Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 353

auction search

Torah Scroll – Europe

ספר תורה שלם, [אירופה, המאה ה-20?].
כתב אשכנזי (בית יוסף). גלול על עצי חיים.
כתב דהוי במספר מקומות. בפרשת אחרי מות בקריאה ליום כיפור בתפילת שחרית ובתפילת מנחה הוסיפו בתקופה מאוחרת יותר בעיפרון ניקוד וסימונים לסימון סוף הפסוק. גובה הקלף: 35 ס"מ. 42 שורות. מצב בינוני-טוב. כתמים וסימני בלאי.

Opening1,000$ Sold For1,250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 354

auction search

Torah Scroll on Gevil – Yemen

ספר תורה על גוויל חום-כהה. [תימן, המאה ה-19?].
כתיבת סת"ם נאה.
ספר התורה לא נחקר אך נציין כי "שירת האזינו" נכתבה ב-67 שורות, דבר השנוי במחלוקת המסורות. כמו כן בספר התורה מספר שינויים מספרי התורה שלנו. בעשרת הדברות (בפרשת יתרו, ואתחנן) חמשת הדברות האחרונים כתובים בשני טורים. הרווח בין חומש במדבר לחומש דברים שתי שורות הם בתחתית העמודה ושתיים בתחילת העמוד, בפרשת כי תבוא הקללות עם רווחים, ובפרשת האזינו שינויים בכתיבת שירת האזינו.
42 שורות. גובה העמודות: 32 ס"מ. רוחב העמודות: 8.5-7 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני בלאי.

Opening800$ Sold For2,125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 478

auction search

Collection of Samaritan Manuscripts and Other Documents

חמישה כתבי-יד שומרוניים, [המאה ה-20].
* כ-150 דף בפורמט גדול, כנראה בכתב-ידו של אברהם נור צדקה, הכנה לספר. כתב שומרוני וערבית.
* כרך כתב-יד (לא מזוהה), בערבית ובכתב שומרוני. 40 הדפים האחרונים מנותקים ושוליהם נחתכו (עם פגיעות בטקסט).
* כרך כתב-יד, "כתאב אלדלאיל פי יום אלמיעאד", חבור תיאולוגי שומרוני, בכתב יד שומרוני.
* 45 דף בכתב ידו של אברהם נור צדקה, "תפילות שבתות השבועות" - הכנה לחוברת מודפסת.
* כ-70 דף בכתב-ידו של אברהם נור צדקה, קטעים מספרי שמות וויקרא, כתובים על גבי גליונות נייר גדולים. עברית, ערבית וכתב שומרוני באותיות דפוס.
דפים, מסמכים ופריטים נוספים הקשורים לעדה השומרונית:
* קובץ דפים ובו השוואת שינויי הגרסאות בין נוסח התורה המסורתי לבין הנוסח השומרוני, לחלקים מספר בראשית. הקובץ נעשה ע"י הדבקה ידנית של המילים המודפסות (לעתים כל מלה בגזיר-נייר בודד ולעתים כמה מלים יחדו. סימני הניקוד נמחקו בטיפקס).
* כ-40 דפים כתובים בכתב יד שומרוני, בצירוף עם קובץ דפים מצולם וגזיר עיתון בנושא השומרונים.
* מכתב ומברק מאת יצחק בן-צבי בנוגע לעדת השומרונים, עם שני מכתבים נוספים ממזכיר לשכתו ד. ברטוב.
* מחברת עם מספר דפים בתחילתה של כתב יד שומרוני.
* 6 קלטות שמע מאירועים שונים.
5 כתבי יד, ומצורפים אליהם מסמכים ופריטים נוספים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening800$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 492

auction search

Large Collection of Facsimiles

אוסף גדול של פקסימיליות, מרביתן יצאו במהדורות מצומצמות וממוספרות. האוסף כולל פקסימיליות של כתבי יד ודפוסים נדירים של התנ"ך, ששה סדרי משנה, התלמוד הבבלי והירושלמי, קטעי גניזה שונים, מדרשי הלכה ואגדה ועוד. מרבית הפקסימיליות יצאו בהוצאת מקור, ירושלים. המחצית השניה של המאה ה-20.
35 פקסימיליות. מצב טוב. גודל משתנה. חלקן מכילות לעיתים שניים עד ארבעה כרכים. לחלקן כריכות נאות עם גב מעור, נתונות בנרתיקי קרטון.
רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening500$ Sold For1,625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 264

auction search

Large Collection of Books Printed in Djerba

אוסף גדול מאוד של ספרים מדפוסי ג'רבה. מחצית ראשונה של המאה ה-20. עברית וערבית-יהודית. ספרי דרוש ומוסר, ספרי שו"ת, פירושים על התורה, ספרי חידושים על הש"ס, ספרי זמירות ופיוטים.
כ-180 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening500$ Sold For2,500$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 321

auction search

Large Collection of Books Printed in Hungary and Romania during the Holocaust

אוסף גדול של ספרים שנדפסו בהונגריה בתקופת טרום-השואה ובעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בה נחרבו קהילות ישראל ברוב ארצות אירופה, ואילו אצל יהדות הונגריה - שהיתה אף היא במצוק ובמצור - המשיכו בהדפסת ספרים עד כניסת הצבא הגרמני באביב תש"ד 1944.
בין הספרים: * חמשה חומשי תורה מקראות גדולות. בודפשט, [תש"ד, 1944]. חמישה כרכים.
* הקדמה ודרך לעץ החיים הנקרא סור מרע ועשה טוב, מאת רבי צבי הירש אייכנשטיין. פעשט, תש"ב [1942].
* חוק לישראל. [בודפשט, תש"ב, 1942]. חמישה כרכים.
* משניות, נ"א פירושים. סט שלם. דיאמארט [תש"ג, 1943]. תריסר כרכים.
* בארת המים, מאת רבי צבי הירש הכהן מרימינוב. סאטמר, [תש"ב, 1942].
* נצר חסד (השלם) על מסכת אבות. גראסווארדיין (אורדאה-מארה). תש"ג [1943].
* רזיאל המלאך. גראסווארדיין (אורדאה-מארה). תש"ד [1944].
מצורף ספר ובו רשימה ביבליוגרפית של ספרים שנדפסו באירופה בשנים 1945-1933, ומספר דפים עם רישומים ביבליוגרפיים מודפסים במכונת כתיבה.
כ-55 ספרים. חלק מהם בכמה כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening400$ Sold For1,625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 145

