Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 442

auction search

Hakkafot and Hoshanot – Two Books

שני ספרי הקפות והושענות:
* סדר נוסח הקפות, לשמיני עצרת, על פי מסורת מרבי אלימלך מליז'נסק, הנאמרים בבית מדרשו. קלוזש, (קלויזנבורג), [תרפ"ה 1925].
ל דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגעי עש. כריכה חדשה.
* סדר אושפיזין והקפות לשמיני עצרת ולשמחת תורה. לובלין, [תרפ"ד 1924].
[4], 13-6, 22-3 עמ’. 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

Opening30$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 204

auction search

Urim VeTumim – Dubno, 1806

ספר אורים ותומים, על שלחן ערוך חושן משפט, חלק ראשון [סימנים א-עב], מאת רבי יהונתן אייבשיץ. דובנא, [תקס"ו 1806]. ללא החלק השני על סימנים עג-קנב. טופס על נייר כחול.
[1], פו, פח-קטז, קטו-ריג דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חיזוקי הדבקה בשולי מספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה ישנה ופגומה, ללא שדרה.

Opening40$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 471

auction search

Three Passover Haggadahs

שלוש הגדות של פסח:
* הגדה של פסח - שפתי רננות, עם חמישה פירושים. ורשה, תרכ"ב 1862. יערי 847; אוצר ההגדות 1154.
* הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי, פיתוחי נחושת. ליוורנו, תרכ"ז [1867]. יערי 958; אוצר ההגדות 1292. ‬
* פקסימיליה של בית חורין - סדר הגדה של פסח (מיץ תקכ"ז 1767), עם פירוש האלשיך, גבורות ה' ועוללות אפרים, מהדורה של 1000 עותקים. ללא מספר. ירושלים, תשל"ט [1979]. ‫יערי 162; אוצר ההגדות 251.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
שלושה ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening40$ Sold For113$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 339

auction search

Collection of Postcards, The Tabernacle and Its Furnishings

אוגדן גלויות, תמונות ואיורים של המשכן, מאת האדריכל יעקב יהודה. בכריכה הסכמות הרב קוק, הרב הראשי לא"י, והרב מלצר, ראש ישיבת עץ חיים. עברית ואנגלית. ירושלים, [תרצ"ד 1934].
7 דף. אורך: 11.5 ס"מ. רוחב: 16.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening40$ Sold For50$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 22

auction search

Nevi’im and Ketuvim – Lvov, 1808 – Two Volumes – Ownership Inscriptions and Signatures

ספר המגיד, עם פירוש רש"י, תולדות אהרן ופירושי מצודת דוד ומצודת ציון, ותרגום יידיש-דייטש. לבוב, [תקס"ח 1808]. דפוס רבי אברהם שפירא סג"ל.
1. חלק שני, מנביאים אחרונים (ישעיה וירמיה). קיפולים בשולי הדפים. פגעי עש. כריכה מנותקת חלקית. רישום בעלים של רבי מרדכי הלוי איש הורוויץ, בנו של רבי יששכר בער הלוי הורוויץ.
2. חלק שביעי, מכתובים (דניאל, עזרא, נחמיה). פגעי עש. רישום בעלות: "חנני ליפמאן בן לא'א..."
גודל ומצב משתנים, כריכות בלויות עם גב-עור והטבעות.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 86

auction search

Rav Yeivi – Brody, 1874

ספר רב ייבי, ביאורים בדרך החסידות לתורה, תהלים, וכמה מסכתות בש"ס, לרב יעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהא, תלמיד המגיד ממזריטש. עם קונטרס "מורא מקדש" בענין קדושת בית הכנסת. בראדי, תרל"ד 1874.
[1], קלג דף.32 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 214

auction search

Midrash Tanhuma – Frankfurt an der Oder, 1701

ספר מדרש תנחומא, הנקרא ילמדנו. פרנקפורט דאודר, [תס"א 1701]. שער מאוייר בתחריט נאה.
[1], פט דף. 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים משוקמים במספר דפים עם פגיעה בטקסט. כריכה ישנה, בלויהופגומה.

