדי השנה, לאדמו"ר רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל. מאראמאראשסיגעט, תרס"ח [1908].
* ספר שארית יהודה, פירוש על התורה, דרושים ותוכחות מוסר, מאת האדמו"ר רבי יהודה צבי מסטרעטין, תלמיד השרף רבי אורי מסטרעליסק. לבוב, תרס"ט 1909.
* ספר אמרי יוסף, על חומש שמות, מאת האדמו"ר רבי יוסף מאיר וייס מספינקא. מונקאטש, תרע"א 1911. בשער חותמת האדמו"ר רבי ישראל חיים בן רבי נפתלי צבי מספינקא. נוסף בסוף הספר [1] דף לא ידוע ביבליוגרפית של לוח הטעויות.
* ספר עצי חיים על מועדים, מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט. סיגט, תרצ"ד [1934].
* ספר ישמח משה, חלק ראשון, מאת האדמו"ר רבי משה טייטלבוים. ניו יורק, [תש"ב 1942]. זהו למעשה החלק השני שהופיע בשנת תרס"ח. שער צבעוני.
* ספר עובדא דאהרן, סיפורים ותולדות האדמו"ר רבי אהרן ראטה. ירושלים, [תש"ח 1948].
* ספר תפארת חיים, תולדות האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם. גרוסוורדיין, תש"א [1941]. בסוף הספר [1] דף שלא ידוע ביבליוגרפית. כרוך עם: שארית יהודה, על התורה, מאת האדמו"ר רבי יהודה גרינוואלד. [תרצ"ח 1938]. כרוך עם: מאמרי באר חיים מרדכי, מאת חיים מרדכי רולר. קלויזנבורג, תרצ"ט [1939]. הספר חסר מאמצעו עד הסוף.
13 ספרים ב-8 כרכים, מתוכם 10 ספרי חסידות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים.

Opening120$ Sold For238$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 96

auction search

Collection of Vizhnitz Books

אוסף ספרי ויז'ניץ:
* צמח צדיק, על פרשיות השבוע ומועדים ועוד, מאת רבי מנחם מנדל האגר מויז'ניץ. טשרנוביץ, תרמ"ה [1885]. בלאי. כריכה מנותקת חלקית.
* אמרי ברוך, לקוטים מדברי האדמו"ר רבי ברוך האגר, מוויזניץ. קולומיה, [תרע"ב 1912].
* זכרון ישראל, מספד על האדמו"ר רבי ישראל מויז'ניץ, מאת רבי מרדכי הלוי הורוויץ. קלוז', תרצ"ז 1937. מהדורה יחידה. חתימה וחותמת המחבר. (שער מעטפת - לא רשום ביבליוגרפית?).
* דמשק אליעזר, אמרות על תנ"ך ומועדים ועוד, מאת רבי אליעזר האגער. ירושלים, תש"ט [1949].
* קונטרס הלקוטים תנינא, ליקוטים על התורה ומועדים מכ"ק האדמו"ר שליט"א. בני-ברק, תשכ"ח [1968]. (סטנסיל). רישום בעלות של הרב ישעיה שנייבלג אב"ד בני ראם.
5 ספרים. גודל ומצב משתנה.

Opening200$ Sold For250$ Including buyers premium
Show 48 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?