auction search

Books with Rabbis’ Signatures and Stamps

ספרים עם חתימות וחותמות רבנים:
* תרומת הדשן, לרבי ישראל איסרלין. סדילקוב, תקצ"ה 1835. חותמת של רבי יהושע זליג דיסקין, בעת כהונתו כרב בעיר פריאסלב בלאי. פגעי עש.
* דברי משפט, חלק ראשון ושני, לרבי חיים אוירבאך. קראטאשין, [תקצ"ה 1835]. חותמת של רבי "אליעזר שובמאן שו"ב מלובלין" ושל רבי "יוסף קארטאפעל אבד"ק גליסק פלך לובלין". סימני עש. כריכה מנותקת.
* ברכת ראש, חידושי הלכות על מסכת ברכות, מאת רבי אשר הכהן. וורשא, [תרט"ז] 1856. חותמת רבי "אברהם דרושקאוויץ משגיח הישיבה ה' דוולאזין מלפנים רב בשאט פ. קאוונא". מחבר "שערי הוראה" ו"חידושי וביאורי הגר"א". חסרה כריכה אחורית.
* מחנה לוי, חידושים על הש"ס, מאת רבי צבי הורוויץ. לבוב, [תר"ך] 1860. חותמת "יועץ הקיסרי אהרן לעווין אבד"ק סאמבור והגליל". רבי אהרן (תר"ם-תש"א) היה ממנהיגי היהדות, חבר בוועד רבני גליציה, חבר בפרלמנט הפולני, ויועץ הקיסר. חיבר "מטה אהרן" ועוד, ופרסם מאמרים רבים.
* שו"ת עבודת הגרשוני, מאת רבי גרשון אשכנזי. לבוב, [תרכ"א] 1861. חותמות של רבי יהושע זליג דיסקין, בעת כהונתו כרב בעיר פריאסלב. סימני עש. כתמים.
* חתם סופר חלק אבן העזר, לרבי משה סופר. פרשבורג, [תרכ"ה] 1865. חותמת רבי "אהרן פרעסבורגר אב"ד דק"ק באניהאד".
* שו"ת שואל ומשיב חלקים א-ג, לרבי יוסף שאול נתנזון. לבוב, תרכ"ח 1865. מספר הערות למדניות בכתב-יד. חותמות של רבי יהושע זליג דיסקין, בעת כהונתו כרב בעיר פריאסלב. סימני עש. דפים מנותקים. כתמים.
* קסת הסופר, מהדורה תנינא חלק ראשון, מאת רבי שלמה גאנצפריד. אונגוואר, [תרל"א 1871]. חותמת רבי יהושע זליג דיסקין (תרנ"ח-תשל"א), רבה של פרדס חנה. כתמים. קיפולים בשולי הדפים.
* שערי אפרים, על דיני קריאת התורה, מאת רבי אפרים זלמן מרגליות. ווילנא, תרל"ג 1873. רישום בעלות של רבי ישעיה שנייבלג, אב"ד בני ראם ואחר כך דיין בבית הדין מחזיקי הדת של חסידות בעלז. חותמות וחתימת רבי "יצחק יוסף חזן" מלאוויטש (תר"ב-תרפ"ח), בעל "שיח יצחק", פרסם מאמרים תורניים רבים. סימני עש.
* חדושי הרי"מ על מסכתות כתובות וקדושין, מאת רבי יצחק מאיר אלטר. וורשא, תרל"ה 1875. רישום בעלות של "חנוך העניך הכהן וורשא", "משה צבי בעלסקי" מחסידי גור.
* דרך חיים, על מסכת אבות, למהר"ל מפראג. וורשא, תרל"ז 1876. נכרך עמו ספר באר הגולה, למהר"ל מפראג. וורשא, תרמ"ז 1887. בלאי. כריכה מפורקת חלקית.
חותמת רבי דוד מנחם הכהן ווארשאוויאק אב"ד וודיסלב. רישום בעלות של רבי מנחם אריה קניגסהפר (תרס"ח-תשס"ה), היה רב בדרזדן ובהמבורג, ובהמשך משגיח בישיבת אור יהודה שבכפר סבא.
* חתם סופר חלק שני, אבן העזר, לרבי משה סופר. וינה [תרל"ז] 1877. חותמת של רבי "גדליה שמעלקעס אב"ד דק' פרעמישלא". רבי גדליה שמלקיש (תרי"ט-תרפ"ח) בן אחיו ותלמידו המובהק של הגאון הנודע רבי יצחק שמלקיש בעל "בית יצחק" (שכיהן ברבנות פשמישל ולבוב). משנת תרנ"ג רב בפשמישל.
* תורת הבית הארוך, לרשב"א. יוזפוב, [תרמ"ב] 1882. חתימה של רבי ישראל יצחק טאוב מלודז', מחסידי סטריקוב.
* סדר נוסח הקרבנות, תשליך, אושפיזין והקפות. קראקא, תרנ"ב 1892. חותמת של רבי משה מונד. בלאי. כתמים. כריכה מפורקת חלקית.
* עבודת כהונה, סדר וכוונת נשיאת כפיים, מאת רבי חיים הכהן. פרמשילא, תרנ"ד [1894]. חותמת של רבי משה מונד.
* כללי הוראה, על איסור והיתר, מאת רבי ישראל מתתיהו אוירבאך. לבוב, תרנ"ו 1896. חתימות וחותמות של רבי "מרדכי יעקב וארקול לפנים הרב בקובנה".
* כתר כהנה, תולדות רבנו שבתי כהן בעל "שפתי כהן", מאת רבי חיים דובעריש פרידברג. דרוהוביטש, תרנ"ח 1898. חותמת של רבי אהרן מנדלברג הכהן, אב"ד ומו"צ בקהילת אשכנזים בקהיר.
* מאמר מרדכי על התורה, מאת רבי מרדכי מנדבורנה. [תר"ס 1900]. חותמת של רבי משה מונד, אבדק"ק מיקאלאיוב, מחשובי חסידי בעלזא.
* שביל הזהב, דרושים, מאת רבי ברוך הכהן מבריינסק. ניו יורק, תרס"ג [1903]. הקדשה בכתב יד המחבר.