Opening50$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 342

auction search

Marriage Certificate of Rabbi Reuven Katz

תעודת נישואין, לחתונתו בזיווג שני של הגאון רבי ראובן כ"ץ. פתח תקווה, תשי"ח 1958.
בשולי התעודה אישור הרבנות: "הריני מאשר כי הנישואין של הזוג הנ"ל נערכו בפתח תקוה... ונרשמו בלשכת הרבנות" ובמקום חתימת הרב המורשה חתום ה"חתן" בעצמו [!] שכיהן כרבה הראשי של העיר.
רבי ראובן כ"ץ (תר"מ-תשכ"ד, אוצר הרבנים 17705), גאון מופלג, מגדולי הרבנים ברוסיה ובארץ ישראל. בעל "דגל ראובן". כיהן כאב"ד אמדור וסטוויסק. בשנת תרצ"ב עלה לכהן כרב ראשי בפתח תקווה וראש ישיבת לומז'ה בעיר. התאלמן מאשת נעוריו בשנת תשי"ד, ובשנת תשי"ח נשא לאשה את אלמנת המקובל הירושלמי רבי אלעזר קניג מגבעת שאול.
23.5X18 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 374

auction search

Three Books – 1765, 1784, 1802

שלושה ספרים שנדפסו בשנות הת"ק:
* ספר חובת הלבבות לרבנו בחיי, עם תרגום ליידיש-דייטש. פיורדא, [תקכ"ה 1765]. רישומי בעלות בשער ובדף אחרון.
* ספר יוסיפון. פראג, [תקמ"ד 1784].
* ספר ברייתא דמלאכת המשכן. אופיבאך, תקס"ב [1802]. שער ודפים משוקמים בשוליים הפנימיים לכל אורך הספר. קרע בדף אחרון ללא פגיעה בטקסט.
3 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים.

Opening50$ Sold For163$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 502

auction search

Jewish Diaspora in Australia, Canada and Britain

חמישה ספרים העוסקים ביהדות אוסטרליה קנדה ואנגליה:
* The Orgin and Growth of the Mocatta Library, Museum and the Gustave Tuck Theatre University College London, Ephraim Levine. לונדון, 1933. אנגלית.
* "The Deputies", A Short Historical Survey, Sidney salomon.. לונדון, 1937. אנגלית.
* Canada's Jews, A Social and Economic Study of the Jews in Canada, Louis Rosenberg.. מונטראל, 1939. אנגלית.
* געשיכטע פון יידישן ישוב אין באלאראט, מאת אליהו שולמאן. מלבורן, 1946. יידיש.
* Australian Jewish Historical Society Vol.VII Part I., חוברת של החברה ההיסטורית היהודית האוסטרלית. סידני, 1971. אנגלית.
5 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 129

auction search

Torah Teachings of Rabbi Chaim Hirschenzon – Author’s Dedication

מוצל מאש המלחמה העולמית הוא חידושי הרח"ה חלק ראשון, מאת רבי חיים הירשנזון. ירושלים, תרע"ד-תרפ"ד [1924-1914]. הקדשה בכתב ידו של המחבר.
חידושים על מסכת הוריות, על גפ"ת ועל דברי הראשונים, "מתבאר בו כח ב"ד [בית-דין] יפה, כח קהל ועדה, נשיא, וכהן משיח".
רבי חיים הירשנזון (תרי"ז-תרצ"ה, אוצר הרבנים 5961), רב גאון וסופר משכיל, מהוגי הדעות המפורסמים של הציונות הדתית. נולד בצפת ועבר עם משפחתו לירושלים, בה הקימו את דפוס הירשנזון. ממקימי "בית מדרש אברבנאל", שהפך אח"כ לספריה הלאומית. השתתף בקונגרס הציוני הראשון. היגר לארה"ב ושימש כרב בעיר הובוקן שבניו ג'רזי. חיבר עשרות ספרים, שרובם עסקו בשאלת הקמת מדינה יהודית מנקודת מבט הלכתית.
[2], קד, [1] דף. 26.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 193

auction search

Shulhan Arukh, Yoreh De’ah – Two Books – Amsterdam, 18th Century

שני ספרים שו"ע יו"ד אמסטרדם:
* ספר אשלי רברבי, שו"ע יורה דעה עם המפרשים. אמסטרדם, [תע"א 1711]. [3], שנב, [2] דף. 40 ס"מ. מצב טוב. כתמי זמן. כריכת עור ועץ, עתיקה ומרשימה.
* ספר אשלי רברבי, שו"ע יורה דעה עם המפרשים. אמסטרדם, [תקל"ט 1779]. [3], שנב, [2] דף. 37 ס"מ. מצב טוב. דפי פורזץ נייר שיש.