* רשפי אש השלם, כתבי רבי מרדכי מנעשכיז. פיעטרקוב [תרס"ז] 1907. רישום בעלות של יצחק מאיר לוין, יצחק (איצ'ה) מאיר לוין (תרס"ג-תשל"א), ממנהיגי אגודת ישראל, שר הסעד הראשון בממשלת ישראל. חותמת רבי נתן נטע דאנער (תר"ך-תרפ"ו), מגאוני פולין המפורסמים ומגדולי הידענים בתולדות הקבלה והחסידות. חותמת רבי חיים זאב קרלנשטיין, רב בלומז'ה.
* בית ישראל, חידושים ודרושים על סדר פרשיות התורה, חגים ומועדים. יאסי, [תרס"ח 1908]. חותמת של רבי שלום גוטמאן (תרכ"ז-תרפ"ט), אב"ד יאסי, מצאצאי ר' לוי יצחק מברדיטשוב. דפים מפורקים.
* אמרי השכל, דרושים, מאת רבי יעקב טובונשסקי. בילגוריי, תרס"ט 1908. רישום בעלות של רבי שמעון משה דיסקין (תרל"ב-תרצ"א), דרשן, רב פעלים, רב בלכוביץ. חותמת של בנו הרב יהושע זליג דיסקין.
* דברי דוד, טורי זהב, על פירוש רש"י לתורה בראשית-ויקרא, מאת רבי דוד הלוי סגל. סוואליווע, תרע"ב 1912. חותמת רבי משה עזרא טויב (תרנ"ה-תש"ד). מצאצאי האדמו"ר ר' יצחק אייזיק טויב מקאליב. חתן ר' ברוך מגערלא (רופשיץ). נספה בשואה.
* שו"ת תשובה מאהבה, חלק ראשון, מאת רבי אלעזר פלקלס. קאשוי, [תרע"ב] 1912. רישום בעלות של צבי אלימלך הכהן ביין דומ"צ סילאדי-טשעה. כריכה מפורקת חלקית.
* ייטב פנים, דרושים לשבתות ומועדי השנה, מאת רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים. חוסט, [תרע"ב] 1912. חותמת של רבי משה מונד.
* עבודת הקרבנות, מאת רבי אהרן הכהן. פיעטרקוב, [תרע"ג] 1913. הקדשה נאה בכת"י המחבר וחותמתו "אהרן הכהן, אב"ד נאוואשווענצאני פלך ווילנא". הגאון המפורסם רבי אהרן הכהן (תרכ"ה-תרצ"ו, אוצר הרבנים 1599), חתנו של ה"חפץ חיים". רב בליטא ובתל-אביב, מחבר ספרים רבים.
* משנה ברורה חלק ד, מאת רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. וורשא, [תר"ץ 1930 בערך]. חותמת של רבי אברהם משה באב"ד, ממשפחת אדמו"רי ויזניץ'. תלמיד ר' מאיר אריק. רב בגורה-הומורה. עלה לארץ ושימש רב בקפריסין וביפו, מקורב לחזון איש.
* כבוד מלכים, דיני אונס שוגג ומזיד בהלכה, מאת רבי משה צבי לנדוי. קליינווארדיין, תרצ"ד [1934]. חותמת "הק' שמעון לעבאוויטש דיין דק"ק פרעסבורג" (תר"ם-תרצ"ז), חותמת "ישראל מנחם ברוין אב"ד דק"ק ברעזאוויטץ וליפיאן יצ"ו" (תרכ"ה-תש"א נספה בשואה). דפים כהים. חסרה כריכה.
* חידושי כתב סופר על מסכתות שבת ופסחים, מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר. ירושלים, תשכ"ט [1969]. הקדשה בכתב-יד עם חתימה של רבי שמחה בונם סופר, עומד בראש מוסדות פרשבורג בירושלים, בנו של בעל ה"חשב סופר", לרבי יצחק יעקב וייס (תרס"ב-תשמ"ט), מחבר שו"ת מנחת יצחק, רבה של העדה החרדית בירושלים. מהדורה לא מוכרת ביבליוגרפית.
* כוכבי אור, דרושים על התורה, מאת רבי אלישע הלוי רוזנפלד. לונדון, תשל"ד [1974]. הקדשה עם חתימת המחבר. רבי אלישע הלוי רוזנפלד, שימש כרב בקהילות קאשוי, יאסי, גרוסוורדין. מחבר הספרים: דברי אור, אוהב גר, חיים מאירים, בית צדיקים ועוד.
מצורפים שני ספרים חסרים:
* נתיבות המשפט, לרבי יעקב מליסא. קניגסברג, [תרי"ט 1859]. רישום בעלות של רבי ישראל הכהן אב"ד קשוינז. חותמת רבי יהושע זליג דיסקין (תרנ"ח-תשל"א), רבה של פרדס חנה. חסרים 12 הדפים האחרונים. סימני עש. דפים מפורקים.
* מדרש תנחומא חלקים א-ב. לובלין, תרל"ט 1879. חסרים שני דפים אחרונים. חותמת רבי "חיים אלעזר טייטלבוים דיין הספרדי טאשנאד". דיין בטשאנד, רב בגרוסוורדין. נספה בשואה.
כ-32 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

Opening400$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 39

auction search

Rabenu Yeruham – Constantinople, 1516 – First Edition – Copy Incomplete

ספר תולדות אדם וחוה - ספר מישרים, לרבינו ירוחם. [קושטא, רע"ו 1516].
עותק חסר. מעט הערות ותיקונים בצד הטקסט.
מד-רו, רי-רטו, ריח-רעב; א-לז, מ-מב, מט-סה, סז-סח, [1], סט-עו דף (דף עו של הספירה השנייה נכרך בראש הספר).28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, קרעים ובלאי. כריכה פגומה. 43 דפים חסרים בתחילת הספר, 26 דפים חסרים באמצעו, 25 דפים חסרים בסופו.

Opening400$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 490

auction search

Medieval Liturgical and Secular Poetry – Large Book Collection

אוסף גדול של ספרי מחקר העוסקים בשירה, בפיוט וביצירה הספרותית היהודית החל מימי הביניים ועד לראשית העת החדשה.
האוסף מכיל עשרות רבות של ספרים שנכתבו על ידי גדולי החוקרים, ונתפרסמו מאמצע המאה ה-19 ועד סוף המאה ה-20. באוסף מהדורות חשובות ביניהן ששת הכרכים של ידיעות המכון לחקר השירה העברית שיצאו לאור בהוצאת שוקן בברלין, מחקרים מאת חיים שירמן וחיים בראדי על שירת יהודי-ספרד, ספריו של א. מ. הברמן, יצירות שההדירו ד"ר דב ירדן, וד"ר שמעון ברנשטיין, מספר עבודות אקדמיות שנכתבו בנושא, וספרים רבים נוספים.
ספרים בודדים יצאו במהדורות ממוספרות ומצומצמות.
כ-81 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening400$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 368

auction search

Silver Spoons Formerly Owned by Rebbetzin of Radzymin, Wife to Radzyminer Rebbe Rabbi Aharon Menachem Mendel Guterman

חמש כפות למרק עשויות כסף. [רוסיה, ראשית המאה ה-20]. יצרן: J. Ehrlich.
בקצה הידית של כל אחת מן הכפות מובלט עיטור בצורת מגן ועליו סלסלה עם פרחים; על המגן נחקק הכיתוב "הרבנ[י]ת תחי' מראדזמין תרע"ב".
האדמו"ר רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן (תר"כ-תרצ"ד, אנצ' לחסידות א', עמ' קצג-קצה), בנו יחידו של האדמו"ר רבי שלמה דוד יהושע מראדזימין, מגדולי האדמו"רים בפולין. תלמידם של האדמו"ר רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב ושל האדמו"ר רבי שלמה זלמן שניאורסון מקאפוסט. החל לכהן כאדמו"ר לאחר פטירתו של אביו. עמד בראש קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין. ביקר בארץ ישראל בשנת תרפ"ט, ותרם כסף להקמת המחיצה בכותל המערבי. בשנת תרע"ב הקים ישיבה בראדזימין והיה מוסר שם שיעורים מעת לעת.
בנישואיו הראשונים נישא לבתו של רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלה, והיא בעלת כלי הכסף שלפנינו.
אורך: 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כיפופים. חלק מהחריטות מטושטשות.
ספרות: The romance of Judaica, an exhibition at the Jewish Museum of Australia, עמ' 25, פריט 35.

Opening350$ Sold For438$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 97

auction search

Collection of Hassidic Books

אוסף ספרי חסידות חשובים שנדפסו כולם בלבוב:
* ליקוטי יקרים, ליקוטים מצדיקי החסידות. [תרי"ז] 1857.
* שער התפלה, לרבי חיים טירר מטשרנוביץ. [תרי"ח] 1858. כרוך עם: סדורו של שבת. [תר"ך 1860]. חסרים מספר דפים באמצע הספר.
* מאור עינים, לרבי מנחם נחום מטשרנוביל. [תרי"ח] 1858.
* אור לשמים, מאמרי חסידות על התורה, לרבי מאיר הלוי מאפטא. [תר"ך 1860]. לא כרוך.
* תשואות חן, חידושים על התורה לאדמו"ר רבי גדליהו מליניץ. [תרכ"ב] 1862. רישום בעלות של רבי יהושע עהרנרייך אב"ד שאמלויא.
* פרי הארץ, לרבי מנחם מנדל מויטבסק. [תרכ"ב] 1862.
* סדורו של שבת, חלק ראשון ושני, לאדמו"ר רבי חיים מטשרנוביץ. [תרכ"ג] 1863.
* תולדות אהרן, לרבי אהרן מזיטומיר. [תרכ"ה] 1864.
* שער התפלה, לאדמו"ר רבי חיים מטשרנוביץ. [תרכ"ו] 1865. חסר אחד משני דפי השער.
* לקוטי תורה, לאדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל. [תרכ"ו] 1865.
* זאת זכרון, לחוזה מלובלין. תרכ"ה [1865]. חסר דף השער. כרוך עם: ספר בית ישראל, לאדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. [תרכ"ה] 1865.
* תורת אמת, דברי חסידות על התורה, מכתבי האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשל מאפטא. תרכ"ה 1865. לא כרוך.
* מאור עינים, לרבי מנחם נחום מטשרנוביל. [תרכ"ט] 1869. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובאוצר הספר העברי של וינוגרד.
* אור המאיר, דרושים על התורה, לרבי זאב וולף מזיטומיר. [תרל"ה] 1875.
* דברי משה, לרבי משה שהם מדולינה. תרמ"ז 1887. קרעים בדף השער.
מצורף ספר חסר:
* רביד הזהב, חידושים על התורה, לאדמו"ר רבי ישראל דב בער גילרנטר. [תר"ל 1869]. הספר חסר בסופו מדפים עז-פו.
16 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 172