Opening50$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 289

auction search

Moadei HaShem, Arba Ta’anyiot and Hamesh Ta’anyiot , Five Books – Livorno

חמשה ספרי מועדי ה', ארבע וחמש תעניות, מדפוסי ליוורנו:
* סדר ארבע תעניות, כמנהג ק"ק ספרדים. ליוורנו, [תר"א 1841].
* ספר מועדי ה', כמנהג ק"ק ספרדים, תפילות לחגים ומועדים. ליוורנו, [תרי"ז 1857]. חתימות וחותמות רבי יצחק יוסף חזן לאוויטש.
* סדר חמש תעניות, כמנהג ק"ק ספרדים. ליוורנו, [תרי"ז 1857].
ספרים חסרים:
* ספר מועדי ה', כמנהג ק"ק ספרדים. ליוורנו, [תרכ"ז 1867]. חסר 5 דפים באמצע. מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית.
* ספר קול ה' תחנה, תפילות ותחינות לתעניות. ליוורנו, תרל"ה [1875]. שלושה דפים חסרים מאמצע הספר.
5 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening50$ Sold For88$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 449

auction search

Two Selihot Books for the Twentieth of Sivan

שני סידורי סליחות לכ' בסיון:
* סליחות לעשרים בסיון, על הגזרות בשנת ת"ח. וארשה, [תר"ס 1900].
* סליחות ליום כ' סיון, שנקבעו על פרעות שנת ת"ח. עריכה מחודשת לאחר חורבן יהדות הונגריה. בודפשט, תש"ו [1946].
מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 44

auction search

Mikhlal Yofi – First Edition, Constantinople, 1549

ספר מכלל יופי, פירושים ועיונים בענייני ניקוד ודקדוק, על התורה נביאים וכתובים. מאת רבי שלמה אבן מלך. קושטא, [ש"ט 1549]. דפוס משה בן אלעזר פרנס הרופא. מהדורה ראשונה.
[192] דף. 28.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי. חסרים עמוד השער, ההקדמה וכמה דפים מאמצע הספר. סך הכל חסרים אחד עשר דפים.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 108

auction search

Collection of Hassidic Books

אוסף ספרי חסידות:
* ספר נועם אלימלך. לבוב, [תר"י] 1850. סימני עש קלים.
* ליקוטי תורה, לרבי מרדכי מטשערנוביל. לבוב, 1865.
* פתגמין קדישין, מגדולי החסידות. וורשא, [שנות התר"ף 1920].
* קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו זי"ע, על פי העתקות נאמנות ומדויקות. עם הערות מאת חיים בלאך. וינה-ברלין, [תרפ"ג 1923].
מעטפת קדמית מנותקת, עם קרעים. קמטים.
* אגרות קודש מארץ הקודש, אגרות מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל מויטבסק ורבי אברהם מקאליסק. [בארדיוב], תרפ"ז [1926]. גיליונות לא חתוכים.
* שתי חוברות: מאמרים של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, ללמוד ברבים ביום ב' ניסן תרצ"א. ריגה, תרצ"א [1931]. מאמרים ללמוד ברבים ביום ב' ניסן תרצ"ב, מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש. ריגה, תרצ"ב [1932]. מעטפות מנותקות.
* יחי ראובן, חדושים על מסכת חגיגה - חלק ראשון, " כולל דרושים... מרבותינו הקדושים תלמידי בעש"ט ז"ל ועפ"י.. ששמעתי מההצו"ק מבעלזא זצל"ה", מאת רבי ראובן חיים ויינברגר. מונקאטש, תרצ"ו [1936]. גיליונות לא חתוכים.
* ספר פרי עץ, מאת רבי מנחם מנדל מויטבסק. קראקא, תרצ"ז [1937]. כרוך עם: אור פני משה, מאת רבי משה מפשוורסק. בילגורייא, תרצ"ז [1937].
10 ספרים ב-9 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים וקרעים.