auction search

Collection of Manuscripts and Books with Handwritten Additions – Near East

אוסף כתבי-יד, ספרים עם השלמות והוספות בכתב-יד. ארצות המזרח.
בין הפריטים:
* כתב-יד, "טעמים" [הלכות וחידושים] בהלכות שחיטה וטריפות. [כתיבה "מערבית", מרוקו, המאה ה-19 בקירוב].
* כתב-יד, פיוטים בפרסית-יהודית. [פרס, המאה ה-20].
* ספר מדע, אהבה וזמנים, ממשנה תורה להרמב"ם. [ונציה, שע"ה 1614. דפוס פייטרו בראגאדינו בבית ייואני קאיון]. חסר שער, עם דפים בכתב-יד [תימן] הכרוכים בראשו ובסופו.
* ספר תורת גיטין, לרבי יעקב מליסא. [פרנקפורט דאודר, תקע"ג [1813]. חסר דף שער ודף אחרון. השלמה אמנותית בכתב-יד של השער והעמוד שאחריו, עם הוספה של הכותב בשולי השער [המחליפה את מקום הדפוס]: "נכתב פה קנישין יע"א".
* ספר רפאל המלאך, סגולות ורפואות. [פיעטרקוב, תרע"א?]. עותק פגום וחסר, כרוכים עמו דפים רבים של נוסחי קמיעות, איורים קבליים, סגולות, ועוד.
* כמה ספרים עם השלמות והוספות בכתב-יד.
* דפים בכתב-יד, שרידים מכתבי-יד שונים.
כ-20 פריטים. גודל ומצב משתנים.

Opening300$ Sold For425$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 311

auction search

Collection of Books – 18th-19th Century

תשעה ספרים משנות הת' והת"ק:
* ספר שערי דורא, הנקרא איסור והיתר, מאת רבי יצחק מדורא. עם הגהות [מרבי ישראל איסרלן] ו"מבוא שערים" [מרבי נתן נטע שפירא]. יעסניץ, [תפ"ד 1724].
* מחזור חלק שני, כמנהג אשכנזים ושאר קהלות קדושות, עם תרגום ליידיש דייטש. אמשטרדם, [תצ"ג 1733]. חלק שני לסוכות, פסח ושבועות.
* ספר שבחי תודה, תפילות ופיוטים, מאת רבי מלאכי בן יעקב הכהן. ליוורנו, [תק"ד 1743]. כריכה מנותקת.
* ספר התשבי, שורשי מילים [כמנין תשב"י] בלשון הקודש, מאת המדקדק רבי אליהו הלוי אשכנזי (רבי אליהו בחור). הורודנא, תקס"ה 1805. רישום בעלות של "יחזקאל אברהם מצליח" בדף השער. קרע עם פגיעה בטקסט בדף אחרון. נזקי עש.
* ספר חנוכת הבית - סדר תפילה לחנוכת הבית. אמשטרדם, [תקנ"ג 1793]. ספר זה הוא חלק מספר "שיר אמונים" שנדפס באמשטרדם באותה השנה, עם שער נפרד.
* ששה סדרי משנה, עם פירוש כף נחת ועם תרגום ליידיש-דייטש. ברלין, תקצ"ב-תקצ"ד [1832-1834]. סט שלם בשני כרכים.
מצורפים 3 ספרים חסרים:
* נביאים אחרונים, עם תרגום ליידיש-דייטש. [אמשטרדם], [תנ"ט 1699]. חסר דף השער והדף שאחריו. כרך אחד מתוך מהדורת נביאים וכתובים שנדפסו באותה השנה.
* ספר חמד אלהים, תפילות ותקונים לחג הסוכות. ונציה, [תקט"ז 1756]. חסרים 3 דפים באמצע. כתמים ובלאי. קרעים, פגעי עש.
* ספר ראשית חכמה הקצר. [ווילנא], [תקע"ז 1817]. חסר דף השער.
9 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening300$ Sold For425$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 407

auction search

“Flowers from the Holy Land” Album – Olive wood Binding

[אלבום "פרחי ארץ הקדושה" בכריכת עץ זית. [ירושלים, תרנ"ו 1896 בערך. 
עץ זית משובץ; הדפסה. 
פרחי ארץ הקדושה: "מאוספים מהמקומות היותר קדושים בארץ אבותינו/בלוית תכונת קורות ומצב המקומות; עפ"י החקירות והספירות היותר חדשות ומדויקות". מאת הראמ"ל - אברהם משה לונץ (1918-1854). 
אלבום בן 14 דפים, בו מודבקים פרחים מיובשים, בליווי הסברים בעברית ובגרמנית על אודות הערים בהן נאספו הפרחים. כרוך בכריכת עץ זית נאה. במרכז הכריכה הקדמית מודפסות המילים "ירושלם / Jerusalem". סביבו, מסגרת משובצת פיסות עץ בצבעים שונים. שער נוסף בגרמנית. 10.6X 16.5 ס"מ. 
​מצב טוב. בלאי. כתמים ופגמים קלים. הקדשות בעט בדפי השערים.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 13

auction search

Hamisha Humshei Torah, Yiddish Translation – Amsterdam 1676-1678

תורה נביאים וכתובים, בלשון אשכנז. תרגום ליידיש-דייטש [באותיות צו"ר]. אמשטרדם, תל"ו-תל"ט 1676-1678. דפוס אורי וייבש הלוי.
המתרגם רבי יקותיאל בליץ. הסכמות רבני ועד-ארבע-ארצות ורבני אמשטרדם. תחריט נחושת מפואר בשער. בדפים האחרונים נוסף תרגום הספר "תועליות הרלב"ג".
סמוך למהדורה זו נדפס באמשטרדם תרגום דומה על ידי המדפיס יוסף עטיאש ובעקבות כך פרצה מחלוקת בין המדפיסים, ובמהלכה האשים כל צד את משנהו בהסגת גבול (על פרשה זו ראה באריכות: א' הברמן, פרקים בתולדות המדפיסים העבריים, עמ' 299-309).
[7], סג, [1], סד-רנז; יח דף. 29.5 ס"מ. שערים נפרדים למגילות, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות גדולים. בכמה דפים חיתוך דפים על גבול הטקסט. קרעים. קרעים משוקמים עם חיסרון בשני דפי השער ובכמה דפים. כריכה עתיקה, עץ מחופה בעור, עם שרידי אבזם. פגמים בכריכה.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 262

auction search

Collection of Responsa Books, Torah Writings, Homilies and Liturgical Poetry Printed in Egypt

אוסף דפוסי מצרים:
* ספר עת לכל חפץ, שירים לשמחות ולימי אבל, לרב יעקב אבן צור. נא אמון [תרנ"ג 1893]. מצורף ספר צלצלי שמע, פיוטים, לרב משה אבן צור. אלכסנדריה, תרנ"ב [1892].
* ספר משפט וצדקה ביעקב חלק ראשון, שו"ת על כל חלקי השו"ע, לרב רפאל אהרן בן שמעון. נא אמון, תרנ"ד [1894].
* ספר כרוב ממשח, כינויים ושמות נרדפים בייחוד מספרי המקובלים, בסדר א"ב, מאת הרב שלמה חזן. נא אמון, תרנ"ה [1895].
* ספר שער הקדים, חידושים שונים בסדר א"ב, מאת הרב שלמה חזן. נא אמון, תרנ"ה [1895].
* ספר שלחן ערוך טור יורה דעה, עם פירוש ראשי בשמים לרב דוד מזרחי, ופירוש שושנת המלך יחיא צאלח. נא אמון, [תרנ"ה‬ 1895].
* ספר שלחן הזהב חלק ראשון, דרושים על בראשית שמות, לרב שלמה חזן. נא אמון, תרס"ג [1903].
* ספר שאלות ותשובות מהרי"ף, לרב יעקב פראגי. אלכסנדריה, תרס"א [1901]. חסר דף אחרון.
* ספר שער המפקד חלק ראשון, מנהגי ירושלים, לרב רפאל אהרון בן שמעון. נא אמון, [תרס"ח 1908].
* ספר נהר מצרים כרך ראשון, מנהגים ודינים של יהודי מצרים, לרב רפאל אהרון בן שמעון. נא אמון, תרס"ח [1908].
* ספר נהר מצרים כרך שני, מנהגים ודינים של יהודי מצרים, לרב רפאל אהרון בן שמעון. נא אמון, תרס"ח [1908].
* ספר אבל מצרים חלק שני, דרושים של הרב אהרן מענדל הכהן. קהיר, [אחר תרס"ח 1908].
* ספר לקט שכחה חלק ראשון, ליקוטים מהתלמוד ומדברי חז"ל על כל פרשה, לרב מסעוד בן דוד בנימין. מצרים תרע"ו [1916]. דפים מנותקים.
* ספר שם חדש, אסיפה של שמות אנשים ונשים, לתועלת מסדרי הגיטין, לרב מסעוד חי בן שמעון. מצרים, תרע"ז [1917].
* ספר מסלת ישרים, לרבי משה חיים לוצאטו. מצורפים ספר אבן שלמה, אגרת המוסר. נא אמון, תרע"ח [1918].
* ספר דברי זאב חלש שלישי, חידושים על הש"ס, מאת הרב זאב ביעדנאוויץ. נא אמון, תרע"ט [1919]. בלאי. קרעים בשולי הדפים.
* ספר לקט שכחה חלק שני, ליקוטים מהתלמוד ומדברי חז"ל על כל פרשה, לרב מסעוד בן דוד בנימין. מצרים תרפ"ג [1923]. דפים מנותקים.
* ספר אגרת שבוקין, דיני גט וגירושין, לרב מסעוד חי בן שמעון. מצרים, תרפ"ד [1924].
* קונטרס עגונות, הסכמות רבני הדור להתיר גט שנכתב על ידי הבעל, מאת הרב אהרן מענדל הכהן. מצרים, תרפ"ד [1924].
* ספר ים הגדול, שו"ת על ארבעת חלקי השו"ע, מאת הרב יעקב משה טולידאנו. קהיר, תרצ"א [1931].
* קונטרס משיב נפש, פסק דין להכשיר בת שהוכרזה כממזרת, מאת הרב יעקב משה טולידאנו. נא אמון, תרצ"ו [1936].
כ-20 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening300$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 358

auction search

Parchment Scroll, Book of Ruth

מגילת רות על קלף, בכתיבת סת"ם אשכנזית נאה. [ירושלים?, המאה ה-20].
גובה הקלף: 44 ס"מ. מצב טוב. נתונה בנרתיק עשוי מתכת.

Opening300$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 401

auction search

Jewish Calendar – Montreal, 1854 – Early Days of Jewish Printing in Canada

A Jewish Calendar for Fifty Years... Together with an Introductory Essay on The Jewish Calendar System, מאת Jacques J. Lyons ו- Abraham De Sola. מונטריאול (קנדה), 1854. אנגלית.
לוח שנה לשנים 1903-1853 - טבלה מפורטת בה מצוינים חגים ומועדים, שבתות, ראשי חודש ושמות פרשות השבוע. מלווה מאמר ארוך בנושא השנה העברית וכן רשימת מוסדות יהודיים (בתי כנסת, מוסדות חינוך ורווחה, ועוד) בארה"ב, קנדה ואזור הים הקריבי.
לוח השנה חובר בידי רב קהילת "שארית ישראל" בניו-יורק ורב קהילת "שארית ישראל" במונטריאול, הסופר והאוריינטליסט אברהם דה סולה (1825-1882), והנו אחד מן הספרים היהודיים הראשונים אשר נדפסו בקנדה.
178 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה רבים. כריכה מקורית מעט פגומה, מנותקת חלקית. דפים ראשונים ואחרונים מנותקים חלקית. חותמת בעלים מוטבעת באחד העמודים.

Opening300$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 82

auction search

Da’at Kedoshim – Lvov, 1848 – First Edition

ספר דעת קדושים, עניני קבלה וחסידות. מאת האדמו"ר רבי יהודה צבי [אייכנשטיין] אב"ד ראזדיל. לבוב, תר"ט 1848. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות, מס' 133.
[2], עז דף. כ-23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני רטיבות. סימני עש. קרעים מודבקים בנייר דבק בשער ובדפים נוספים. כריכה לא מקורית, עם פגמים ובלאי.