Opening50$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 140

auction search

Responsa by Rabbi Moshe Iserlish – Hamburg, 1710

ספר שאלות ותשובות מהרב רבי משה איסרליש. המבורג, [ת"ע 1710?]. בדף השער חותמת של רבי אברהם פריידיגר, בנו של הרב משה פריידיגר, מנהיג קהילה בבודפשט.
‫[1], קכט דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. קרעים משוקמים בדף השער ובמספר דפים. כריכה חדשה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 236

auction search

Two short Publications – Jerusalem

שתי חוברות מאת מוסדות שונים בירושלים, מתחילת המאה ה-20:
* תקנות וחוקי החברה האדירה כנסת ישראל. ירושלים, [תרס"ה 1905]. התקנות בעברית וביידיש. בסוף החוברת מכתבי המלצה מרבנים.
16, 7-10, יא עמ’. 14 ס"מ. מצב טוב. כתמים.
* בנין בית מרכז חדש להתלמוד תורה, עץ חיים. ירושלים, תרס"ח [1908]. עברית, יידיש ואנגלית. החוברת כוללת גם מכתבי רבנים מאת הרבנים שמואל סלנט, חיים ברלין ועוד.
20, 12 עמ'. 19 ס"מ. מצב טוב, כתמים. מעטפת קדמית מנותקת מהחוברת.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 268

auction search

Ottoman Sultanate Laws – Baghdad, 1908

תרגמת אל כט אל שריף אל צלטאני : ואל קאנון אל אסאסי, חוקי הסולטן הטורקי. ערבית יהודית. בשער סמל הסולטן הטורקי. בגדד [תרע"ח 1908]. דפוס דנגור בגדד. יערי, ארצות המזרח, בגדאד, מס' 167.
19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים בשולי הדפים. כריכה חדשה.

Opening50$ Sold For213$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 364

auction search

Torah Mantle

מעיל לספר תורה. [גרמניה/הולנד], תרס"ו [1907].
קטיפה, רקמת חוטי כסף על קרטון.
חלקו העליון מעוטר ברקמה בולטת של כתר ומשני צדיו האותיות "כ" ו-"ת". בחזיתו עיטור פרחוני גיאומטרי. הקדשה רקומה במרכז המעיל: "ז"נ נדיבי עם מק"ק מייטעני אבראהאם געסט בשנת תרס"ז לפ"ק". בראש המעיל שני פתחים עבור עצי החיים של ספר התורה.
גובה: 76 ס"מ, רוחב: 45 ס"מ. מצב בינוני. בד הקטיפה בלוי. קרוע בחלקו האחורי העליון. פרימות בעיטורים הרקומים. תיקונים מאוחרים.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 396

auction search

Sefer Minhagim – Books of Customs – Offenbach, 1820

ספר מנהגים, מנהגי אשכנז ופולין לכל ימות השנה. יידיש באותיות צו"ר. אופנבך, [תק"ף 1820].
נח דף. 20 ס"מ. מצב טוב. בלאי. דפים משוקמים.

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 428

auction search

Et HaZamir – Mantua, 1753

עת הזמיר, קובץ תפלות, "אשר בני חברת אשמורת הבקר מקהלת מודונא הנהיגו לאומרו מידי יום ביום", בעריכת הרב"ך - רבי בנימין הכהן וויטאלי, עם הוספות מאת חתנו רבי ישעיה באסאן. מנטובה, [תקי"ג 1753].
כד דף. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית.

Opening50$ Sold For88$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 55

auction search

Mikdash Melekh – Full Set – Zhovkva, 1793-1794

ספר מקדש מלך, פירוש על הזוהר, מאת רבי שלום בוזאגלו. זולקווא, [תקנ"ג-תקנ"ד 1794-1793].
פירוש שליקט הרב בוזאגלו מספר מקדש ה' לרבי משה זכות. סט בארבעה כרכים.
בראשית: [4], רנו דף. שמות: [1], רמח דף. ויקרא: קצא דף, חסרים שלושה דפים אחרונים. במדבר-דברים: רנג [צ"ל: רנב] דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. בלאי. פגעי עש.

Opening50$ Sold For163$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 87

auction search

Arvei Nahal – Krotoszyn, 1850

ספר ערבי נחל, חיבור נפלא על התורה, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סראקא. [קרוטושין?], [תר"י 1850 בערך]. בשערים נכתב: "באותיות אמשטרדם בשנת תקמ"ג".
‫3 כרכים. כרך א: [1], סז דף. כרך ב: [1], סח-קלז דף. כרך ג: צט-קלז, [1], מט, [1], עג דף. ספר ויקרא מופיע פעמיים. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. סימני עש קלים. רישומים. כריכות מקוריות בלויות ופגומות. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium
Show 24 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?