Opening300$ Sold For450$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 53

auction search

Collection of Zohar and Tikkunei Zohar Books

אוסף ספרי זהר, זהר חדש ותיקוני זהר:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701].
* תקוני הזהר. [לבוב], [תק"ס 1800]. שולי השער ושולי מספר דפים משוקמים.
* ספר תקוני הזהר. אזמיר, [תרי"ח 1858]. שני כרכים.
* ספר תיקוני הזהר. ליוורנו, [תר"ב 1842]. טופס עם שוליים רחבים במיוחד.
* ספר תקוני הזהר. ליוורנו, [תרי"ד 1854]. קרעים בשולי השער. שוליים חתוכים עם פגיעה בטקסט במספר דפים.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תע"ה 1815]. חלק ראשון על ספר בראשית.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תפ"ח 1728]. חלקים שני-רביעי בשני כרכים.
* ספר הזהר. ליוורנו, [תרי"א-תרי"ב 1852-1851]. שלושה כרכים.
* ספר הזהר. אזמיר, תרכ"ב-תרכ"ג [1863-1862]. חמישה מתוך שמונה כרכים: שני כרכי בראשית, שני כרכי שמות. כרך ראשון של חומש במדבר. ללא כרך במדבר השני והכרכים על ויקרא ודברים.
* ספר הזהר. ליוורנו, תקע"ה-תקע"ו ‬[1815-1816]. חלק שלישי: ויקרא-דברים.
18 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening300$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 64

auction search

Three Kabbalistic books

שלושה ספרי קבלה:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701]. בלאי. כתמים. סימני עש.
* זהר חדש. זולקווא, [תקס"ד] 1803. בלאי. כתמים. סימני עש. כריכה מנותקת.
* ספר יצירה עם ליקוטים מהגר"א. ירושלים, תרל"ה [1875]. דפוס מיכל הכהן יצחק גאשצינני. בסופו לוח מקופל "הציור הראשון מהרל"א פנים ואחור על דעת רבינו הקדוש האר"י ועל דעת רבינו הגדול הגר"א ז"ל". דפים מנותקים. דפים כהים.
שלושה ספרים. גודל משתנה. מצב כללי בינוני.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 450

auction search

Large Collection of Makhzorim – Europe

אוסף גדול של מחזורים מערי אירופה. לרבים מהם כריכות עור מקוריות עם עיטורי זהב, אך עם פגמים. גם המחזורים שנדפסו בעיר אחת, אינם משלימים סט שלם.
מחזורים מערים שונות:
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה יצ"ו. מנטובה, תע"ח-ת"ף [1719-1718]. שני החלקים כרוכים יחד. כתמי רטיבות וסימני פטריה בחלק התחתון של הספר לכל ארכו. סימני עש. כריכת עור עתיקה מנותקת.
* סדר לתפלת מנחה, מעריב ושחרית של ימי הפורים. קארלסרוא, תקצ"ט 1839.
* מחזור כמנהג מדינות ערי פולין, חלק שני, לשלושה רגלים. וינה, [תרט"ז] 1856.
* לראש השנה ויום הכפורים עם ביאור ביידיש-דייטש. ווילנא, תרל"ו 1876. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. כריכת עור מקורית בלויה עם שרידי הטבעות ורישום: "עטע אשת צבי הירש".
* מחזור לסוכות, עם הביאורים בית לוי, מטה לוי ומעשה ארג. וורשא, [תרמ"ח] 1888. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית.
לונדון:
* מחזור לסכות, כמנהג פולין, עם תרגום לאנגלית. [תקצ"ו 1836]. כרך זה אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ולא נמצא בספריה הלאומית. כריכת עור מקורית עם עיטורים מוזהבים, צד קדמי ואחורי מנותקים מהכריכה.
* מחזור למועדי ה', חלק ששי - סוכות, עם תרגום לאנגלית. [תר"ך 1860].
זולצבאך:
כל המחזורים כמנהג אשכנז, עם פירוש הדרת קדש וכוונת הפייטן ביידיש-דייטש:
* מחזור לשבתות, ימים טובים וראשי חודשים, חלק ראשון, כמנהג ק"ק אשכנזים. קרעים משוקמים עם חיסרון בדף השער ובמספר דפים. פורמט גדול. כריכת עור מקורית מרשימה, עם עיטורים מוזהבים בשדרה. [תנ"ט 1699].
* חלק ראשון, לראש השנה ויום כפור, כמנהג ק"ק אשכנזים. [תקכ"ח 1768].
* חלק שני, לשלושה רגלים. תקנ"ה [1795].
* חלק שני, לשלושה רגלים. תקס"ב 1802.
* חלק ראשון, לראש השנה ויום כפור. תר"ו 1845.
מיץ:
* שבעה מחזורים כמנהג אשכנז, עם תרגום ליידיש-דייטש. תקע"ז [1817]. ליום כפור; לערבית יום כפור; ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; ליום ראשון ושני של שבועות - שלושה עותקים. אינם סט שלם.
רדלהיים:
כל המחזורים ערוכים, מתורגמים ומפורשים על ידי הרב וולף היידנהיים:
* ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; לערבית יום כפור. תקס"ג. מחזור ליום כפור, כמנהג אשכנז. תק"ס 1800.
* ליום שני של ראש השנה, כמנהג פולין. תקס"ב 1802.
* לחג השבועות, כמנהג אשכנז. תקס"ה 1805.
* לשמיני עצת ולשמחת תורה, כמנהג אשכנז. תקע"ה 1815.
* מחזור לחג הסוכות ולשבת שבתוכו, כמנהג פולין תק"ף 1820. כרוך עם: מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה, כמנהג פולין. תקפ"א 1821.
* ליום ראשון של ראש השנה, כמנהג אשכנז. תקפ"ז 1827.
* ליום ראשון ושני של פסח, כמנהג אשכנז. תקפ"ז 1827.
* לחג הסוכות. תקפ"ז 1827. כרוך עם: מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה. רדלהיים, תקפ"ח 1828. כמנהג אשכנז.
* ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד, כמנהג אשכנז; ליום ראשון ושני של פסח, כרוך עם מחזור יום שביעי ושמיני של פסח, כמנהג אשכנז (מהדורה שונה מהראשונה). תקצ"ב 1832.
* ליום ראשון ושני של פסח. כרוך עם: שביעי ושמיני של פסח. תר"ך 1860.
אופנבאך:
כל המחזורים כמנהג אשכנז, עם פירוש הדרת קודש וכוונת הפייטן ביידיש-דייטש:
* חלק שני, לשלושה רגלים. [תקנ"ז 1797].
* ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; ללא דף קדם שער מאוייר. [תקס"ב 1802].
* ליום ראשון ושני של שבועות, [תקס"ג 1803]. ללא דף קדם שער מאוייר.
* ליום ראשון ושני של סכות [תקס"ד 1804]. שני עותקים. שניהם ללא הדף האחרון של רשימת המנויים. אחד מן העותקים כרוך עם החלק לשמיני עצרת ולשמחת תורה, מאותה השנה.
* ליום כפור. [תקע"ב 1812].
* ליום ראשון ושני של שבועות. [תקע"ג 1813]. עם דף שער מצוייר.
* ליום שביעי ושמיני של פסח. [תקע"ב 1812 בערך]. כרך זה לא מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
* ליום שני של ראש השנה. [תקע"ח 1818].
* ליום ראשון ושני של שבועות. [תקפ"ז 1827].
מחזורים מערים שונות:
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה יצ"ו. מנטובה, תע"ח-ת"ף [1718-1719]. שני החלקים כרוכים יחד. כתמי רטיבות וסימני פטריה בחלק התחתון של הספר לכל ארכו. סימני עש. כריכת עור עתיקה מנותקת.
* סדר לתפלת מנחה, מעריב ושחרית של ימי הפורים. קארלסרוא, תקצ"ט 1839.
* מחזור כמנהג מדינות ערי פולין, חלק שני, לשלושה רגלים. וינה, [תרט"ז] 1856.
* לראש השנה ויום הכפורים עם ביאור ביידיש-דייטש. ווילנא, תרל"ו 1876. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. כריכת עור מקורית בלויה עם שרידי הטבעות ורישום: "עטע אשת צבי הירש".
* מחזור לסוכות, עם הביאורים בית לוי, מטה לוי ומעשה ארג. וורשא, [תרמ"ח] 1888. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית.
מחזורים חסרים:
* מחזור כפי מנהג ק"ק של בני איטאלייא, חלק שני. ונציה, [תצ"א 1731]. חסרים דף אחד באמצע ודף אחרון.
* מחזור עם כוונת הפייטן, של סכות, כמנהג אשכנז עם פירוש ביידיש-דייטש. אמשטרדם, [תקכ"ח 1768]. ללא שער ראשון מאויר. כריכת עור עתיקה ובלויה, עם עיטורים מוזהבים.
* לשביעי ושמיני של פסח, כמנהג אשכנז. אופנבאך, [תקס"ג 1803]. חסרים עשרים דפים באמצע המחזור.
* חלק שני, לשלושה רגלים, כמנהג אשכנז. חסרים 8 דפים בסוף. זולצבאך, תקפ"ו 1825.
* לחג השבועות (חסר יב דף אחרונים), כמנהג אשכנז. רדלהיים, תקפ"ז 1827.
כ-48 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening250$ Sold For938$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 174

auction search

Divrei Nehemiah – Nehemiah Hayyun – Berlin 1713

ספר דברי נחמיה, חידושים על התורה בדרך הדרש והקבלה, מאת נחמיה חייא חיון. ברלין, [תע"ג 1713].
בדף השער הובלטה התיבה "אמשטרדם" באותיות גדולות. בפתח הספר הסכמות מרבי דוד אופנהיים מפראג, רבי גבריאל ליב [עשקעלעס] אב"ד ניקלשבורג, רבי אהרן אב"ד ברלין ורבי יהודא ליב ב"ר משה מגלוגא.
מחבר הספר, נחמיה חייא חיון (תט"ו-ת"ץ בערך), היה חכם ומקובל שבתאי, גדול השבתאים לאחר מותו של שבתאי צבי. כשהגיעו ספרי חיון לידי החכם צבי בתקופת רבנותו באמשטרדם מצא בהם דברי מינות ושבתאות, גזר על הספרים ומחברם חרם, ויצא נגדו במלחמה תקיפה. אל החכם צבי במלחמתו נגד חיון הצטרף רבי משה חאגיז, ושניהם סבלו מרדיפות תומכיו של חיון באמשטרדם. את ההסכמות לספריו הוציא חיון ממספר רבנים בדרך של הטעיה ומרמה. בהסכמה שקיבל חיון מרבי דוד אופנהיים לספר זה, השתמש גם לספרו הקבלי-שבתאי "עוז לאלהים", יחד עם הסכמה שקיבל מרבי נפתלי כ"ץ. בהמשך הודיעו השניים כי הסכמותיהם בטלות, אך חיון סירב להשיב את ההסכמות; השניים פרסמו את חזרתם מהסכמותיהם בספר "מלחמה לה' חרב לה'" מאת רבי משה חאגיז (אמשטרדם תע"ד).
[2], פט [צ"ל פז] דף, 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבי עש.

Opening250$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 422

auction search

Six Makhzorim – Luxurious Leather Bindings

שישה מחזורים עם כריכות עור מפוארות, קישוטים ואבזמים מכסף. כל מחזור נתון בקופסת קרטון מקורית.
שלושה מחזורים "כמנהג ספרד בקהילות קונשטאנטינה ומדינות מזרח ומערב איטליא": ראש השנה, יום הכיפורים, שלוש רגלים. וינה, [תר"ן 1890]. אינם מופיעים במפעל הביבליוגרפיה.
שלושה מחזורים, מחזור למועדי אל: ראש השנה, יום הכיפורים, שלוש רגלים. עברית וגרמנית עמודה מול עמודה. וינה, [תרס"ד-תרס"ט], 1909-1904.
6 מחזורים. 19 ס"מ. מצב כללי טוב.

Opening250$ Sold For313$ Including buyers premium
Show 24 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?